Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (45, 2015)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 45, 2015 ISBN: 025 0363

 

İÇİNDEKİLER
 
Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar –Holding Ottoman Elite
in the Late Sixteenth Century– Part II, Including the Seventeenth Century
/ XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İcmal Defterleri, Nasihatnameler ve Timar Sahibi Osmanlı Eliti –II. Kısım, On Yedinci Yüzyıl– • 1
Linda T. Darling
 
Osmanlı Tasvir Sanatında Görselin “Okunması”: İmgenin Ardındaki
Hikâyeler (Şehir Oğlanları ve İstanbul’un Meşhur Kadınları)
/ Visual Reading
or Reading with Images? Visuality and Orality in Ottoman Manuscript Culture (City Boys and Beautiful Women of Istanbul) • 25
Tülün Değirmenci
 
Fooling the Sultan: Information, Decision-Making and the “Mediterranean Faction” (1585-1587) / Sultanı Kandırmak: Bilgi, Karar Alma ve “Akdeniz Hizbi” (1585-1587) • 57
Emrah Safa Gürkan
 
Bektaşilik ve İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme / A Study on Bektashi Order and Bektashi Lodges in Istanbul • 97
Gülay Yılmaz
 
A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century: Mawāhib al-Raģman fī bayān Marātib al-Akwān by Ibrāhīm al-Qirīmī / “Mawāhib al-Raģman fī
Marātib al-Akwān
”: İbrahim el-Kırımî’nin Unutulmuş 16. Asır Osmanlı
Tasavvuf Risalesi • 137

Mykhaylo M. Yakubovych

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Ege (Adalar) Denizi ve Doğu Akdeniz’e
Yönelik Güvenlik Parametreleri
/ The Ottoman Security Parameters for the Aegean Sea (Archipelago) and the Levant in the 18th Century • 161
Yusuf Alperen Aydın
 
Dictionary in Verse: A Poetic and Lexicographic Work / Manzum Sözlük:
Şiir Olarak Yazılmış Leksikografik Bir Eser • 185
Kerima Filan
 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Esnasındaki Rumeli Göçünün Meclis-i Mebusan’a Yansımaları ve Yapılan Yardımlar / The Reflection of the Rumelia Migration During the 1877-1878 Ottoman-Russian War on the Parliament • 209
Mustafa Aydın
 
Containing Sultanic Authority: Constitutionalism in the Ottoman Empire
before Modernity
/ Sultan Otoritesini Sınırlandırmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernite Öncesi Anayasacılık • 231
Hüseyin Yılmaz
 
Istanbul and Kabul in Courtly Contact: The Question of Exchange between the Ottoman Empire and Afghanistan in the Late Nineteenth Century / İstanbul ve Kabil Arasında Saraylar Düzeyinde Temas: On Dokuzuncu Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Afganistan Arasındaki Etkileşim Meselesi • 265
Faiz Ahmed
 
Realpolitik Please: Ottoman Religious Policy on the Eve of World War One in a Letter from the Kadi of Bagdad to the Sheikhulislam / Zülf-i Yar: Bağdat Kadısı Ali Vehbi Efendi’nin Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’ye Yazdığı Bir Mektup
ve Düşündürdükleri • 297
Ali Suat Ürgüplü
 
Modern Üniversitenin Oluşum Süreci / The Formative Period of the Modern University • 333
Seyfi Kenan
 
KİTÂBİYAT

 

Önceki sayılar için tıklayınız. 

 

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
              - İslam Araştırmaları Dergisi">               - Osmanlı Araştırmaları / T...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM Bülteni
           Yayın Temini