Yeni SAYI! Osmanlı Araştırmaları (60, 2022)

 

  

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 60
 , 2022 

 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

Cursing Through Someone Else’s Mouth: Faizi’s Lampoon of Veysi /
Başkasının Ağzından Sövmek: Faizi’nin Veysi Parodisi • 1
Ercan Akyol

From Decline to Transformation: Reflections on a New Paradigm
in Ottoman History
/ Çöküşten Dönüşüme: Osmanlı Tarihinde Yeni Bir Paradigma Üzerine Düşünceler • 27


Olivier Bouquet

 

Kadim Musiki Geleneğinin Hayatta Kalan Örneği: Mahur Kâr /
A Surviving Composition from the Ancient Musical Tradition: Mahur Kâr • 61

Mehmet Uğur Ekinci - Harun Korkmaz

 

The End of the timar System in Bosnia, 18th - 20th Century / Bosna’da Timar Sisteminin Sonu (18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) • 97 
Philippe Gelez

II. Mahmut Döneminde İstanbul’daki Sıbyan Mektepleri ve Öğrenci Sayıları /
Primary (sıbyan) Schools and Student Numbers in Istanbul during the Era of Mahmut II • 139
Mustafa Mesut Özekmekçi

 

Arapçılık ve Helencilik Arasında Osmanlı Devleti: Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Krizi (1908-1914) / Ottoman State between Arabism and Hellenism: The Crisis of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem (1908-1914) • 179 
Melikşah Arslan


II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarında Yeni Eğitim Arayışları
ve Modern Birey Düşüncesi
/ The Idea of the Modern Individual and the Search for New Education in the Periodicals during the Second Constitutional Era • 217 
Kurtuluş Öztürk – Seyfi Kenan

 

KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS


Janet Afary and Kamran Afary, Molla Nasreddin: The Making of a Modern Trickster
(1906-1911)

Sarp Kurgan • 259


Ünal Araç, İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği (1718-1730)
Soner Demir • 263


Mehmet Yılmaz Akbulut, Hekimoğlu Ali Paşa: Paşalar Çağının Şeyhülvüzerası
Bünyamin Punar • 268


Ian Barnes, Rusya Huzursuz İmparatorluk: Bir Tarihsel Atlas
Elif Uzunağaç • 274


Bent Holm and Mikael Bøgh Rasmussen (eds.), Imagined, Embodied and Actual Turks in Early Modern Europe
Şûra Tekin • 278


Talip Çukurlu, İsyânî Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)
Abdullah Uçar • 283


M. Talha Çiçek, Negotiating the Empire in the Middle East: Ottomans and Arab Nomads in the Modern Era, 1840-1914
Caner Yelbaşı • 286


Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam: Bir İmparatorluk Bir Din
Emine Yüksel • 290


Leslie Peirce, A Spectrum of Unfreedom: Captives and Slaves in the Ottoman Empire
Abdulhadi Uysal • 294


Friedrich Naumann, Das Tagebuch des Friedrich Naumann: Reisebeschreibungen eines kaiserlichen Leibkochs / Friedrich Naumann’ın Günlügü: Kraliyet Aşçıbaşının Seyahat Notları
Kemal Beydilli • 299
 

 

VEFEYÂT / OBITUARY


Rifa‘at ‘Ali Abou-El-Haj (1933-2022)
Janet Klein • 253

 

 

Önceki sayılar için tıklayınız.Yayım Tarihi: 16/12/2022

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler