Bahar Seminerleri 14 Mart - 26 Mayıs 2006

1. Doç. Dr. İlyas Üzüm
İtikâdî ve Fıkhî Boyutlarıyla On İki İmam Şiiliği
On iki imam Şiiliği dört blokta incelenecektir. İlk iki blokta Şiiliğin itikâdî boyutu, diğer iki blokta fıkhî boyutu işlenecektir.
 
2. Doç. Dr. Şükrü Özen
a- Usûl-i Fıkıh: Metin Analizleri
Mehmet Emin Er tarafından hazırlanan Câmiu'l-mütûni'd-dirâsiyye adlı eserdeki usûl-i fıkıh metni takip edilecektir.
b- Telvîh Okumaları
Daha önce başlayan Telvîh okumalarına devam edilecektir.
c- Adâb-ı Bahs
Kazâbâdî metni takip edilecektir.
 
3. Doç. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Modern Teoloji Okumaları: R. Bultmann, P. Tillich, H. Küng
 
 
 
4. Doc. Dr. Recep Şentürk
a- İbn Haldun ve Medeniyetler Sosyolojisi
b- Klasik Dil Bilimleri
 
 
 
5. Dr. Seyfi Kenan
Modern Türk Eğitim Düşünürleriyle Sohbetler
Metinlerden hareketle fikirler tartışılacaktır.
 
6. Doç. Dr.Adnan Aslan
Leibnitz’den Heidegger’e Batı Felsefesi Metinleri: Okumalar ve Tahliller
Modern Batı felsefesinin büyük filozoflarının eserlerinden kısa bölümler tercüme edilerek tahlil ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda ele alınması düşünülen filozoflar şunlardır: Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1714), David Hume (1711-1776), Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Martin Heidegger (1889-1976).
 
7. Dr. Vildan Serdaroğlu
Divan Şiiri ve Sosyal Hayat
 
8. Dr. Muhammed Aruçi
Edisyon Kritiği Teknikleri
Kelâm ilmine dair mühim el yazmaları, onlardan istifade yolları, yazıldığı dönemler, edisyon kritik veya tahkîkü’n-nusûs tekniği, İslâmî literatürdeki edisyon kritik tarihine bakış, edisyon kritikteki metin okuma tarzı ve karşılaşılan güçlüklerin çözümü, el yazması nüshaları ve muhakkikin tavrı, kâğıt, feragat tarihi, müellif nüshası, erken dönemin nüshaları, kopya ve benzer nüshalar, nüshalar arasındaki değerlendirme ve en-Nüsha el-ümm problemi.
 
9. Ömer Türker
a- Metafizik Okumaları
Metafizik Okumalarında daha önce İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’sının el-İlâhiyyât’ı takip edildi. Güz seminerlerinde illet-ma’lul tartışmaları okundu. Bu dönem aynı konuyu ayrıntılı olarak inceleyen bir kelâm metni tahlil edilecektir.
b- İbn Sînâ Mantığına Giriş
İbn Sînâ’nın mantık eserlerinden hareketle görüşleri tartışılacaktır.
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler
              - Seminere Davet: Muhammad ...
              - Seminere Davet: Cahiliyye...
              - Seminere Davet: Arnavutlu...
              - Seminere Davet: Colonizat...
              - Seminere Davet: Bir Osman...
              - Seminere Davet: The Emerg...
              - Seminere Davet: Prof. Dr....
              - Seminere Davet: İki Yüzyı...
              - Seminerler