İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında İSAM Tarafından Yayımlanan Eserler

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM tarafından yayımlanan eserler telif ve tahkik eserleri olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır:

A. Telif Eserler:

Tuncay Başoğlu 

Fıkıh Usulünde FAHREDDİN er-RÂZÎ MEKTEBİ 

 

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2011; (gen. göz. geç. 3. bs.) 2022

ISBN / Sayfa:
978-625-428-075-7 / 272 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 


 

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-¬Râzî 

ed. Ömer TÜRKER - Osman DEMİR 

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2013; (3. bs.) 2021**

ISBN Sayfa: 978-605-81261-4-5, 714 s

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

 

 
 

Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür

ed. Semih CEYHAN 

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2015; (3. bs.) 2021**

ISBN Sayfa: 978-605-482-919-4, 1055 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 


 

  

Semih CEYHAN 

Üç Pîrin Mürşidi: Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve Köstendilli Ali Alâeddin Efendi 

  

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2015**

ISBN, Sayfa. 978-605-482-921-7, 351 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

   

Şükrü MADEN 

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi

 

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2015**
IBN 978-605-4829-27-9, 414 s. 

Daha fazla bilgi için 
tıklayınız

 

  

 

 


 

İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu

haz. Bilgin AYDIN, İlhami YURDAKUL, Ayhan IŞIK, İsmail KURT, Esra YILDIZ


Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2016**

ISBN, Sayfa: 978-975-3898-53-9, 708 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

Fatih Yahya AYAZ

Memlükler Döneminde Vezirlik

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2009; (2. bs.) 2017**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-597-2, 262 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

   

 

M. Sait ÖZERVARLI

İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodu ve Kelâmcılara Eleştirisi 

 

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2008; (2. bs.) 2017**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-964-2,192 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

İSLÂM İLİM VE DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE ADUDÜDDİN el-ÎCÎ

ed. Eşref ALTAŞ

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2017**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-969-7, 669 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 


 

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî

ed. Mustakim ARICI

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2017**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-966-6,786 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 


 

Osman GÜMAN

Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-968-0, 397 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 


 
 

  

Okan Kadir YILMAZ

İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

Ankara / İSAM Yayınları & TDV Yayınları / 2020

ISBN / Sayfa

978-975-389-970-3 / 200 s.

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 


 

 

 


 

Halil İNALCIK

Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi

 

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2011; (4. bs.) 2021**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-900-0,216 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 


 

Mustafa Bülent DADAŞ


 

Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi-


Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları 2018**


ISBN, Sayfa: 978-605-7580-10-8, 318 s.

Daha fazla bilgi için
tıklayınız

 

 


 

 

 

Mehmet Taha BOYALIK

 

el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları 2019**ISBN, Sayfa: 978-605-7580-08-5, 487 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

Yavuz KÖKTAŞ

Fethu’l-Bârî ve Umdetü’l-Karî’nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi

 


Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020*


ISBN, Sayfa: 978-625-7205-64-1 / 363 s.


Daha fazla bilgi için
tıklayınız 

 

 

 

M. Âkif Aydın

Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin Temeli

 


Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020


ISBN, Sayfa: 978-625-7205-99-3 / 436 s.


Daha fazla bilgi için
tıklayınız  

 

 

 

Güllü Yıldız

Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği

 


Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020


978-625-7205-92-4 / 469 s.


Daha fazla bilgi için
tıklayınız  

 

 

 

Mehmet Sami Baga

İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Geleneği

 


Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020


ISBN / Sayfa
 

978-625-7672-00-9 / 376 s.

Daha fazla bilgi için
tıklayınız  

 

 

 

Adalet Çakır

Mehmed Rifat Efendi’nin Nefhatü’r-Riyâzi’l-Âliye’sinde Abdülkādir-i Geylânî ve Kādirîlik, I-II

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2012; (2. bs.) 2021**

ISBN / Sayfa

978-625-7672-18-4 (tk.), 1183 s.

978-625-7672-19-1 (I. cilt), 627 s.

978-625-7672-20-7 (II. cilt), 556 s.
Daha fazla bilgi için tıklayınız  

 

Mehmet Çiçek

Müfessir Olarak Ali Kuşcu

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021

ISBN / Sayfa: 978-625-7672-52-8 / 263 s
.

Daha fazla bilgi için tıklayınız  

   

 

 

İslam İlim Geleneğinde NEVEVÎ

ed. Nail Okuyucu

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

ISBN / Sayfa: 978-625-8122-00-8 / 1054 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

   

 

 

 

 

Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin)

haz. Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut, Özgür Kavak

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

ISBN / Sayfa: 978-625-428-056-6 / 156 s.


Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 

 

   

  

 

Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

ISBN / Sayfa: 978-625-428-106-8, 400 s.


Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 

 

   

   
B. Tahkikli Eserler:
 

 

 

 

 

  

el­-Kifâye fi’l-­hidâye

Nûreddin es-­SÂBÛNÎ (v. 580/1184) 

thk. Muhammed ARUÇİ 

 

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2013; (3. bs.) 2022

ISBN, Sayfa: 978-625-428-112-9, 40+432 s. 

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

  

el­-Müntekā min ismeti’l­-enbiyâ

Nûreddin es-­SÂBÛNÎ (v. 580/1184)

thk. Mehmet BULUT 

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2013; (3. bs.) 2022
ISBN, Sayfa: 978-625-428-110-5, 28+332 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye

Muhammed b. Mahmûd el-İSFAHÂNÎ (v.688/1289)

thk. Mansur KOÇİNKAĞ – Bilal TAŞKIN 

İstanbul - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları Dâr İbn Hazm, 1438/2017; (3. bs.) 2022

978-975-389-962-8 29+419

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân

Kazasker Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi (ö. 1156/1743)  

thk. Murat SULA 

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları 2018**

ISBN, Sayfa: 978-975-389-993-2, 43+653 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

Risâle fî edebi’l-müftî

Ebü’l-Feyz Mehmed Fıkhî el-AYNÎ (ö. 1147/1735)

nşr. Osman ŞAHİN

İstanbul - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları Dâr İbn Hazm, 2018**

ISBN, Sayfa: 978-605-68669-5-1, 41+159 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

Şerhu’l-Fâtiha ve Ba‘zı Sûreti’l-Bakara

Afîfüddin et-TİLİMSÂNÎ (ö. 690/1291)

nşr. Orkhan MUSAKHANOV 

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları 2018**

ISBN, Sayfa: 978-605-68669-4-4, 71+337 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 


 

 

 

 

 

Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye

Afîfüddin et-TİLİMSÂNÎ (ö. 690/1291)

nşr. Orkhan MUSAKHANOV

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları 2018**

ISBN, Sayfa: 978-605-68669-7-5, 76+404

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

Kitâbü Takrîbi’l-garîb

Kâsım b. KUTLUBOĞA (ö. 879/1474)

nşr. Osman KESKİNER

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları 2018**

ISBN, Sayfa: 978-605-81261-9-0, 52+404 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr

Yûsuf b. Hilâl es-SAFEDÎ (696/1296)

thk. Bahattin DARTMA

İstanbul -  Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & İSAM Yayınları & İrşad Kitabevi, 2019**

ISBN, Sayfa:
Tk. 978-605-7580-25-2
1. Cilt 978-605-7580-26-9, 25+571 s.
2. Cilt 978-605-7580-27-6, 596 s.
3. Cilt 978-605-7580-28-3, 632 s.
4. Cilt 978-605-7580-29-0, 658 s.
5. Cilt 978-605-7580-30-6, 288 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 el-Kifâye fi’l-hidâye  

Nûreddin es-SÂBÛNÎ (ö. 580/1184)

thk. Muhammet ARUÇİ


2. bs. – İstanbul: İstanbul, ISAM Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019**


ISBN, Sayfa: 978-605-7519-65-8, 38+432 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 
 

el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ

Nûreddin es-SÂBÛNΠ(ö. 580/1184)

thk. Mehmet BULUT

2. bs. – İstanbul, ISAM Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019**

ISBN, Sayfa: 978-605-7519-70-2, 28+331 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye

Muhammed b. Mahmûd el-İSFAHÂNΠ(ö. 688/1289)

thk. Mansur KOÇİNKAĞ - Bilal TAŞKIN

2. bs. – İstanbul, ISAM Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019**

ISBN, Sayfa: 978-605-7519-67-2, 29+419 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

Risâle fî edebi’l-müftî

Mehmed Fıkhî el-AYNΠ(ö. 1147/1735)

thk. Osman ŞAHİN

2. bs. – İstanbul, ISAM Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019**

ISBN, Sayfa: 978-605-7519-68-9, 41+159 s.


Ayrıntılı bilgi için 
tıklayınızKitâbü Takrîbi’l-garîb

Kâsım b. KUTLUBOĞA (ö. 879/1474)

thk. Osman KESKİNER

2. bs. – İstanbul, ISAM Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019**

ISBN, Sayfa: 978-605-7519-66-5, 52+404 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât I-III

Şeyh BEDREDDİN (ö. 820/1417-18)

thk. Mustafa Bülent DADAŞ

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları & İSAM Yayınları 2019**

ISBN, Sayfa:

Tk. 978-605-7580-67-2 (Tk.)

1.     Cilt 978-605-7580-68-9, 53+611 s.

2.     Cilt 978-605-7580-69-6, 640 s.

3.     Cilt 978-605-7580-70-2,  644 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh, I-II

Rükneddin Ubeydullah es-SEMERKANDΠ(ö. 701 h. /1301 m.)

thk. İsmet Garibullah ŞİMŞEK

Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, 2020; (3. bs.) 2021**

ISBN, Sayfa:978-625-7672-00-9 / 376 s.

Tk. 9978-625-7069-00-7

1. Cilt 978-625-7069-01-4, 37+379 s.

2. Cilt  978-625-7069-02-1, 492 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid,Hâşiyetü’t-Tecrîd, Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte, I-III 

Mahmûd b. Abdurrahman el-İSFAHÂNΠ(ö. 749/1349)  Seyyid Şerîf el-CÜRCÂNΠ(ö. 816/1413)

thk. Eşref ALTAŞ, Muhammet Ali KOCA, Salih GÜNAYDIN, Muhammed YETİM 

Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, I-III, 2020; I-II, (2. bs.) 2021**

ISBN / SAYFA

Prestij versiyon: 

978-625-7069-45-8 (Tk.) 

978-625-7069-46-5 (I. cilt), 167 + 173 sayfa

978-625-7069-47-2 (II. cilt), 432 sayfa

978-625-7069-48-9 (III. cilt), 632 sayfa

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

Lübbü’l-usûl (Tahrir muhtasarı) 

Zeynüddin İbn NÜCEYM (ö. 970/1563),

thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-ŞİNKĪTÎ

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020**

ISBN / SAYFA

Karton kapak versiyon: 978-625-7069-84-7, 43+377 s.

Prestij versiyon: 978-625-7069-82-3, 43 + 377 s

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

 

et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, I-II 

Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī

thk. Ali Tarık Ziyat YILMAZ

İstanbul - Ankara - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020; (2. bs.) 2021**

ISBN / SAYFA

 

978-625-7205-78-8 (Tk.)

978-625-7205-79-5 (I. cilt), 69 + 351 s.

978-625-7205-80-1 (II. cilt), 516 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr

Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (696/1296)

thk. Bahattin Dartma

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2019; (2. bs.) 2021**

ISBN, Sayfa:

978-625-7672-69-6 (Tk.)

978-625-7672-70-2 (I. Cilt), 25+571 s.

978-625-7672-71-9 (II. Cilt), 596 s.

978-625-7672-72-6 (III. Cilt), 632 s.

978-625-7672-73-3 (IV. Cilt), 658 s.

978-625-7672-74-0 (V. Cilt), 288 s.

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-işârât

Şeyh Bedreddin (ö. 820/1417-18)

thk. Mustafa Bülent Dadaş

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2019; (2. bs.) 2021**

ISBN, Sayfa:

978-625-7672-48-1 (Tk.)

978-625-7672-49-8 (I. Cilt), 53+611 s.

978-625-7672-50-4 (II. Cilt), 640 s.

978-625-7672-51-1 (III. Cilt), 644 s.

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

 

Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh

Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî (ö. 701 h. /1301 m.)

thk. İsmet Garibullah Şimşek

Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, 2020; (3. bs.) 2021** 

ISBN / Sayfa:
Karton kapak versiyon:
978-625-7672-45-0 (Tk.)
978-625-7672-46-7 (I. Cilt), 37+379 s.
978-625-7672-47-4 (II. Cilt), 492 s.

Prestij versiyon:
978-625-7069-00-7 (Tk.)
978-625-7069-01-4 (I. cilt), 37+379 s.
978-625-7069-02-1 (II. cilt), 492 s.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid,Hâşiyetü’t-Tecrîd, Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte, I-III 

Mahmûd b. Abdurrahman el-İSFAHÂNΠ(ö. 749/1349)  Seyyid Şerîf el-CÜRCÂNΠ(ö. 816/1413)

thk. Eşref ALTAŞ, Muhammet Ali KOCA, Salih GÜNAYDIN, Muhammed YETİM 

Ankara – İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020**

ISBN / SAYFA

 

 

 

Karton kapak versiyonu:  

978-625-7069-57-1 (Tk.)

978-625-7069-58-8 (I. cilt), 167 + 173 sayfa

978-625-7069-59-5 (II. cilt), 432 sayfa

978-625-7069-60-1 (III. cilt), 632 sayfa

 

 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Hâşiyetü ‘Alî el-Kuşcî ‘alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî

Ali Kuşçu (ö. 879/1474)

thk. Mehmet Çiçek

Ankara – İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021**

ISBN / Sayfa:   

Prestij versiyon: 
978-625-7672-68-9 / 59+169 s.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

Hâşiyetü ‘Alî el-Kuşcî ‘alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî


Ali Kuşçu (ö. 879/1474)

thk. Mehmet Çiçek

Ankara – İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021**

ISBN / Sayfa:

Karton kapak versiyon: 
978-625-7672-67-2 / 59+169 s.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
 

 

 

 

Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî

İbn Âbidîn (ö. 1252/1836)

thk. Şenol Saylan

İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021**

ISBN / Sayfa:   

Prestij versiyon: 
978-625-7581-03-5 / 61, 235 s.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

 

 

 

 

Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî

İbn Âbidîn (ö. 1252/1836)

thk. Şenol Saylan

İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021**; (2. bs.) 2022**

 

ISBN / Sayfa:

Karton kapak versiyon: 
978-625-7581-03-5 / 61, 235 s.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
  

 

 

 

İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm I-IX

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574)

thk. Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsî

İstanbul - Ankara - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, 2021**; (2. bs.) 2022**

 


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
  

 

 

 

İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm I-IX

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574)

thk. Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsî

İstanbul: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021

 

 

 


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
   

 

 

el-Fetâva’s-sugrâ I-II

Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî (ö. 620 h./1223 m. [?])

thk. Dr. Abdulhalik Uygur

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022**

 


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
  

 

 

el-Fetâva’s-sugrâ I-II

Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî (ö. 620 h./1223 m. [?])

thk. Dr. Abdulhalik Uygur

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022**

 

 


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 


el‑Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik

Hamza b. Turgut Aydınî (ö. 981/1574)

thk. Prof.Dr. Ali Bulut 
 

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022**

  


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
  

 

 

 

el‑Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik

Hamza b. Turgut Aydınî (ö. 981/1574)

thk. Prof.Dr. Ali Bulut 
 

 

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022**


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Levâmiu’l-burhân ve kavâtıu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân, I-II

Muhammed b. Hasan el-Muinî (ö. 537/1143) 


thk. Sefer Hasanov

İstanbul-Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2013; (3. bs.) 2022

ISBN, Sayfa: 978-625-428-107-5, 38+1206 s. 


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
 

 

** Eserin bu baskısı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayınlanmıştır. 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler