İSAM Yayınları - Kitaplar

İSAM, bir yandan, araştırma elemanlarına ait doktora tezlerini Araştırma Serileri çerçevesinde yayımlamaya devam ederken, diğer taraftan bazı telif, tercüme ve tahkik eserler neşretmiştir. Yayın Kurulu Araştırma Birimi’nin yayın faaliyetlerini planlamakta ve yürütülmesine çalışmaktadır. Bu çerçevede İSAM Kitaplığı bünyesinde hem ilim dünyasına orijinal katkılarda bulunmak hem de genel okuyucuyu bilgilendirmek için farklı seriler halinde ilmî ve akademik standartlara uygun yayınlar yapılması da amaçlanmaktadır. Bu yayınların genel ilmî-akademik standartlara uygun, bilgi kaynaklarının doğru, sunduğu tahlillerin ve ulaştığı sonuçların tutarlı, ilmî ve ikna edici olması esastır.

 

İSAM YAYIN KURULU

Başkan

Prof.Dr. Mürteza BEDİR

Üyeler

Prof.Dr. M. Suat MERTOĞLU

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Tahsin ÖZCAN

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ömer TÜRKER

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. İlhan KUTLUER

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa SİNANOĞLU

(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof.Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL

(Marmara Üniversitesi)

Prof.Dr. Ş. Tufan BUZPINAR

(Medipol Üniversitesi)

Prof.Dr. Halit ÖZKAN

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof.Dr. Salime Leyla GÜRKAN

(İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Doç.Dr. Talha ÇİÇEK

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç.Dr. Ahmet Murat ÖZEL

(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

 Doç.Dr. Aynur ERDOĞAN COŞKUN

(İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. Yaşar ÇOLAK

(İSAM Başkan Yardımcısı)

Yayın Müdürü

Erdal CESAR

Yayın Editörü

Dr. Mustafa DEMİRAY

Yayın Sekreteri

Sema DOĞAN

 

 

İSAM’ın Uluslararası Yayıncı Hüviyeti için tıklayınız.

İSAM Yayınları Atıf Kuralları için tıklayınız. 

İSAM Arapça Eserler Tanıtım Kataloğu için tıklayınız.


PRESTİJ ESERLER DİZİSİ

1. Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf: Türk ve İslâm Eserleri Nüshası (Tıpkı Basım), 2008
2. Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf: Türk ve İslâm Eserleri Nüshası (Tahkikli Neşir), (nşr. Tayyar Altıkulaç),  I-II, 2007
3. İmam Buhârî, Sahîh-i Buhârî (el-Câmi‘u’s-sahîh) Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası (Tıpkı Basım), (inceleme: Muhammed Mücîr el-Hatîb, Arafat Aydın), (İSAM/YEK ortak yayın)  I-II, 2018; (2. bs.) 2020*


TEMEL KÜLTÜR DİZİSİ

1. 
Bekir Topaloğlu, Allah İnancı, 2006; (6. bs.) 2022
2. 
Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, 2006; (12. bs.) 2022
3. 
Son Peygamber Hz. Muhammed  (ed. Casim Avcı), 2007; (11. bs.) 2021
4. 
Murteza Bedir, İslâm’ın Yolu: Sünnet, 2006; (9. bs.) 2022
5. 
Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, 2006; (11. bs.) 2022
6. 
İlyas Üzüm, Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla Alevîlik, 2007; (10. bs.) 2022
7. 
Alparslan Açıkgenç, İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, 2006; (5. bs.) 2022
8. 
İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, 2007; (19. bs.) 2023
9. 
Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, 2008; (8. bs.) 2022
10. 
Turan Koç, İslâm Estetiği, 2008; (11. bs.) 2022
11. 
Ekrem Demirli, Nazarî Tasavvufun Kurucusu Sadreddin Konevî, 2008; (3. bs.) 2023
12. 
Yaşar Aydınlı, Fârâbî, 2008, (4. bs.) 2019
13. 
Selçuk Mülayim, İslâm Sanatı, 2010; (5. bs.) 2023
14. 
Muhsin Demirci, Tefsire Giriş, 2009; (5. bs.) 2022
15. 
Kasım Küçükalp-Ahmet Cevizci, Batı Düşüncesi -Felsefî Temeller-, 2009; (6. bs.) 2019
16. 
İlyas Çelebi, İslâm’ın İnanç Esasları, 2009; (9. bs.) 2022
17. 
Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, 2010; (11. bs.) 2022
18. 
Feridun M. Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları I, 2011; (6. bs.) 2023
19. 
Selçuk Mülayim, Sinan bin Abdülmennan, 2010; (3. bs.) 2021
20. 
U. Murat Kılavuz-A.S. Kılavuz, Kelâma Giriş, 2010; (8. bs.) 2023
21. 
Sönmez Kutlu, Türkler ve İslâm Tasavvuru, 2011; (4. bs.) 2021
22. 
Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd, 2011; (3. bs.) 2019
23. 
Ramazan Şeşen, Eyyûbîler, 2012; (gen. 3. bs.) 2022
24. 
Ö. Faruk Akün, Divan Edebiyatı, 2013; (3. bs.) 2015
25.
Mehmet Özdemir, Endülüs, 2014; (10. bs.) 2023
26.
Burhanettin Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, 2014; (2. bs.) 2020
27.
Salime Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, 2014; (9. bs.) 2023
28.
Nahide Bozkurt, Abbâsîler, 2014; (10. bs.) 2023
29.
Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, 2014; (4. bs.) 2019
30.
Mahmut Erol Kılıç, İbnü'l-Arabî, 2015; (5. bs.) 2022
31.
Fatih Yahya Ayaz, Memlükler, 2015; (2. bs.) 2022
32.
Feridun M. Emecen, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları II, 2016; (4. bs.) 2021
33.
İsmail Yiğit, Emevîler, 2016, (8. bs.) 2022
34.
Abdülkadir Özcan, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları III, 2017; (4. bs.) 2022
35.
H. Yunus Apaydın, İbn Hazm: Zâhirîlik Düşüncesinin Teorisyeni, 2017; (2. bs.) 2020


KLASİK ESERLER DİZİSİ

1. 
Ebû Ca‘fer et-Tahâvî, Ahkâmü’l-Kur’âni’l-Kerîm, (nşr. Sadettin Ünal), I, 1995; II, 1998
2. 
Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Ma‘rifetü'l-kurrâi’l-kibâr ale’t-tabâkat ve’l-a‘sâr, (nşr. Tayyar Altıkulaç), I-IV, 1995
3. 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd,  (thk. Bekir Topaloğlu - Muhammed Aruçi), 2003; (7.bs.) 2022*
4. 
Alâeddin el-Üsmendî, Lübâbü’l-Kelâm, (thk. M. Sait Özervarlı), 2005; (göz. geç. 2. bs.) 2019*
5. 
Rüknüddin Ubeydullah b. Muhammed b. Abdülazîz es-Semerkandî, el-Akîdetü’r-Rükniyye fî şerhi lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah, (nşr. Mustafa Sinanoğlu), 2008
6. 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), (karton kapak), 2002; (18. bs.) 2022*
7. 
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ömer el-Kinânî el-Endelüsî, Ahkâmu’s-sûk (thk. İsmâil Hâlidî), 2011; (2. bs.), 2023*
8. 
Rahmetullah el-Hindî, İzhârü’l-hak (terc. Ali Namlı - Ramazan Muslu)(karton kapak), I-II, ‏2012; (4. bs.) 2023
9. 
Nûreddin es-Sâbûnî, el-Kifâye fi’l-hidâye (thk. Muhammet Aruçi), 2013; (3. bs.) 2022**
10. 
Nûreddin es-Sâbûnî, el-Müntekâ min ismeti’l-enbiyâ (thk. Mehmet Bulut), 2013; (3. bs.) 2022**
11. 
Muhammed b. Hasan el-Muînî, Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân (thk. Sefer Hasanov), I-II, 2013; (3. bs.) 2022**
12. Ebû Şekûr es-Sâlimî, et-Temhîd fî beyâni't-tevhîd (thk. Ömür Türkmen), 2017
13. 
Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî, Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye, (thk. Mansur Koçinkağ – Bilal Taşkın), 2017; (3. bs.) 2022**
14. 
Mirzazâde Mehmed Sâlim Efendi, Selâmetü’l-insân fî muhâfazati’l-lisân, (thk. Murat Sula), 2018
15. 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), (prestij), 2002; (16. bs.) 2020*
16.
Mehmed Fıkhî el-Aynî, Risâle fî edebi’l-müftî, (thk. Osman Şahin), 2018
17.
Afîfüddin et-Tilimsânî, Şerhu’l-Fâtiha ve ba‘zı sûreti’l-Bakara, (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
18.
Afîfüddin et-Tilimsânî, Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye, (thk. Orkhan Musakhanov), 2018
19.
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd  (nşr. Bekir Topaloğlu - Muhammed Aruçi), 2003; (DİB/İSAM ortak yayın, 4. bs.), 2018*
20. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme (trc. Bekir Topaloğlu), 2002; (DİB/İSAM ortak yayın, 13. bs), 2018*
21.
Kâsım b. Kutluboğa, Kitâbü Takrîbi’l-garîb,  (nşr. Osman Keskiner), 2018
22.
Yûsuf b. Hilâl es-Safedî, Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr,  (thk. Bahattin Dartma), (prestij), I-V, 2019
23. Nûreddin es-Sâbûnî, el-Kifâye fi’l-hidâye (thk. Muhammet Aruçi), 2013; (DİB/İSAM ortak yayın, 2. bs.), 2019**
24. Nûreddin es-Sâbûnî, el-Müntekā min ismeti’l-enbiyâ (thk. Mehmet Bulut), 2013; (DİB/İSAM ortak yayın, 2. bs.), 2019**
25. Muhammed b. Hasan el-Muînî, Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân (thk. Sefer Hasanov), I-II, 2013; (DİB/İSAM ortak yayın, 2. bs.), 2019*
26. Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî, Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye, (thk. Mansur Koçinkağ – Bilal Taşkın), 2017; (DİB/İSAM ortak yayın, 2. bs.), 2019**
27. Mehmed Fıkhî el-Aynî, Risâle fî edebi’l-müftî, (thk. Osman Şahin), 2018; (DİB/İSAM ortak yayın, 2. bs.), 2019**
28. Kâsım b. Kutluboğa, Kitâbü Takrîbi’l-garîb,  (thk. Osman Keskiner), 2018; (DİB/İSAM ortak yayın, 2. bs.), 2019**
29. Şeyh Bedreddin, et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât,  (thk. Mustafa Bülent Dadaş), (prestij), I-III, 2019
30.
Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh (thk. İsmet Garibullah Şimşek), (Prestij), I-II, 2020; (3. bs.), 2021**
31.
Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî - Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte (thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim), (Prestij), I-III, 2020; I-II, (2. bs.) 2021**
32.
Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî - Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte (thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim), (karton kapak), I-III, 2020: I-II
33.
İbn Nüceym, Lübbü’l-usûl (thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî), (prestij), 2020
34.
İbn Nüceym, Lübbü’l-usûl (thk. Muhammed Fâl Seyyid eş-Şinkītî), (karton kapak), 2020
35.
Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), (karton kapak), I-II, 2020
36.
Hüsâmeddin Hüseyin es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd, (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), (prestij), I-II, 2020; (2. bs.) 2021**
37.
Yûsuf b. Hilâl es-Safedî, Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr, (thk. Bahattin Dartma), (karton kapak), I-V, 2019; (2. bs.) 2021**
38.
Şeyh Bedreddin, et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât, (thk. Mustafa Bülent Dadaş), (karton kapak), I-III, 2019; (2. bs.) 2021**
39.
Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh, (thk. İsmet Garibullah Şimşek), (karton kapak), I-II, 2020; (2. bs.) 2021**
40.
Ali Kuşçu, Hâşiyetü ‘Alî el-Kuşcî ‘alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî, (thk. Mehmet Çiçek), (prestij), 2021**
41.
Ali Kuşçu, Hâşiyetü ‘Alî el-Kuşcî ‘alâ Şerhi’l-Keşşâf li’t-Teftâzânî, (thk. Mehmet Çiçek), (karton kapak), 2021**
42.
İbn Âbidîn, Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî (thk. Şenol Saylan), (prestij), 2021
43.
İbn Âbidîn, Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî (thk. Şenol Saylan), (karton kapak), 2021; (2. bs.) 2022**
44.
Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm, (thk. M. Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsî), (prestij), I-IX, 2021**, (2. bs.) 2022** 
45.
Şeyhülislâm Ebussuûd b. Muhammed el-İmâdî, İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm, (thk. M. Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş, Muhammed İmâd el-Nabulsî),(sert kapak), I-IX, 2021
46. Şemsüleimme es-Serahsî, Şerhu’l-Câmii’s-sagīr (thk. Ertuğrul Boynukalın), (prestij), I-II, 2021*; (2. bs.) 2021*
47.
Şemsüleimme es-Serahsî, Şerhu’l-Câmii’s-sagīr (thk. Ertuğrul Boynukalın), (sert kapak), I-II, 2021*
48.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), (prestij), 2021*
49.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd (thk. Ali Tarık Ziyat Yılmaz), (karton kapak), 2021*
50.
Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî, el-Fetâva’s-suğrâ (thk. Abdulhalik Uygur), (prestij), I-II, 2022**
51.
Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî, el-Fetâva’s-suğrâ (thk. Abdulhalik Uygur), (karton kapak), I-II, 2022**
52.
Hamza b. Turgut Aydınî (ö. 981/1574) el Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik (thk. Ali Bulut), (karton kapak), 2022**
53.
Hamza b. Turgut Aydınî (ö. 981/1574) el Hevâdî fî şerhi’l-Mesâlik (thk. Ali Bulut), (prestij), 2022**
54.
İbrâhim b. Mustafa el-Halebî el-Medârî (ö. 1190/1776) el-Lüm‘a fi’l-hudûs ve’l-kıdem ve’l-kazâ ve’l-kader ve tahkīki’t-teklîf (thk. Dr. Münzir Şeyhhasan), (prestij), 2022**
55.
İbrâhim b. Mustafa el-Halebî el-Medârî (ö. 1190/1776) el-Lüm‘a fi’l-hudûs ve’l-kıdem ve’l-kazâ ve’l-kader ve tahkīki’t-teklîf (thk. Dr. Münzir Şeyhhasan), (karton kapak), 2022**
56. Şemseddin İbn Tolun (ö. 953/1546), el-Gurefü’l-aliyye fî terâcimi müteahhirî’l-Hanefiyye (thk. Ali es-Seyyid Abdüllatîf), I-III, 2023**

 
İLMÎ ARAŞTIRMALAR DİZİSİ

1. Azmi Özcan, Panislamizm - Osmanlı Devleti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-1924), 1992; (3. bs.) 2020
2. 
İsmail Hakkı Göksoy, Endonezya’da İslam ve Hollanda Sömürgeciliği, 1995; (gen. ve göz. geç. 2. bs.) 2020
3. 
Ferhat Koca, İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum), 1996; (3. bs.) 2022
4. 
İslâm Gelenek ve Yenileşme, 1996
5. 
İslâm ve Modernleşme, 1997
6. 
Ali Köse, Neden İslâm’ı Seçiyorlar: Müslüman Olan İngilizler Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir İnceleme, 1997
7. 
İlyas Üzüm, Günümüz Alevîliği, 1997
8. 
Hilal Görgün, Die politische Rolle der Azhar in der Sadat- Ära (1970-1981), 1998
9. 
Tahsin Görgün, Sprache, Handlung und Norm, 1998
10. 
M. Sait Özervarlı, Kelâm’da Yenilik Arayışları (XIX. Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başı), 1998; (4. bs.) 2019
11. 
Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, 1998
12. 
Talip Küçükcan - Ali Köse, Doğal Âfetler ve Din, 2000
13. 
Vildan Serdaroğlu, Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı, 2006
14. 
Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, 2007
15. 
Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları (ed. A. Akyıldız, Ş.T. Buzpınar, M. Sinanoğlu), 2007; (2. bs.) 2023
16. 
Avrupa Birliği Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi (ed. Ali Köse, Talip Küçükcan), 2008; (3. bs.) 2022
17. 
M. Sait Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleştirisi, 2008; (3. bs.) 2023**
18. 
Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, 2008; (9. bs.), 2022 
19. 
Nebi Mehdiyev, Dinî Epistemolojiye Giriş Tanrı İnancının Rasyonelliği, 2008; (4. bs.) 2022
20. 
A. Cüneyd Köksal, Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi, 2008; (4. bs.) 2021
21. 
Mehmet Erkal, İslâm’ın Erken Döneminde Vergi Hukuku Uygulamaları, 2009
22. 
Süleyman Doğanay, Hadis Rivayetinde Râvi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler, 2009; (3. bs.) 2022
23. 
Cemil Hakyemez, Şîa’da Gaybet İnancı ve Gaib On İkinci İmam, 2009; (göz. geç. 3. bs.) 2017
24. 
Mehmet Şirin Çıkar, Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar, 2009, (2. bs.) 2017*
25. 
Soner Duman, İmam Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, 2009, (gen. göz. geç. 2. bs.), 2017* 
26. 
Yavuz Köktaş, Fethu’l-Bârî ve Umdetü’l-Karî’nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi, 2009; (2. bs.) 2020**
27. 
Metin Bozan, İmâmiyye Şîası’nın Oluşumu, 2009; (göz. geç 2. bs.) 2018 
28. 
Abdullah Durmuş, Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri, 2009; (2. bs.) 2014
29. 
Fatih Yahya Ayaz, Memlükler Döneminde Vezirlik, 2009; (2. bs.) 2017**
30. 
Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim (ed. Seyfi Kenan), 2010
31. 
Harun Öğmüş, Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri (II./VIII. Asır Çerçevesinde), 2010
32. 
Elşad Mahmudov, Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber’in Savaşları, 2010; (3. bs.) 2022
33. 
Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması (ed. Cengiz Kallek), 2010; (göz. geç. 2. bs.) 2022
34. 
Nizâm-ı Kadim’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi (ed. Seyfi Kenan), 2010
35. 
Ömer Türker, İbn Sînâ’da Metafizik Bilginin İmkânı, 2010; (3. bs.) 2021*
36. 
Beyond Dominant Paradigms in Ottoman and Middle Eastern/North African Studies –A Tribute to Rifa’at Abou-El-Haj (ed. Donald Quataert, Baki Tezcan), 2010
37. 
Kadı Sicillerinde İstanbul (haz. M. Âkif Aydın), 2010; (gen. 2. bs.) 2011.
38. 
Mehmet Ümit, Zeydiyye-Mu‘tezile Etkileşimi -Zeyd b. Ali’den Kâsım er-Ressî’nin Ölümüne Kadar-, 2010; (2. bs.) 2020*
39. 
Şeyda Öztürk, Şem’î Efendi ve Mesnevî Şerhi, 2011
40. 
Behram Hasanov, Azerbaycan’da Din Sovyetler’den Bağımsızlığa Hafıza Dönüşümleri, 2011
41. 
Elnure Azizova, Hz. Peygamber Döneminde Çalışma Hayatı ve Meslekler, 2011; (2. bs.) 2018
42. 
Hamza Ermiş, Mehmed Zihni Efendi Hayatı, Eserleri ve Arapça Öğretimindeki Yeri, 2011
43. 
Orhan Şener Koloğlu, Cübbâîler’in Kelâm Sistemi, 2011; (2. bs.) 2017*
44. 
Davut İltaş, Kelâmcı Usulcülerin Delâlet Anlayışı, 2011; (3. bs.) 2022
45. 
Anar Gafarov, Nasîrüddîn Tûsî’nin Ahlak Felsefesi, 2011
46. 
Halil İnalcık, Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi, 2011; (4. bs.) 2021**
47. 
Vildan Serdaroğlu Coşkun, “Sergüzeştüm Güzel Hikâyetdür” Zaîfî’nin Sergüzeştnâme’si, 2011; (göz. geç. 2. bs.) 2013
48. 
Tuncay Başoğlu, Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi, 2011; (gen. göz. geç. 3. bs.) 2022**
49. Semih Ceyhan, Üç Pîrin Mürşidi: Köstendilli Ali Alâeddin El-Halvetî ve Telvîhât-ı Sübhâniyye, 2011
50. 
Osman Aydınlı, Semerkant Tarihi -Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar-, 2011;  (göz. geç. 2. bs.) 2018*
51. 
Agil Şirinov, Nasîrüddîn-i Tûsî’de Varlık ve Ulûhiyyet, 2011
52. 
Mehmet Dağ, Geleneksel Kıraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, 2011; (3. bs.) 2022
53. Semih Ceyhan, Üç Pîrin Mürşidi: Halvetiyye, Ramazâniyye Kolu ve  Köstendilli Ali Alâeddin Efendi, 2015
54.
Mehmet Eren, Hadis İlminde Rical Bilgisi ve Kaynakları, 2012; (3. bs.) 2022
55. 
Hacer Sibel Ünalan, Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri, 2012
56. 
Hilmi Demir, Delil ve İstidlâlin Mantıkî Yapısı -İlk Dönem Sünnî Kelâm Örneği-, 2012; (2. bs.) 2021*
57-58. 
Adalet Çakır, Mehmed Rifat Efendi’nin Nefhatü’r-Riyâzi’l-Âliye’sinde Abdülkādir-i Geylânî ve Kādirîlik, I-II, 2012; (2. bs.) 2021**
59. 
Osman Gazi Özgüdenli, Selçuklular, c. I - Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), 2013; (8. bs.) 2022
60. 
İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler (ed. M. Cüneyt Kaya), 2013; (12. bs.) 2022
61. 
Fatma Kızıl, Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi, 2013; (2. bs.) 2019
62. 
İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî (ed. Ömer Türker-Osman Demir), 2013; (3. bs.) 2021**
63. 
İSAM Konuşmaları Osmanlı Düşüncesi-Ahlâk-Hukuk- Felsefe-Kelâm / İSAM Papers Ottoman Thought-Ethics-Law-Philosophy-Kalam (haz. Seyfi Kenan), 2013
64. 
İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh Usulü İncelemeleri (ed. Tuncay Başoğlu), 2014; (3. bs.) 2022
65. 
Murteza Bedir, Buhara Hukuk Okulu, (göz. geç. 2. bs.) 2014; (3. bs.) 2019*
66. 
Türkiye'de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, (ed. Semih Ceyhan), 2015; (3. bs.) 2021**
67. 
Eldar Hasanoğlu, Nûh Kanunları ve Nûhîlik, 2015; (3. bs.) 2023
68. 
İslâm Medeniyetinde Dil İlimleri: Tarih ve Problemler (ed.İsmail Güler), 2015
69. 
Şükrü Maden, Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâde’nin Envârü’t-Tenzîl Hâşiyesi, 2015
70. İbrahim Kâfi Dönmez, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri, 2015; (2. bs.) 2018
71. Muhittin Düzenli, Hadislerde Gizli Kusurlar, 2016; (2. bs.) 2017
72. Salih Kesgin, Hadisleri Anlama Sorunu, 2016; (3. bs.) 2021
73. Mustafa Irmak, Haber ve İnşa, 2017
74. 
Burhan Sümertaş, Sıdkın Semantik Serüveni 2017
75. 
Muhammet Yılmaz, Muhammed Ebû Zehre ve Tefsiri 2017; (2. bs.) 2023
76. 
Gülen Yapılanması: 15 Temmuz'a Giden Süreçte FETÖ'nün Analizi ve Tavsiyeler, 2017; (5. bs.) 2022
77. 
Kâşif Hamdi Okur: İslâm Hukukunda Sosyal Sorumluluk -Âkıle Örneği 2017
78. 
Fadıl Ayğan: Son Peygamberi Müjdelemek -Beşâirü'n-nübüvve 2017
79. 
Tuna Tunagöz, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesinde Tanrı, 2017; (göz. geç. 2. bs.) 2020* 
80. 
İslâm İlim Ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, (ed. Eşref Altaş), 2017; (2. bs.) 2023**
81. İslâm İlim Ve Düşünce Geleneğinde Kādî Beyzâvî, (ed.Mustakim Arıcı), 2017
82.
Osman Güman, Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi, 2017; (2. bs.) 2020**
83. Kılıç Aslan Mavil, Mâtürîdî Kelâmında Tevil, 2017 
84.
Abdullah Demir, Ebû İshak es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi, 2018
85. Hikmet Yağlı Mavil, İmam Eş‘arî’nin Kelâm Düşüncesi, 2018; (2. bs.) 2022*
86. 
Mustafa Bülent Dadaş, Şeyh Bedreddin -Bir Osmanlı Fakihi-, 2018
87. 
Mesut Kaya, Çağdaş Tefsirlerde İsrâiliyat Eleştirisi, 2018 
88. İbrahim Kâfi Dönmez, Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye (ed. Tuncay Başoğlu), 2019
89. M. Taha Boyalık, el-Keşşaf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğine Etki Tarihi, 2019
90. Salime Leyla Gürkan, İbrâhim’den Ezra’ya İsrâiloğulları Tarihi, 2018; (göz. geç. 2. bs.) 2019
91.
M. Âkif Aydın, Osmanlı Hukuku: Devlet-i Aliyye’nin Temeli, 2020
92.
Güllü Yıldız, Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği: Moğultay b. Kılıç Örneği, 2020
93.
Mehmet Sami Baga, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi: Hikmetü’l-ayn Geleneği, 2020
94.
Mehmet Çiçek, Müfessir Olarak Ali Kuşçu, 2021
95.
M. Macit Sevgili, Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı, 2021
96. İslam İlim Geleneğinde Nevevî
(ed. Nail Okuyucu), 2022**
97. Ömer Dinç, Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı, 2022* 
98. Mustafa Ateş, Bir Osmanlı Fakihi: İbn Âbidîn, 2022

BAŞVURU ESERLERİ DİZİSİ

1. Ömer Faruk Bahadur, Asiye Kakırkan Yıldız, Kenan Yıldız, Müslüm İstekli, Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı Kataloğu, 2006
2. Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt, Bâb-ı Meşîhat Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Kataloğu, 2006
3. İsmail E. Erünsal, Fatih Çardaklı, Mustafa B. Ülker, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu I (1953-2000), 2008
4. İsmail E. Erünsal, Fatih Çardaklı, Mustafa B. Ülker, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu II (2001-2007), 2008
5. Orhan - Fatma Durgut, Haremeyn Fotoğrafları, 2008
6. Bekir Topaloğlu-İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 2010; (göz. geç. 8. bs.) 2022

7. İstanbul Kadı Sicilleri-1 Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 919-927 / M. 1513-1521), 2010
8. İstanbul Kadı Sicilleri-2 Üsküdar Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 924-927 /M. 1518-1521),2010
9. İstanbul Kadı Sicilleri-3 Üsküdar Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 930-936/M. 1524-1530), 2010
10. İstanbul Kadı Sicilleri-4 Üsküdar Mahkemesi 9 Numaralı Sicil (H. 940-942 /M. 1534-1536), 2010
11. İstanbul Kadı Sicilleri-5 Üsküdar Mahkemesi 14 Numaralı Sicil (H. 953-955/M. 1546-1549), 2010
12. İstanbul Kadı Sicilleri-6 Üsküdar Mahkemesi 17 Numaralı Sicil (H. 956-963/M. 1549-1556), 2010
13. İstanbul Kadı Sicilleri-7 Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1562-1563), 2010
14. İstanbul Kadı Sicilleri-8 Üsküdar Mahkemesi 51 Numaralı Sicil (H. 987-988/M. 1579-1580), 2010
15. İstanbul Kadı Sicilleri-9 Üsküdar Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H. 990-991/M. 1582 - 1583), 2010
16. İstanbul Kadı Sicilleri-10 Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H. 999-1000/M. 1590-1591), 2010
17. İstanbul Kadı Sicilleri-11 Balat Mahkemesi 2 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1563), 2011
18. İstanbul Kadı Sicilleri-12 Rumeli Sadareti Mahkemesi 21 Numaralı Sicil (H. 1002-1003/M. 1594-1595), 2011
19. İstanbul Kadı Sicilleri-13 İstanbul Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 1027/M. 1618), 2010
20. İstanbul Kadı Sicilleri-14 Rumeli Sadareti Mahkemesi 56 Numaralı Sicil (H. 1042-1043/M. 1633), 2011
21. İstanbul Kadı Sicilleri-15 Rumeli Sadareti Mahkemesi 80 Numaralı Sicil (H. 1057-1059/M. 1647-1649), 2011
22. İstanbul Kadı Sicilleri-16 İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı Sicil (H. 1073-1074/M. 1663-1664), 2010
23. İstanbul Kadı Sicilleri-17 Bab Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 1077/M. 1666-1667), 2011
24. İstanbul Kadı Sicilleri-18 İstanbul Mahkemesi 18 Numaralı Sicil (H. 1086-1087/M. 1675-1676), 2010
25. İstanbul Kadı Sicilleri-19 Bab Mahkemesi 46 Numaralı Sicil (H. 1096-1097/M. 1685-1686), 2011
26. İstanbul Kadı Sicilleri-20 Bab Mahkemesi 54 Numaralı Sicil (H. 1102/M. 1691), 2011
27. İstanbul Kadı Sicilleri-21 İstanbul Mahkemesi 24 Numaralı Sicil (H. 1138-1151/M. 1726-1738), 2010
28. İstanbul Kadı Sicilleri-22 Eyüp Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H. 993-995/M. 1585-1587), 2011
29. İstanbul Kadı Sicilleri-23 Hasköy Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 1020-1053/M. 1612-1643), 2011
30. İstanbul Kadı Sicilleri-24 Eyüp Mahkemesi 19 Numaralı Sicil (H. 1028-1030/M. 1619-1620), 2011
31. İstanbul Kadı Sicilleri-25 Eyüp Mahkemesi 37 Numaralı Sicil (H. 1047/M. 1637-1638), 2011
32. İstanbul Kadı Sicilleri-26 Eyüp Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (H. 1054/M. 1644), 2011
33. İstanbul Kadı Sicilleri-27 Eyüp Mahkemesi 61 Numaralı Sicil (H. 1065-1066/M. 1655), 2011
34. İstanbul Kadı Sicilleri-28 Eyüp Mahkemesi 74 Numaralı Sicil (H. 1072-1073/M. 1661-1662), 2011
35. İstanbul Kadı Sicilleri-29 Eyüp Mahkemesi 82 Numaralı Sicil (H. 1081/M. 1670-71), 2011
36. İstanbul Kadı Sicilleri-30 Hasköy Mahkemesi 10 Numaralı Sicil (H. 1085-1090/M. 1674-1679), 2011
37. İstanbul Kadı Sicilleri-31 Eyüp Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (H. 985-986/M. 1577-1578), 2011
38. İstanbul Kadı Sicilleri-32 Galata Mahkemesi 5 Numaralı Sicil (H. 983-984/M. 1575-1576), 2011
39. İstanbul Kadı Sicilleri-33 Galata Mahkemesi 7 Numaralı Sicil (H. 985-986/M. 1577-1578), 2011
40. İstanbul Kadı Sicilleri-34 Galata Mahkemesi 15 Numaralı Sicil (H. 981-1000/M. 1573-1591), 2012
41. İstanbul Kadı Sicilleri-35 Galata Mahkemesi 20 Numaralı Sicil (H. 1005-1007/M. 1596-1599), 2012
42. İstanbul Kadı Sicilleri-36 Galata Mahkemesi 32 Numaralı Sicil (H. 1015-1016/M. 1606-1607), 2012
43. İstanbul Kadı Sicilleri-37 Galata Mahkemesi 37 Numaralı Sicil (H. 1022-1024/M. 1613-1615), 2012
44. İstanbul Kadı Sicilleri-38 Galata Mahkemesi 46 Numaralı Sicil (H. 1024 - 1029/M. 1615-1620), 2012
45. İstanbul Kadı Sicilleri-39 Galata Mahkemesi 65 Numaralı Sicil (H. 1051-1053/M. 1641-1644), 2012
46. İstanbul Kadı Sicilleri-40 Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (H. 1073-1074/M. 1663), 2012
47. İ. Erünsal, M.B. Ülker, F. Çardaklı, İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2010), 2012
48. Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu, 2017
49. İsmail E. Erünsal, Mustafa Birol Ülker ve Esra Karayel Muhacir, İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015) ,2017
50. İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu, (haz. Okan Kadir Yılmaz) 2018; (gen. ve göz. geç. 3. bs.) 2020**
51. Temel İslam Ansiklopedisi, (koordinatör ve editör Tuncay Başoğlu), I-VIII, 2019; (göz. geç. 5. bs.) 2021
52. Temel İslam Ansiklopedisi Arapça Fasikül, Abdullah Hikmet Atan- Cemal Abdullah Aydın , 2022
53. Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinleri İçin) (haz. Berat Açıl, Sadık Yazar, Kadir Turgut, Özgür Kavak), 2022**

 

* Eserin bu baskısı Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

** Eserin bu baskısı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayınlanmıştır.

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
              - İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini