Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân

thk. Sefer Hasanov

Kur’ân-ı Kerim Arapça bir kitap olarak indirildiğinden, özellikle Arap olmayanların İslâm’a girmesiyle, Kur’an lafızlarının doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için dil ağırlıklı tefsir çalışmalarına ihtiyaç hissedilmiştir. Bu tür tefsirler, genellikle “Meâni’l-Kur’ân”, “Garîbü’l-Kur’ân” ve “İ‘râbü’l-Kur’ân” isimleri altında Kur’an âyetlerini lugat, nahiv, sarf ve belâgat açısından ele almışlardır. Bunların kimi i‘raba, kimi lugata kimi de her ikisine birden ağırlık vermiştir.

Ebü’l-Fezâil el-Muînî’nin (ö. 537/1143) Levâmiu’l-burhân ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân’ı da meâni’l-Kur’ân türünden dil ağırlıklı bir tefsirdir. Muhtasar bir eser olmakla birlikte, Kur’an lafızlarının aslî mânalarıyla ilgili birçok kıymetli açıklamayı ve Kur’an’daki kelimelerin mânaları hakkında Selef âlimlerine ait pek çok görüşü ihtiva etmekte, ayrıca içinde hem kelâmî, hem fıkhî hem de tasavvufî bilgiler yer almaktadır.

Eserin ilk basımı Beyrut’ta Dâru İbn Hazm Yayınları tarafından 2013 yılında, ikinci basımı İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından 2019 yılında yapılmıştır. 


 

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2013; (3. bs.) 2022

ISBN / Sayfa

Takım

978-625-428-107-5

38+1206

1. Cilt

978-625-428-108-2

38+570

2. Cilt

978-625-428-109-9

636

Türkçe İçindekiler, takdim ve sunuş için tıklayınız.

Arapça İçindekiler, takdim ve sunuş için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız.

Yayım Tarihi: 11.01.2023 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini