AYP’de 35. Doktora Çalışması Tamamlandı

 

Dr. Ünal ŞAHİN

 

Tez Konusu: İmam Züfer ve Usul Anlayışı

 

“Araştırmacı Yetiştirme Projesi” (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ünal ŞAHİN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda, danışmanlığını Prof.Dr. Abdurrahman HAÇKALI’nın yaptığı “İmam Züfer ve Usul Anlayışı” başlıklı tezini 09.05.2022 tarihinde başarıyla savunarak doktorasını tamamladı.

 

Ünal ŞAHİN akademik çalışmalarını Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde sürdürmektedir.

 

 

AYP Projesi kapsamında daha önce doktorasını tamamlamış olan araştırmacılarımız:

 1. Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 11.11.2015
  • Tez Konusu: Kur’an'ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği
 2. Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 07.01.2016
  • Tez Konusu: Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri
 3. Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üniversitesi, 21.01.2016
  • Tez Konusu: İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı
 4. Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üniversitesi, 25.05.2016
  • Tez Konusu: İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-hadîs
 5. Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 27.05.2016
  • Tez Konusu: Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir
 6. Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 26.09.2017
  • Tez Konusu: Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi
 7. Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017
  • Tez Konusu: Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri
 8. Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018
  • Tez Konusu: Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu
 9. Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniversitesi, 28.06.2018
  • Tez Konusu: Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. –VIII. Asırlar)
 10. Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 12.10.2018
  • Tez Konusu: Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l-hilaf
 11. Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova Üniversitesi, 17.05.2019
  • Tez Konusu: Türk (Bahri) Memlükler Döneminde Hadis İlmi (Hicri VII-VIII. Asır)
 12. Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 20.06.2019
  • Tez Konusu: XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği
 13. Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 28.06.2019
  • Tez Konusu: İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması
 14. Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 08.07.2019
  • Tez Konusu: Teftâzânî’de Bilgi Teorisi
 15. Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 21.08.2019
  • Tez Konusu: 4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)
 16. Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 23.09.2019
  • Tez Konusu: Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi
 17. Dr. Zeynelabidin Hayat [Zainelaabidine İbn Khayat Zougari], İslam Hukuku, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 02.12.2019
  • Tez Konusu: Esnâf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartışmaları
 18. Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019
  • Tez Konusu: İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman Câmî ve Şerhu Fusûsi’l-hikem’i: Tahkik ve İnceleme
 19. Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019
  • Tez Konusu: Hâris el-Muhâsibî'nin Din Eğitimine İlişkin Görüşleri
 20. Dr. Sümeyye Sevinç, Tefsir, Marmara Üniversitesi, 13.02.2020
  • Tez Konusu: İbn Haldûn’un Kur’ân Anlayışı
 21. Dr. Merve Betül Üçer, Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi, 17.02.2020
  • Tez Konusu: Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme
 22. Dr. Mehdi Cengiz, Arap Dili ve Belağatı, Marmara Üniversitesi, 28.08.2020
  • Tez Konusu: Fahreddin er-Râzî'de Lafzın Manaya Delaleti Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi
 23. Dr. İmran Hüseyin Çelik, İslam Hukuku, Dicle Üniversitesi, 01.10.2020
  • Tez Konusu: İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevî ve Fıkhî Tercihleri
 24. Dr. İmam Rabbani Çelik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 02.12.2020
  • Tez Konusu: XV. YY. Osmanlı Düşüncesinde Telvîh Hâşiyeleri: Teklîfe Dair Tartışmalar
 25. Dr. Muhammed Usame Onuş, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 04.12.2020
  • Tez Konusu: VI.-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbelîliği          
 26. Dr. Halil İbrahim Kaygısız, Tefsir, Yalova Üniversitesi, 24.12.2020
  • Tez Konusu: Fahreddin er-Râzî’ye Göre Kur’ân’da Mecâz Meselesi         
 27. Dr. Feyza Doğruyol, İslam Mezhepleri Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 06.05.2021
  • Tez Konusu: Hille Medresesinin Şiî Usûlî Gelenekteki Yeri: Muhakkık el-Hillî Örneği
 28. Dr. Yunus Kaymaz, Dinler Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 04.06.2021
  • Tez Konusu: Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları (Kökeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Süreci)
 29. Dr. Ahmet Eşer, Hadis, İstanbul Üniversitesi, 11.08.2021
  • Tez Konusu: Hadis İlminde Fehrese Literatürü
 30. Dr. Mustafa Kemal Koca, Hadis, Yalova Üniversitesi, 29.12.2021
  • Tez Konusu: Sahabenin Adaleti: Ehli Sünnet İçi İhtilaflar
 31. Dr. Ali İhsan Kılıç, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 30.12.2021
  • Tez Konusu: İbnü’l-Arabî’nin Velâyet Öğretisi
 32. Dr. Zehra Özli, Arap Dili ve Belağatı, Sakarya Üniversitesi, 02.02.2022
  • Tez Konusu: er-Risâle Dergisinin XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri
 33. Dr. Erdal Kurğan, Modern Türk Tarihi, Boğaziçi Üniversitesi, 04.03.2022
  • Tez Konusu: The Concept of 'Meşrutiyet' in the Context of the Secularization of Legal and Political Knowledge in the Ottoman Empire (1860-1911)
 34. Dr. Halil Işılak, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, 01.04.2022
  • Tez Konusu: Safevîler Dönemi İmâmiyye Şîası’nda Tasavvuf Düşüncesi Üzerine Tartışmalar

 

 

Yazım Tarihi: 22.07.2022 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler