AYP’de 30. ve 31. Doktoralar Tamamlandı

Dr. Ali İhsan KILIÇ

Tez Konusu: İbnü’l-Arabî’nin Velâyet Öğretisi 

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ali İhsan KILIÇ, “İbnü’l-Arabî’nin Velâyet Öğretisi” başlıklı tezini 30.12.2021 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 

Tez danışmanlığını Prof.Dr. Safi ARPAGUŞ’un yürüttüğü çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı’nda tamamlandı. Ali İhsan KILIÇ, akademik çalışmalarını Kocaeli Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

Dr. Mustafa Kemal KOCA

 

 

Tez Konusu: Sahabenin Adaleti: Ehli Sünnet İçi İhtilaflar

 

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Mustafa Kemal KOCA, Doç.Dr. Ebubekir SİFİL’in danışmanlığında yürüttüğü “Sahabenin Adaleti: Ehli Sünnet İçi İhtilaflar" başlıklı doktora çalışmasını 29.12.2021 tarihinde savundu.

 

 

Mustafa Kemal KOCA, akademik çalışmalarını Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim dalında sürdürmektedir.

 

AYP Projesi kapsamında daha önce doktorasını tamamlamış olan araştırmacılarımız:

 1. Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 11.11.2015
  • Tez Konusu: “Kur’an'ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği”
 2. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 07.01.2016
  • Tez Konusu: Alâuddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri
 3. Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üniversitesi, 21.01.2016
  • Tez Konusu: “İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı”
 4. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üniversitesi, 25.05.2016
  • Tez Konusu: “İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l­-Hadis”
 5. Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 27.05.2016
  • Tez Konusu: “Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir”
 6. Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 26.09.2017
  • Tez Konusu: “Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi”
 7. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017
  • Tez Konusu: “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri”
 8. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018
  • Tez Konusu: “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu”
 9. Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniversitesi, 28.06.2018
  • Tez Konusu: “Mâverâunnehir Hanefi Usül Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. –VIII. Asırlar)”
 10. Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 12.10.2018
  • Tez Konusu: “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf”
 11. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova Üniversitesi, 17.05.2019
  • Tez Konusu: “Türk (Bahrî) Memlükler Döneminde Hadis İlmi (Hicri VII ve VIII. Asırlar)”
 12. Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 20.06.2019
  • Tez Konusu: “XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği”
 13. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 28.06.2019
  • Tez Konusu: “İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması”
 14. Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 08.07.2019
  • Tez Konusu: “Teftâzânî’de Bilgi Teorisi”
 15. Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 21.08.2019
  • Tez Konusu: “4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)”
 16. Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 23.09.2019
  • Tez Konusu: “Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi”
 17. Dr. Zainelaabidine İbn Khayat Zougari, İslam Hukuku, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 02.12.2019
  • Tez Konusu: “Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartışmaları”
 18. Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019
  • Tez Konusu: “İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman Câmî ve Şerhu Fusûsu’l-hikem’i: Tahkik ve İnceleme”
 19. Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019
  • Tez Konusu: “Hâris El-Muhâsibî'nin Din Eğitimine İlişkin Görüşleri”
 20. Dr. Sümeyye Sevinç, Tefsir, Marmara Üniversitesi, 13.02.2020
  • Tez Konusu: “İbn Haldûn'un Kurân Anlayışı”
 21. Dr. Merve Betül Üçer, Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi, 17.02.2020
  • Tez Konusu: Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme
 22. Dr. Mehdi Cengiz, Arap Dili ve Belağatı, Marmara Üniversitesi, 28.08.2020
  • Tez Konusu: “Fahreddin er-Râzi'de Lafzın Manaya Delaleti Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi”
 23. Dr. İmran Hüseyin Çelik, İslam Hukuku, Dicle Üniversitesi, 01.10.2020
  • Tez Konusu: “İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevî ve Fıkhî Tercihleri”
 24. Dr. İmam Rabbani Çelik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 02.12.2020
  • Tez Konusu: “XV. YY. Osmanlı Düşüncesinde Telvîh Hâşiyeleri: Teklîfe Dair Tartışmalar”
 25. Dr. Muhammed Usame Onuş, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 04.12.2020
  • Tez Konusu: “VI.-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbelîliği”       
 26. Dr. Halil İbrahim KAYGISIZ, Tefsir, Yalova Üniversitesi, 24.12.2020
  • Tez Konusu: “Fahreddin er-Râzî’ye Göre Kur’an’da Mecaz Meselesi”       
 27. Dr. Feyza Doğruyol, İslam Mezhepleri Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 06.05.2021
  • Tez Konusu: “Hille Medresesinin Şiî Usûlî Gelenekteki Yeri: Muhakkık el-Hillî Örneği”
 28. Dr. Yunus Kaymaz, Dinler Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 04.06.2021
  • Tez Konusu: “Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları (Kökeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Süreci)” 
 29. Dr. Ahmet Eşer, Hadis, İstanbul Üniversitesi, 11.08.2021
  • Tez Konusu: “Hadis İlminde Fehrese Literatürü” 

 

 

Yazım Tarihi: 03.01.2022 

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler