İslâm Ansiklopedisi

İslâm Ansiklopedisi web erişimi için tıklayınız.


Bize ve Dünya' ya kaynak

  • İslâmî ilimler, İslâm kültür ve uygarlığıyla ilgili A'dan Z'ye bütün terimler...
  • İslâm dünyasında ilim, siyaset, sanat ve edebiyat alanlarında yetişmiş önemli şahsiyetler...
  • İlim ve kültür hayatımıza değer katmış eserler...
  • Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün İslâm ülkeleri, önemli şehirler...
  • Amerika'dan Rusya'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar İslâmiyet ve müslüman azınlıklar...

          Leiden’de 1901-1939 yılları arasında üç Batı dilinde dört asıl ve bir ilâve ciltle birlikte beş ciltten oluşan bir İslâm ansiklopedisi (The Encyclopaedia of Islam) yayımlanmıştı. 6176 madde içeren bu eser Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde tercüme edilmeye başlanmış ve 1940-1987 yılları arasında on beş cilt halinde tamamlanmıştır. Bu yayında Türk dünyasıyla ilgili maddelerdeki hata ve eksiklerin giderilmesi amacıyla ansiklopedi maddelerinin üçte biri yeniden yazılmıştır. Ancak bu üçte birlik kısım hacim olarak ansiklopedinin üçte ikisine tekabül etmektedir. Bu arada İslâm diniyle ilgili maddelerdeki hata ve eksiklikler pek azı dışında aynen kalmıştır. Diğer taraftan Leiden’de yayımlanan The Encyclopaedia of Islam’ın ikinci baskısına 1954 yılında başlanmış ve 2002 yılında on bir cilt halinde tamamlanmıştır. Bu baskıdaki madde sayısı 10.000 civarındadır.

          Gerek Avrupa’da çıkarılan ansiklopedinin iki neşri ve gerekse ilk baskının Türkçe tercümesinde yer alan İslâm dini ve kültürüyle ilgili maddeler, genel olarak yetersizlikleri yanında müsteşriklerin bakış açısını yansıttığından yanlış hükümleri, temelsiz iddiaları da ihtiva etmekteydi. Bu durum karşısında Türkiye Diyanet Vakfı yeni bir İslâm ansiklopedisi yayımlamanın lüzumuna inanarak gerekli çalışmayı başlatmıştı.

          1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde dizisi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tesbit edilen bu liste 15.441 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.848’e ulaşmaktadır.  40. cildi 2011’de yayımlanan ve kırk dört ciltte tamamlanacak olan  ansiklopedimiz şimdiye kadar bir kısmı yurt dışından olmak üzere, konusunda uzman 2.000’i aşkın yazar tarafından hazırlanmaktadır.

          Ansiklopedimiz, İslâmî ilimlerle İslâm-Türk kültür ve medeniyetine ait kavramları, sahalarında eser vermiş ilim ve sanat erbabını, geçmiş İslâm devletleri ve yöneticilerini, önemli tarihî olayları, dinî ve sosyal hayatta etkili olan akımları, tarihî, ilmî ve kültürel müesseseleri, önemli yerleşim merkezlerini, diğer büyük dinleri, müslüman olmadığı halde İslâm dini, kültürü ve medeniyeti ile ilgisi bulunan şahsiyetleri madde dizinine dahil etmiştir.

          TDV İslâm Ansiklopedisi ne sadece akademik çalışma yapanları ilgilendiren bir ihtisas kaynağı ne yalnızca popüler bir eserdir. Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bu ilkeden taviz vermemek ve gerek muhteva gerekse bibliyografya açısından akademik seviyede araştırma yapan uzmanların beklentilerini karşılamaya çalışmak şartıyla kültür seviyesi farklı insanların bilgi edinme ihtiyaçları maddelerin yazımı sırasında göz önünde tutulmaktadır.

          TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.

Yayımlanan Ciltler

          1988 yılında yayıma başlayan ansiklopedinin ilk cildi on iki, 2. cildi dokuz, 3. cildi yedi ayda tamamlanmış, böylece belli bir istikrar kazandıktan sonra her altı ayda bir cilt yayımlanagelmiştir. Bugüne kadar çıkan ciltlerin ilk ve son maddeleri şöyledir:
 

CİLT NO

İLK MADDESİ

SON MADDESİ

1

 ÂB-ı HAYAT

 el-AHKÂMÜ'ş-ŞER'İYYE

2

 AHLÂK

 AMARİ

3

 AMASYA

 ÂŞIK MÛSİKİSİ

4

 ÂŞIK ÖMER

 BÂLÂ KÜLLİYESİ

5

 BALABAN 

 BEŞİR AĞA

6

 BEŞİR AĞA CAMİİ 

 CÂFER PAŞA TEKKESİ

7

 CA'FER es-SÂDIK

 CİLTÇİLİK

8

 CİLVE

 DÂRÜNNEDVE 

9

 DÂRÜSAÂDE 

 DULKADİROĞULLARI

10

 DÛMETÜLCENDEL 

 ELBİSE

11

 ELBİSTAN

 EYMİR

12

 EYS

 FIKHÜ'l-HADÎS 

13

 FIKIH 

 GELENEK 

14

 GELİBOLU 

 HADDESEN 

15

 HADES 

 HANEFÎ MEHMED 

16

 HANEFÎ MEZHEBİ

 HAYÂ

17

 HAYAL 

 HİLÂFİYAT 

18

 HİLÂL 

 HÜSEYİN LÂMEKÂNΠ

19

 HÜSEYİN MİRZA 

 İBN HALDÛN 

20

 İBN HALDÛN 

 İBNÜ'l-CEZERΠ

21

 İBNÜ'l-CEZZÂR 

 İHVÂN-ı MÜSLİMÎN 

22

 İHVÂN-ı SAF 

  İSKİT

23

 İSLÂM 

 KAADE 

24

 KÂÂNÎ-i ŞÎRÂZΠ

 KASTAMONU 

25

 KASTİLYA 

 KİLE 

26

 KİLİ 

 KÜTAHYA 

27

 KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ 

 MANİSA 

28

 MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ 

 MEKS 

29

 MEKTEB 

 MISIR MEVLEVÎHÂNESİ 

30

 MISRA 

 MUHAMMEDİYYE 

31

 MUHAMMEDİYYE 

 MÜNÂZARA 

32

 el-MÜNCİD

 NASİH

33

 NESİH  OSMANLILAR

34

 OSMANPAZARI  RESULDAR

35

 RESÛLÎLER  SAK

36

 SAKAL  SEVM

37

 SEVR ANTLAŞMASI  SUVEYLİH

38

SUYOLCU ŞERİF en-NÎSÂBÛRÎ

39

ŞERİF PAŞA TANZANYA

40

TANZİMAT TEVECCÜH

41

TEVEKKÜL TÜSTERÎ

42

TÜTÜN VEHRAN

43

VEKÂLET YÛSÎ

ISBN: 975-95480-0-3

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Dokümantasyon VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT
    Osmanlıca Risaleler VT
    Osmanlı Salnâmeleri VT
    Arapça Makaleler VT
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ