Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (48, 2016)

 

 


Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 48, 2016 ISSN: 0255-0636
  

 

İÇİNDEKİLER
 
Bayezid Paşa: Vezir, Entelektüel, Sanat Hamisi / Bayezid Pasha: An Ottoman Statesman, Intellectualist and Art Patron • 1
Mustafa Çağhan KESKİN 

Two 15th Century Ottoman Sufi Mysteries – An Historiographical Essay Part II: The Case of Ümmi Kemal / XV. Yüzyıl Osmanlı Sufiliğinde İki Esrarlı Nokta – Tarih Yazıcılığı Açısından Bir Deneme Bölüm II: Ümmi Kemal Örneği • 39
Bill HICKMAN

Why Did Süleyman the Magnificent Execute His Son Şehzade Mustafa in 1553? / Kanuni Sultan Süleyman Oğlu Şehzade Mustafa’yı 1553’te Neden Boğdurttu? • 67
Zahit ATÇIL

İbrahim Müteferrika’nın Lehistan Elçiliği ve Bilinmeyen Sefaretnâmesi / İbrahim Müteferrika’s Embassy of Poland and His Unknown Ambassadorial Account • 105
Erhan AFYONCU - Ahmet ÖNAL

Translating Science in the Ottoman Empire: Translator-educators as “Agents of Change” in the Ottoman Scientific Repertoires (1789-1839) / Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimi Çevirmek: Osmanlı Bilim Repertuarlarında “Değişim Özneleri” Olarak Mütercim-Hocalar (1789-1839) • 143
Ceyda ÖZMEN

Global Market Orientation of the Ottoman Agriculture Sector: An Interregional Comparison (1844) / Osmanlı Tarım Sektörünün Dünya Pazarlarına Oryantasyonu: Bölgelerarası Bir Karşılaştırma (1844) • 171

Derviş Tuğrul KOYUNCU - A. Mesud KÜÇÜKKALAY

“Such a Koran no individual might own”: The Biography of a Mamluk Qur’an from Ottoman Jerusalem / “Kimsenin sahip olamayacağı bir Kur’an”: Osmanlı Kudüs’ünden bir Memluk Kur’an’ının Biyografisi • 229
Esra AKIN-KIVANÇ

-Special Section-
Introduction: Contacts, Encounters, Practices: Ottoman-European Diplomacy, 1500-1800
/ Giriş: Temaslar, karşılamalar ve uygulamalar: Osmanlı-Avrupa Diplomasisi, 1500-1800 • 269
Michael TALBOT - Phil McCLUSKEY

His Bailo’s Kapudan: Conversion, Tangled Loyalties and Hasan Veneziano Between Istanbul and Venice (1588-1591) / Balyosunun Kapudanı: İhtida, Çetrefilli Sadakatler ve İstanbul ile Venedik Arasında Uluc Hasan Paşa (1588-1591) • 277
Emrah Safa GÜRKAN

Navigating the Qabusnamah’s Journey from Istanbul to Weimar: Ottoman-European Philosophical Exchange in the Age of Enlightenment / Qabusnamah’nin Istanbul’dan Weimar’a Yolculuğu: Aydınlanma Çağı’nda Osmanlı ve Avrupa arasındaki Felsefi Alışverişler • 321
Lela GIBSON

An Ottoman envoy in Paris: Süleyman Ağa’s mission to the court of Louis XIV, 1669 / Paris’te Bir Osmanlı Elçisi: XIV. Louis’nin Sarayında Süleyman Ağa, 1669 • 337
Phil McCLUSKEY

A Treaty of Narratives: Friendship, Gifts, and Diplomatic History in the British Capitulations of 1641 / Anlatıların Antlaşması: 1641 İngiliz Ahdnamesi’nde Dostluk, Pişkeş, ve Diplomasi Tarihi • 357
Michael TALBOT

The Diplomats’ Debts: International Financial Disputes between the Ottoman Empire and Prussia at the end of the Eighteenth Century / Diplomatların Borçları: Onsekizinci Yüzyılın Sonunda Osmanlı İmparatorluğu ve Prusya Arasındaki Uluslararası Mali İhtilâflar • 399
Irena FLITER 

DEĞERLENDİRME 

Batılı İki Seyyahın Kaleminden İstanbul Masalları: Cyrus Adler ve Allan Ramsay’nin Kahvehane Ziyaretleri
Mellike Tokay-Ünal • 417

 

KİTÂBİYAT

Noel Malcolm, Agents of Empire: Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth Century Mediterranean World
Molly Greene • 431

Mohammad Gharipour and Nilay Özlü (eds.), The City in the Muslim World: Depictions by Western Travel Writers, Culture and Civilization in the Middle East
Enno Maessen • 436

Isabella Lazzarini, Communication and Conflict: Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520
Emrah Safa Gürkan • 441

Suraiya Faroqhi, Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern Era
Nalan Turna • 446

Elina Gugliuzzo, Economic and Social Systems in the Early Modern Age Seaports: Malta, Messina, Barcelona and Ottoman Maritime Policy
Hüseyin Serdar Tabakoğlu • 451

 

Palmira Brummett, Mapping the Ottomans: Sovereignty, Territory, and Identity in the Early Modern Mediterranean
Gregory C. McIntosh • 456

Kecia Ali, The Lives of Muhammad
Merve Uçar Nurcan • 461

Kenan İnan, “Mahmiye-i Trabzon Mahallâtından”: Onyedinci Yüzyıl Ortalarında Trabzon’da Sosyal ve İktisadi Hayat
Zeynep İnan Aliyazıcıoğlu • 466

Thomas Gaskell Allan ve William Lewis Sachtleben, Accross Asia on a Bicycle
Özlem Çaykent • 471

Maurits van den Boogert, Aleppo Observed: Ottoman Syria Through the Eyes of Two Scottish Doctors, Alexander and Patrick Russell (Studies in the Arcadian Library)
Seyfi Kenan • 477

Nükhet Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347-1600
Chris Gratien • 482

Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu
Bilgin Aydın, Kenan Yıldız • 487

Julia Phillips Cohen, Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern
Era Cihangir Gündoğdu • 490

Özgen Felek (haz.), Kitābü’l-Menāmāt, Sultan III. Murad’ın Rüya Mektupları
Aslı Niyazioğlu • 495

VEFEYÂT
Osmanlı Edebiyatı Tarihçisi Akün Hoca’nın Ardından
Abdullah Uçman • 497

Osmanlı Edebiyatı Tarihçisi Akün Hoca’nın Ardından
Seyfi Kenan • 499

 

 
 Önceki sayılar için tıklayınız.  

Title Page
Editorial Board
Contents
  

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

Yazım Tarihi : 27/07/2016

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini