Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (49, 2017)

 

 


Osmanlı Araştırmaları 
The Journal Of Ottoman Studies
Sayı 49, 2017 ISSN: 0255-0636
  

 

İÇİNDEKİLER
 
Hocaların Hocası Halil İnalcık’ın Ardından • 3
Seyfi KENAN
 
In Memoriam: With Halil Hoca at the Quads of the University of Chicago • 7
Fariba ZARINEBAF - Linda DARLING - Palmira BRUMMETT - Daniel GOFFMAN
 
Tarihçilerin Kutbu Halil Hoca'nın Ardından • 15
Akşin SOMEL
 
Menteşe Bey’in İsmi, Menşe’i ve Menteşeoğulları’nın Vakıflarına Dair / On the Name and the Origin of Menteshe Beg and the Waqfs • 25
Vedat TURGUT
 
Osmanlı Tarihinin İlk Büyük Savaş Anlatımı: Osmanlılarla Karamanlılar Arasındaki Frenkyazısı Muharebesi (1386/1387) / The Earliest Narrative of a Major War in Ottoman History: The Battle of Frenkyazısı between the Ottomans and the Karamanids (1386/1387) • 57
Feridun M. EMECEN
 
Yeni Bir Belgeye Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Mülâzemet Sistemi / Ottoman Mulâzemet System in the First Half of the 16th Century in the Light of a New Document • 89
Ercan ALAN

 
XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Mâliye Ahkâm Katipleri / Clerks of Maliye Ahkam Bureau in Ottoman Bureaucracy in the 16th Century • 125
Rıfat GÜNALAN
 
Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century / 18. Asırda Kırımlı Âlimler ve Kadızadeli Geleneği • 155
Mykhaylo M. YAKUBOVYCH
 
Bir Osmanlı Paşasının Padişahlık Rüyası: Sokulluzâde Hasan Paşa ve Resimli Dünya Tarihi / Sultanate Dream of an Ottoman Pasha: Sokulluzâde Hasan Paşa and His Illustrated World History • 171
Tülün DEĞİRMENCİ
 
Coffeehouse Sociability: Themes, Problems and Directions / Kahvehane Sosyalleşmesi: Temalar, Problemler ve Yollar • 203
Özlem ÇAYKENT – Derya GÜRSES TARBUCK
 
İslâmî Kitap San’atlarında Standartlaşma: Usta-Çırak İlişkisi ve İcazet Geleneği / Standardization in the Islamic Arts of the Book: the Master-Apprentice Relationship and the Tradition of Licensing • 231
İrvin Cemil SCHİCK
 
Sultan Abdülmecid’in İnşa Ettirdiği Muvakkithaneler / Clock Rooms Constructed during the Reign of Sultan Abdulmecid • 267
Şefaattin DENİZ
 
XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Entelektüel Bir Acem: Mirza Habib İsfehanî ve Terekesi / A Persian Intellectual in the 19 th Century Ottoman Capital: Mirza Habib Isfahani and His Tereke • 293
Filiz DIĞIROĞLU
 
Arnavutluk Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmgesi / The Image of Ottomans/Turks in the History Schoolbooks in Albania • 343
Bülent BİLMEZ

DEĞERLENDİRME

II. Murad’ın Eşi Sırp Prensesi Mara Branković (1418-1487)
Kemal Beydilli • 383
 
Siyasetin Hizmetinde Ortodoks Azizleri: Orta Çağdan Modern Çağa Balkanlarda Dinsel Algılar ve Milliyetçilik
Selçuk Akşin Somel • 413
 
A Critical Review of an Epistle Attributed to Idrîs-i Bidlîsî: Risâlat al-Khilâfa wa Âdâb al-Salâtîn wa al-Wuzarâ
Vural Genç • 429
 

KİTÂBİYAT

Mehmet Uğur Ekinci, Kevserî Mecmuası – 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı (CD ilâveli)
Cem Behar • 435

Reuven Amitai & Michal Biran (eds.), Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian Predecessors
Kahraman Şakul • 442

Elias Muhanna (ed.), The Digital Humanities and Islamic & Middle East Studies
Serkan Şavk • 446

Yaron Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire: Plague, Famine and Other Misfortunes
Barış Taşyakan • 451

Yavuz Selim Karakışla, Eski Hayatlar Eski Hatıralar (Osmanlı İmparatorluğu’nda Belgelerle Gündelik Hayat: 1760-1923)
Duygu Tanıdı • 456

Khaled el-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents in the Ottoman Empire and the Maghreb
John J. Curry • 459

Hilmi Kacar, A Mirror for the Sultan: State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453
Lâle Özdemir • 466

İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk
Merve Eski • 469

Heather Keaney, Medieval Islamic Historiography: Remembering Rebellion
Ali Cebeci • 475

Hacer Topaktaş, Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri: Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793) (Prof. Dr. Halil İnalcık Takdimi ile) [Ottoman-Polish Diplomatic Relations: Istanbul Embassy under Franciszek Piotr Potocki (1788-1793) (with introduction by Prof. Dr. Halil İnalcık]
Kahraman Şakul • 481

Ebru Sönmez, Idris-i Bidlisi Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy
Vural Genç • 484

Ahmed Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
Seyfi Kenan • 490

 

 

VEFEYÂT

Nurettin Albayrak’ın Ardından
Orhan Bilgin • 493
 

Yazarlar için not

 

 
 Önceki sayılar için tıklayınız.  

Yayın Kurulu
İçindekiler
  

 

Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

Yazım Tarihi : 16/03/2017

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini