Levâmiu’l-burhân ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân, Muhammed b. Hasan el-Muinî (ö. 537/1143), I-II

 

thk. Sefer Hasanov

Kur’ân-ı Kerim Arapça bir kitap olarak indirildiğinden, özellikle Arap olmayanların İslâm’a girmesiyle, Kur’an lafızlarının doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için dil ağırlıklı tefsir çalışmalarına ihtiyaç hissedilmiştir. Bu tür tefsirler, genellikle “Meâni’l-Kur’ân”, “Garîbü’l-Kur’ân” ve “İ‘râbü’l-Kur’ân” isimleri altında Kur’an âyetlerini lugat, nahiv, sarf ve belâgat açısından ele almışlardır. Bunların kimi i‘raba, kimi lugata kimi de her ikisine birden ağırlık vermiştir.

Ebü’l-Fezâil el-Muînî’nin (ö. 537/1143) Levâmiu’l-burhân ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân’ı da meâni’l-Kur’ân türünden dil ağırlıklı bir tefsirdir. Muhtasar bir eser olmakla birlikte, Kur’an lafızlarının aslî mânalarıyla ilgili birçok kıymetli açıklamayı ve Kur’an’daki kelimelerin mânaları hakkında Selef âlimlerine ait pek çok görüşü ihtiva etmekte, ayrıca içinde hem kelâmî, hem fıkhî hem de tasavvufî bilgiler yer almaktadır. 

Beyrut: Dâr İbn Hazm, 1435/2013, 1193+36 s.

Önsöz için tıklayınız.

ISBN 978-614-416-455-6

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini