Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (46, 2015)

 

Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 46, 2015 ISSN: 0255-0636

 

İÇİNDEKİLER
 
Two 15th Century Ottoman Sufî Mysteries- An Historiographical Essay Part I: What Happened to Eşrefoğlu? / XV. Yüzyıl Osmanlı Sufiliğinde İki Esrarlı Nokta - Tarih Yazıcılığı Açısından Bir Deneme Bölüm I: Eşrefoğlu'nun Sonu Ne Oldu? • 1
Bıll Hıckman
 
Şah ile Sultan Arasında Bir Acem Bürokratı: İdris-i Bidlisi'nin Şah İsmail'in Himayesine Girme Çabası / A Persian Bureaucrat Between the Shah and the Sultan: Idris-i Bidlisi's Attempt to Seek Shah İsmail's Patronage • 43
Vural Genç
 
Anatomy of a Rebellion in Sixteenth-Century Egypt: A Case Study of Ahmed Pasha's Governorship, Revolt, Sultanate, and Critique of the Ottoman Imperial Enterprise / On Altıncı Yüzyıl Mısır'ında Bir İsyanın Anatomisi: Ahmet Paşa'nın Valiliği, İsyanı, Saltanatı ve Osmanlı Emperyal Teşebbüsünün Bir Eleştirisi • 77
Side Emre
 
The Deposition of Defterdar Ahmet Pasha and the Rule of Law in Seventeenth-Century Egypt / Defterdar Ahmed Paşa'nın Azli ve XVII. Yüzyılda Mısır'da Hukuk Devleti • 131
James E. Baldwın
 
Petitions of the Supplicant Ambassador: British Commercial Representations to the Ottoman State in the Eighteenth-Century / Duacınız Elçinin Takrirleri: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Sunulan İngiliz Ticari Dilekçeleri • 163
Mıchael Talbot

Yasaklanan ve Sansürlenen Bir Kitabın Macerası: Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi'nin İlk Baskıları / The Story of a Forbidden and Censored Book: Early Editions of Evliya Çelebi's Seyâhatnâme • 193
Uğur Demir
 
Osmanlı Taşrasında Saray Bürokrasisi: Şehzade Selim'in Kazayâ Defteri / Palace Bureaucrasy in Ottoman Provinces: Prince Selim's Kazayâ Register • 213
Feridun Emecen

DEĞERLENDİRME 

Tenkidli Olmayan Yeni Bir Neşrin Tenkidi
Güneş Işıksel • 303
 
KİTÂBİYAT
 

Önceki sayılar için tıklayınız. 

 

 

Title Page
Editorial Board
Contents
 

 

 

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
              - İslam Araştırmaları Dergisi">               - Osmanlı Araştırmaları / T...
              - Yeni Gelen Dergiler ve İç...
              - İSAM Bülteni
           Yayın Temini