logo
/

Abone Olunan Veri Tabanları

Aşağıda listelenen e-kaynaklara sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz.

VERİTABANLARI

Encyclopaedia of Islam Online
Encyclopaedia of Islam (EI), İslam, İslam dünyası ve müslümanlar hakkında kapsamlı içeriğe sahip önemli bir başvuru kaynağıdır. Encyclopaedia of Islam Online üzerinden ansiklopedinin bütün edisyonlarına ve Historical Atlas of Islam’a tam erişim mümkündür.

Encyclopedia of Islam 1st Edition Online (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
1913-1936 yılları arasında basılı olarak yayımlanan Encyclopedia of Islam First Edition’ın (EI1) online versiyonu 9000 maddeye erişim sağlar. Kapsamı 20. yüzyılın başlarına kadar filoloji, tarih, teoloji ve hukuktur.

Encyclopedia of Islam 2nd Edition Online (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Encyclopaedia of Islam (Second Edition) Online 1954-2005 yılları arasında yayımlanmıştır. İkinci edisyon, kapsamının genişlemesinin yanı sıra, ilk baskısından esas olarak müslüman ve Ortadoğu kökenli akademisyenlerin çalışmalarını da içermesi yönüyle farklılaşır.

Encyclopedia of Islam 3rd Edition Online (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
2007 yılında başlayan Encyclopaedia of Islam Third Edition, İslam dünyası hakkında güncel bilgiler veren ve mevcut bilimsel çalışmaların çeşitliliğini yansıtan tamamen yeni bir çalışmadır. Yeni edisyon, 20. yüzyılda İslam’ı ve dünyadaki müslüman azınlıkları kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

The Oxford Encyclopedia of the Islamic World (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Şubat 2009 tarihinde basılı olarak yayımlanan ansiklopedi, öğrenci, araştırmacı, siyasi analist, gazeteci ve sıradan okuyuculara dünyanın en hızlı büyüyen dini ve onun etkilediği toplum, siyaset, ekonomi, günlük yaşam, kültür ve düşünce alanlarında doğru, kapsamlı ve dengeli bilgiler sunmaktadır.

LexiQamus (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
LexiQamus, özel bir yazılım aracılığıyla, kelimenin farklı yerlerine girdiğiniz harfleri ve okuyamadığınız kısımları baz alarak size bu şartları sağlayan sonuçların listesini veren bir sözlüktür.

Lehçediz (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Lehçediz Sözlük, Türk edebiyatının tarihsel ve çağdaş metinlerini kapsayan, Türk Dünyası edebiyatlarından önemli eserler hakkında değerli veriler sunan kapsamlı bir veri tabanıdır. Kullanıcılar, basit bir internet bağlantısı ile bilimsel araştırmalar için binlerce veri noktasına erişebilir. Bu kaynak, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik gibi bölümler ve metin araştırması gerektiren her alan için çok değerlidir. 

 

BRILL e-dergiler

Brill Yayınevi'nin aşağıdaki dergilerinin bütün sayılarına tam metin olarak erişebilirsiniz.

Arabica: Journal of Arabic and Islamic Studies / Revue d'études Arabes et Islamiques (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
İlk olarak 1954 yılında Evariste Lévi-Provençal tarafından Fransız Arabistleri için bir yayın organı olarak kurulan Arabica, bugün çeşitli araştırma alanlarını temsil eden uluslararası bir yayın kuruluna sahip çok-disiplinli bir akademik dergi hâline gelmiştir. Arap dünyasının klasik ve çağdaş edebiyatları, dilleri, tarihi, düşüncesi ve medeniyetini inceleyen makaleler yayımlamaktadır.

Die Welt des Islams (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
17. yüzyıldan günümüze dünyanın dört bir yanındaki müslüman toplumların tarih, din ve kültürüne odaklanan Die Welt des Islams, ilgili bütün akademik disiplinlerden İngilizce, Fransızca ve Almanca makalelere yer vermektedir. 

Journal of Arabic Literature (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
1970 yılında kurulan Journal of Arabic Literature (JAL), İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar uzanan Arap edebiyatı çalışmalarında uzmanlaşmış başlıca dergilerden biridir. JAL, uzmanlar ve öğrencilerden oluşan geniş bir okur kitlesi için yazılmış, klasik ve modern, yazılı ve sözlü, manzum ve mensur edebiyat, edebî dil ve konuşma dili gibi geniş anlamda Arap edebiyatı üzerine edebî, eleştirel ve tarihsel çalışmaların yanı sıra kitap incelemeleri ile karşılaştırmalı ve disiplinler arası çalışmalar yayımlar.

Islamic Law and Society (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Islamic Law and Society dergisi müslüman ve müslüman olmayan ülkelerde klasik ve modern İslam hukuku alanlarındaki araştırmalar için bir forum oluşturmaktadır. 

Journal of the Economic and Social History of the Orient (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Journal of the Economic and Social History of the Orient (JESHO), tarih boyunca Asya, Yakındoğu, Ortadoğu ve Akdeniz çalışmaları alanında özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Dergi, Asya ve Ortadoğu perspektifinden dünya tarihini teşvik etmekte ve akademisyenleri kültürel ve entelektüel tarihi ekonomik, sosyal ve siyasi analizlerle bütünleştirmeye davet etmektedir. 

Medieval Encounters: Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence and Dialogue (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Medieval Encounters, milattan sonra 4. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan dönemde yahudi, hıristiyan ve müslüman kültürlerinin etkileşimleri üzerine kültürel, dilsel ve disipliner sınırları aşan tartışmalara ve diyaloga odaklanmış bir dergidir. Ortaçağ’da yahudi, hıristiyan ve müslüman ilişkilerine dair anlayışı geliştirmeye çalışan İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca makalelere yer vermektedir.

Sociology of Islam (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Sociology of Islam (SOI), İslam’ın ve müslüman toplumların sosyolojik, siyasi, antropolojik, tarihî ve diğer yönleri hakkında geniş ve küresel bir bakış açısıyla kaleme alınmış çalışmalara yer vermektedir.

Muqarnas Online (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Oleg Grabar tarafından 1983 yılında kurulan Muqarnas, sanat, mimarlık tarihi, arkeoloji ve İslamî yazılı ve görsel kültürün tarihsel ve çağdaş bütün yönlerine odaklanan bir akademik dergidir. Muqarnas, Harvard Üniversitesi Ağa Han İslam Mimarisi Programı ve Massachusetts Institute of Technology tarafından desteklenmektedir. 

Geçmiş yıllardaki abonelikler nedeniyle bazı sayılarına tam metin erişilebilen Brill dergileri ile bu yayınevinin açık erişimli dergilerine erişmek için tıklayınız

CAMBRIDGE e-dergiler

Cambridge Yayınevi'nin aşağıdaki dergilerinin bütün sayılarına tam metin olarak erişebilirsiniz.

Review of Middle East Studies (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Ortadoğu Çalışmaları Derneği’nin (Middle East Studies Association [MESA]) çevrim içi inceleme dergisi olan Review of Middle East Studies (RoMES), İslamî ve kültürel çalışmalar, tarih, coğrafya, sanat ve mimarlık ve siyasi çalışmalar da dahil olmak üzere Ortadoğu çalışmalarının bütün alanlarında araştırma makaleleri, denemeler, kısa raporlar ve kitap, film, müzik, yazılım ve sergi incelemeleri yayımlamaktadır. 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
1917 yılından bu yana Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (School of Oriental and African Studies [SOAS]) tarafından yayımlanan SOAS Bülteni, antik çağlardan 20. yüzyılın başına kadar Asya, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinin dil, kültür, yazınsal gelenek ve medeniyetlerine odaklanmış disiplinler arası bir dergidir.

Journal of Royal Asiatic Society (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
1834 yılından bu yana Kraliyet Asya Cemiyeti (Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland) tarafından yayımlanan Journal of Royal Asiatic Society (JRAS), Güney Asya, Ortadoğu (Kuzey Afrika ve Etiyopya dâhil), Orta Asya, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya’nın tarih, arkeoloji, edebiyat, dil, din ve sanatları üzerine çalışmalara yer vermektedir.

Comparative Studies in Society and History (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Comparative Studies in Society and History (CSSH), tarih boyunca ve günümüz dünyasında insan toplumlarında süregelen değişim ve dönüşüm sorunları çerçevesinde antropoloji, tarih, siyaset bilimi ve sosyoloji başta olmak üzere sosyal ve beşerî bilimlerin bütün dallarında uzmanların çok-disiplinli araştırmalar, kültürel çalışmalar ve teoriyi bir araya getiren makalelerine yer vermektedir. 

New Perspectives on Turkey (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Türkiye’nin ve Osmanlı Devleti’nin tarih, siyaset, toplum, ekonomi ve kültürü ile ilgili bilimsel tartışmalar ve fikirler üretmek için entelektüel bir platform teşkil eden New Perspectives on Turkey (NPT), doğrudan Türkiye ve Osmanlı Devleti ile ilgili araştırmalara ek olarak, bu tür araştırmalarla ilgili karşılaştırmalı perspektifler ve teorik katkılar içeren çalışmalara yer vermektedir.

International Journal of Middle East Studies (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Ortadoğu ile tarihî, siyasi, kültürel veya dinî bağları olan topluluklar ile uluslar ve bölgeler ötesi ilişkiler üzerine makaleler yayımlayan International Journal of Middle East Studies (IJMES), 7. yüzyıldan günümüze kadar Kuzey ve Sahrâaltı Afrika, Arap, Türk ve Fars dünyaları, Akdeniz ve Balkanlar, Orta, Güney ve Güneydoğu Asya’yı kapsayan bir alana ve bu topraklardan göç eden veya buraya yerleşen halklara odaklanmaktadır.

Arabic Sciences and Philosophy (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Arabic Sciences and Philosophy (ASP), 8-18. yüzyıllar arasında İslam dünyasındaki Arap bilimleri, matematik ve felsefesine kültürler arası çerçevede eğilen uluslararası bir dergidir. Dergi, 2009 yılında kapsamını genişleterek 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasındaki bilimsel modernleşme üzerine önemli makaleleri de bünyesine katmıştır. ASP, bütün bu alanların tarihine ilişkin özgün çalışmaların yanı sıra, Arap ve Yunan, Hint, Çin, Latin, Bizans, Süryânî ve İbrânî bilim ve felsefeleri arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerine de çalışmalar sunmaktadır.

Religious Studies (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Religious Studies, klasik ve çağdaş tartışmalardan ve çeşitli dinî geleneklerden hareketle ortaya çıkan din felsefesi sorunlarına odaklanan uluslararası bir dergidir. 

Iranian Studies (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Iranian Studies, İran, Afganistan, Orta Asya, Kafkasya, Kuzey Hindistan ve diyasporadaki İranlılar başta olmak üzere Fars ya da İran mirasıyla ilgili her alanda makaleler yayımlayan çok disiplinli bir dergidir.

Edinburg University Press'in aşağıdaki dergisine tam metin olarak erişebilirsiniz.

Journal of Qur’anic Studies (sadece İSAM yerel ağından erişebilirsiniz)
Geniş bir bilimsel perspektif ile Kur’an çalışmalarını tanıtan The Journal of Qur'anic Studies, İngilizce ve Arapça makalelere yer vermektedir.

Taylor & Francis Yayınevi'nin aşağıdaki dergisinin bütün sayılarına tam metin olarak erişebilirsiniz.

Turkish Studies
Türkiye, büyüyen ekonomisi, demokratik değerleri, karmaşık toplumu ve güçlü silahlı kuvvetleriyle küresel meselelerde öne çıkarken, 'Turkish Studies' Türkiye'nin tarihi, siyaseti ve dış politikası üzerine tartışmalar için akademik bir platform sağlamaktadır. Dergi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, siyasi dinamikler, hükümet yapısı, politikalar ve uluslararası ilişkiler gibi konuları kapsamaktadır. Derginin genel amacı Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik manzarasının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını teşvik etmektir.

Taylor & Francis Yayınevi'nin aşağıdaki dergilerinin bazı sayılarına tam metin olarak erişebilirsiniz.

Al-Masaq
Al-Masaq: Journal of the Medieval Mediterranean is a peer-reviewed international journal that comprehensively explores all aspects of Mediterranean societies and cultures from the fifth to the fifteenth centuries CE. Covering a diverse range of topics, including Islam in medieval European writings, Mediterranean art and architecture, archaeology, and military history, Al-Masaq provides valuable insights into the rich and complex history of the region.

British Journal of Middle Eastern Studies
British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) adına yayınlanan hakemli bir akademik dergi olan British Journal of Middle Eastern Studies, modern sosyal bilimler ile Ortadoğu ve İslam çalışmaları ile ilişkili geleneksel disiplinler arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, siyaset, ekonomi, antropoloji, sosyoloji, coğrafya, felsefe ve dinleri kapsayacak şekilde, tarih boyunca Ortadoğu'nun çeşitli yönlerini ele alan bilimsel katkıları memnuniyetle karşılamaktadır. Ayrıca dergi, nadir referans ve bibliyografik materyaller de dahil olmak üzere Orta Doğu konularındaki yayınları değerlendiren güçlü bir inceleme bölümüne sahiptir.

The University of Chicago Press'in aşağıdaki dergisine tam metin olarak erişebilirsiniz.

Journal of Near Eastern Studies 
Journal of Near Eastern Studies (JNES), tarih öncesinden erken modern döneme kadar Yakın Doğu medeniyetlerini incelemeye odaklanmaktadır. Asuroloji, Mısırbilim, Hititoloji, İbranice İncil ve ilgili antik çalışmalar dahil olmak üzere geniş bir zaman, yer ve konu kapsamını kapsar. Ayrıca erken, ortaçağ ve erken modern İslam çalışmalarına da vurgu yapmaktadır. Dergi, tarih, dil, din ve edebiyattan arkeoloji ve sanat tarihine kadar birçok disiplini kapsamaktadır. Her sayıda yeni akademik çalışmalar ve hem yeni hem de tanınmış akademisyenlerin yeni yayınlarının eleştirel değerlendirmelerini sunan bir kitap inceleme bölümü yer almaktadır.
 

Güncellenme Tarihi : 22 Mart 2024