Kütüphane ve Dokümantasyon

Kütüphaneye Dair

          Kütüphanemiz, TDV İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak ve bunları ilim âleminin istifadesine sunmak amacı ile 1984 yılında kurulmuştur. Gerek TDV İslâm Ansiklopedisi'nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca yaklaşık 20.000 doküman dosyasından oluşan geniş bir dokümantasyon birimi de oluşturulmuştur. Zamanla İslâmiyat sahasının dışına taşarak Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında da zenginleşen kütüphane, aralarında Ziyad Ebüzziya, Orhan Şaik Gökyay, Nejat Göyünç, Hilmi Oflaz, Nihat M. Çetin, Yavuz Argıt, Albert Hourani, Jacques Waardenburg, Kemal Beydilli, Kasım Küfrevi, Nuhoğlu Ailesi, Kathleen R. F. Burril, İlber Ortaylı, Fethi Gemuhluoğlu, Suphi Saatçi, Turgut Akpınar, Baykan Sezer, Mahmut Şakiroğlu, Melda Özata, Nihat Keklik, Bilge Seyidoğlu, Cahit Öztelli, Ömer Sezgin, Mehmet Zeki Aydın, Stanford Shaw/Ezel Kural Shaw, Oluş Arık/Rüçhan Arık, İnci Enginün, Aynur Durukan, Asım Gültekin, Timur Kocaoğlu ve Fahreddin Kabave' nin de bulunduğu bir çok özel koleksiyon ile Yusuf İzzeddin Efendi, Hüseyin Hilmi Paşa, Kemal Batanay, Muhammed b. Tâvît et-Tancî, Cüneyd Kosal ve Halil Sahillioğlu arşivleri de bünyesinde yer almaktadır.

Kütüphane üyelik şartları için tıklayınız.

 Kütüphane Koleksiyonu

 
 Kitap Sayısı  333.758 Cilt
 Dergi Sayısı  Yaklaşık 900 sürekli takip edilen 4.253 çeşitli dergi (takriben 237.000 sayı)
 Doküman Dosyası  18.823
 Mikrofilm (Osmanlı Kadı Sicilleri)  23.670
 Mikrofiş ve Mikrofilm  411
 Ayrı Basım  5.400
 CD  1.764

Çalışma Saatleri
 
BÖLÜMLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
KÜTÜPHANE
 ve Müracaat Servisi
09.00 – 23.00
Dokümantasyon
 Servisi
09.00 – 18.00
Fotokopi Servisi
09.00 – 19.00
Arşiv Servisi
09.00 – 18.00
Dokümantasyon
Servisine Başvurunuz
Dokümantasyon
Servisine Başvurunuz
Kütüphanemizin kapalı olacağı günler İSAM web sayfasında duyurulmaktadır


Veri Tabanları

 Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

          Deneme mahiyetinde açtığımız veri tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 137.500 bibliyografik künye yer almakta olup, dijital izni alınan 113.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.

İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı

          TDV İslâm Ansiklopedisi'nin yayın çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ve iç hizmette kullanılmak üzere oluşturulan veri tabanında; başta İstanbul'da bulunan yazma eser kütüphaneleri olmak üzere 122 değişik kütüphaneye ait 717.000 yazma ve matbu esere ait bibliyografik künyeler yer almaktadır.

Makaleler Veri Tabanı

          Makaleler veri tabanında özellikle sosyal bilimler sahasında yayımlanan ilmî, edebi, dinî, tarihi vb. dergiler / Türk Tarih Kongreleri, CIEPO gibi ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum, konferans ve kongreler ile armağan kitaplardaki makale ve tebliğ künyeleri yer almaktadır. Veri tabanında halihazırda yaklaşık 593.000 künye mevcuttur.

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı

          Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve başta İlâhiyat fakültelerimizin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlar ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanımızda 89.200  bibliyografik künye yer almaktadır.
Bibliyografik künyelerin yanında izni alınabilen 83.000 makalenin tam metni PDF olarak  verilmiştir.

İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı

          İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu veri tabanı (1953-2022) tamamlanan ve devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezlerini içermektedir.
          Amacımız bu veri tabanı sayesinde İlâhiyat Fakültelerimizde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora tezlerini duyurarak mükerrer tez yapılmasının önüne geçebilmektir. İlâhiyat Fakültelerinden kütüphanemize ulaşan bilgiler sayesinde bu veri tabanı güncel tutulmaya çalışılmaktadır.

Dokümantasyon Veri Tabanı

          Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisinde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Dokümantasyon veri tabanı sayesinde ansiklopedide yer alan madde başına ait dosyalar dahil 17.776 doküman dosyasında yer alan kaynakların ilk sayfalarının PDF görüntüsüne ulaşabilirsiniz . Veri tabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz  kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

          Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 39.500’den fazla makalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır. Veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmeye çalışılacaktır. 

Risaleler Veri Tabanı

          Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 4.500 civarında risalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı

          Osmanlıca devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal'leri kapsamaktadır. Şu an itibariyle 670 adet eserin tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Ulema Sicil Dosyaları Veri Tabanı

          Asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde bulunan 6835 şahıs dosyasından oluşmaktadır. Dosyalar, Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış olan memurlara ait tercüme-i hal, icazetname, nüfus ve maaş belgeleri gibi değişik birçok belgeden oluşmaktadır. Dosyaların bazıları sadece zarftan ibaret olup bir kısmında da tercüme-i hal bulunmamaktadır.
Dosyalar; naib, müftü, müderris, muallim, muhzır, odacı, hademe, kâtip, dersiâm, eytam müdürü, kadı, müftü müsevvidi, şâhidü’l-hüküm, vaiz, şeyhülislâm, Meclis-i Meşayih azası, kazasker gibi birbirinden farklı ilmiye ve kalemiye memurlarına aittir.
6835 dosyanın dijitali, İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilmektedir.

Dokümantasyon

          Dokümantasyon servisinde 18.823 doküman dosyası bulunmaktadır. Bu dosyalar merkezimiz tarafından yayımlanmakta olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yer alan maddelerle ilgili 191.365 kitap ve 2.353 değişik derginin 75.450 sayısının taranmasıyla oluşturulmuştur.
          Dosyalardan Kütüphanemize üye olup şahsen gelen araştırmacılar yararlanabildikleri gibi İstanbul dışında bulunan üniversite öğretim üye ve görevlileri ile akademik araştırma yapanlar da istifade edebilmektedir. Dosyalardan yararlanmak isteyenler kütüphanemizin
kutuphane@isam.org.tr -posta adresine gönderecekleri mesajlarla çalışma konuları hakkında doküman talebinde bulunabilirler. 
          Dokümantasyon Servisimizden haftanın yedi günü 09:00 - 18:00 arası istifade edebilirler. 

Osmanlı Kadı Sicilleri

          İstanbul Müftülüğü'nde bulunan yirmi yedi mahkemenin kadı sicilleri (10.495 defter), Rumeli ve Anadolu kazaskerliklerinin ruznâmçeleri (377 defter), nakîbü'l-eşrâf defterleri (36 defter) ve kadı mühürlerinin (13 defter) mikrofilmleri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki şer'iyye sicillerinin (8894 defter) yanı sıra Balkan bölgelerinden Manastır, Livno, Mostar, Priyedor, Saraybosna, Tımışvar ve Visoko’ya ait kadı sicilleri ile Kırım, Kudüs, Halep ve Şam sicilleri (3867 defter) yer almaktadır.
          Şer'iyye Sicilleri Arşivimizden haftanın yedi günü 09:00 -18:00 arası yararlanabilirsiniz.

Fotokopi

          Kütüphanemizdeki Fotokopi Servisi'nde Haftanın her günü : 09:00 – 19:00 saatler arasında kitap, dergi ve tezlerimizden telif hakları gözetilerek oluşturulan çekim kriterleri dahilinde fotokopi çektirebilirsiniz.

Kütüphaneden Yararlanma Esasları

1. Kütüphanemizden sosyal bilimler yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri yararlanabilir.
2. Araştırmacıların İSAM'a giriş ve çıkışlarında İSAM Kütüphanesi üye kimliğini İSAM müracaatındaki elektronik turnikeye okutması zorunludur.
3. Kütüphaneye kesinlikle yiyecek ve içecek sokulamaz, içeride sigara içilemez.
4. Kullanıcılar okuyucu dolaplarından yararlanabilirler ancak meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından İSAM idaresi sorumlu tutulamaz.
5. Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını sessiz moda almaları zorunludur.
6. Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına yayın çıkarılamaz. Buna teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
7. Kütüphane içinde kamera, fotoğraf makinesi vb. ile izinsiz çekim yapılamaz.
8. Kütüphane içinde grup çalışması yapılmamalı ve sesli olarak çalışılmamalıdır. Kütüphane personeli özel meselelerle veya birim hizmetleri dışındaki taleplerle meşgul edilmemelidir.
9. Okuyucuların, İSAM'ın diğer birimlerinde görev yapmakta olan araştırmacı, akademik ve idarî personeli mesai saatleri içerisinde meşgul etmemeleri rica olunur.
10. Kütüphanemizin ödünç kitap hizmeti yoktur.
11. Açık raf sistemine göre düzenlenmiş olan kitapların okuyucular tarafından yerleri değiştirilmez.
12. Kütüphane kaynaklarına telâfisi imkânsız kayıp ve hasar verilmesi durumunda bunların tazmin ettirilmesine ilâve olarak okuyucunun üyeliği kaldırılır.
13. Belli bir okuyucu masası bireysel çalışmalarda sürekli kullanıma tahsis edilemez.
14. Kütüphane içerisinde genel kullanıma tahsisli bilgisayarlardan kütüphanecilik hizmetleri çerçevesinde yararlanmak serbesttir. Söz konusu bilgisayarlar araştırma maksadı dışında kullanılamaz.

 İletişim

E-Mail kutuphane@isam.org.tr
Adres

İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi (İSAM)
İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, No: 40
34662 Üsküdar / İstanbul

Telefon (0216) 474 08 50
Müdür (0216) 474 08 50 / 1070 - 1071
Md. Yrd. (0216) 474 08 50 / 1172 - 1162 
Dokümantasyon (0216) 474 08 50 / 1075 - 1076
Fotokopi (0216) 474 08 50 / 1086
Müracaat (0216) 474 08 50 / 1079
Faks (0216) 474 08 74

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Birimler
           Araştırmacı Yetiştirme (AYP) Birimi
           İslâm Ansiklopedisi
           Araştırma Birimi
           Kütüphane ve Dokümantasyon
              - Başvuru Şartları
              - Kütüphane ve Dokümantasyo...