Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu İçin Bildiri Özeti Kabulleri Başladı!

 

KÂTİP ÇELEBİ: İSLAM MEDENİYETİ’NDE BİBLİYOGRAFYA ve İLİMLER TASNİFİ
GEÇMİŞİ ve GELECEĞİ


7- 8 Mart 2015, İstanbul
İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye),
ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR)  İşbirliğiyle

Günümüz dünyasında bilgi üretimi, teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde devasa boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle, bibliyografya olarak tavsif edilen bilginin tasnif edilmesi, yeniden düzenlenmesi, bilgi türleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve bilgiye erişimin hızlı bir biçimde sağlanıp gerekli bilginin kolaylıkla bulunabilmesini içeren alan daha önemli bir hal almıştır. İslam ilim mirasının 2/8. yüzyıldan bu yana gerek ilimler tasnifi (tasnifü’l- ulûm) gerekse başta “el- fehâris” başlıklı eserlerin üretilmesiyle bibliyografya disiplinine yaptığı katkılar muazzam niteliktedir. Özellikle bir on yedinci yüzyıl Osmanlı âlimi olan Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z- zünûn adlı eserinde, İslam ilim geleneğinin o döneme kadarki birikiminin yeniden tasniflenip değerlendirilmiş olması; hem Kâtip Çelebi’nin hem de bu gelenek içerisinde bibliyografik ve ilimler tasnifine yönelik eserler yazmış müelliflerin üzerinde durulmasını gerektirmektedir.
Bu sempozyumun ulaşmak istediği hedefler, İslam ilimler tasnifi ve bibliyografya geleneğinin temel meselelerini gündeme taşımak; bu birikimin, günümüz dünyasında şekillenen teorik ve pratik meselelerle yeni bir hüviyet kazanmış olan bibliyografya disiplini bağlamında nasıl ele alınabileceğini göstermek; İslam tarihinde bu disiplinde temayüz etmiş en önemli isimlerden olan Kâtip Çelebi’nin hem ilmi kişiliği ve hem de eserleri ile ilgili tartışma ortamı sağlamak; Keşfü’z- zünûn’un, İslam ilim tarihinde daha sonraki yıllarda telif edilmiş eserlerin eklenmesi suretiyle güncellenmesine yönelik çalışmalara zemin hazırlamak olarak sıralanabilir.
Sempozyum, “İslam Bibliyografya ve İlimler Tasnifi” ile ilişkili her konudaki çalışmalara açıktır. Bununla birlikte aşağıdaki başlıklar sempozyumda üzerinde durulması hedeflenen temel konular olacaktır:
 İslam medeniyetinde bibliyografya geleneğinin oluşumu ve gelişimi
 İslam ilim geleneğinde ilimlerin tasnifi ve önemi
 İslam ilimler tasnifi ve bibliyografya geleneğinin önemli müellifleri ve eserleri
 Günümüzde bibliyografya disiplinin temel meseleleri
 İslam bibliyografya çalışmalarının günümüzde kullanılabilirliği
 Kâtip Çelebi’nin ilmi şahsiyeti
 Kâtip Çelebi’nin bibliyografya ve ilimler tasnifine yaptığı katkılar
 Keşfü’z- zünûn ve bibliyografya geleneğindeki yeri
 Kâtip Çelebi’nin eserlerinin günümüze kazandırılmasının imkânları
 Keşfü’z- zünûn’un hazırlandığı zamandan bu yana telif edilmiş yeni çalışmalarla güncellenmesi
Sempozyum İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. Bildiri özetleri en fazla 250 kelime olarak düzenlenmelidir.
Özetlerinizi 30 Kasım 2014 tarihine kadar
iletisim@katipcelebi.info adresine gönderebilirsiniz.

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
              - Uluslararası Kâtip Çelebi...
              - Uluslararası Katip Çelebi...
              - Fahreddîn Râzî Sempozyumu
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I - 16...
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I -
              - Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-...
              - AB Ülkelerinde Din - Devl...
              - XI. ve XVIII. Yüzyıllar İ...
              - Geçmişten Geleceğe İbn Ha...
              - Modern Dönemde Dinî İliml...
              - Dünden Bugüne Osmanlı Ara...
              - Günümüz Dünyasında Müslüm...
              - İslâm ve Modernleşme 10-1...
              - İslâm, Gelenek ve Yenileş...
              - Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler