el-Kifâye fi’l-hidâye / Nûreddin es-Sâbûnî (ö. 580/1184)

 

thk. Muhammed Aruçi

el-Kifâye fi’l-hidâye Mâtürîdiyye kaynakları arasında değerli bir eser olarak bilinmektedir. Özellikle Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye ait olan Kitâbü’t-Tevhîd ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Tebsıratü’l-edille’sinden sonra, el-Kifâye fi’l-hidâye, mezhebe ait temel kaynaklar arasında üçüncü sırada görülmektedir. Metindeki ibareleri araştırıldığında eserin bazan Kitâbü’t-Tevhîd’deki zor ve anlaşılmaz ibareleri açıkladığı, bazan da Tebsıratü’l-edille’de geçen mufassal ibareleri muhtasar ve anlaşılır bir şekilde takdim ettiği ve açıkladığı anlaşılmaktadır. 

Neşredilen bu eser ayrıca müellifin çağdaşları ile ondan önceki dönemde yaşamış çoğu kelâm âliminin ve diğer mezheplerin görüşlerini aktarma konusunda da mühim bir kaynak eser olarak algılanmaktadır, zira müellifin yaşadığı dönem, kelâm ilminin bir bakıma zirveye ulaştığı dönemdir. Eserde özellikle Mu‘tezile ile cereyan eden münakaşalar göze çarpmaktadır. Öte yandan Eş‘ariyye’nin görüşlerine ise zaman zaman tenkitler yöneltilmekle birlikte ittifak noktalarına da işaret edilmektedir.

Beyrut: Dâr İbn Hazm, 1435/2014, 432+38 s.

 

Önsöz için tıklayınız.

ISBN 978-614-416-454-9

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim


 

 

 

 

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini