Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında İSAM Tarafından Yayımlanan Eserler

 

A. Telif Eserler: 

 

Murteza BEDİR

Buhara Hukuk Okulu

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2019*

Ankara: İSAM Yayınları, 2019,

ISBN, Sayfa: 978-605-7580-56-6, 253 s.

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ömer TÜRKER

İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2010; (3. bs.) 2021*

ISBN, Sayfa: 978-605-81261-3-8, 373 s.

 Daha fazla bilgi almak için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdullah DEMİR

 Ebû İshak es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi

 Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2018*

 ISBN, Sayfa: 978-605-81618-9-4, 571 s.

 Daha fazla bilgi almak için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuna TUNAGÖZ

Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî Felsefesinde Tanrı

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020*

ISBN, Sayfa: 978-975-389-930-7, 270 s.

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orhan Şener KOLOĞLU

Cübbâîler'in Kelâm Sistemi

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2011; 2017*

ISBN, Sayfa: 978-975-389-932-1, , 616 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Şirin ÇIKAR 

Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2009; 2017*

ISBN, Sayfa: 978-975-389-935-2, 200 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soner DUMAN 

İmam Şâfiî'nin Kıyas Anlayışı

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2009; 2017*

ISBN, Sayfa: 978-975-389-577-4, , 284 s.

 Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kılıç Aslan MAVİL  

Mâtürîdî Kelâmında Tevil

Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2017*

ISBN, Sayfa: 978-975-389-967-3, 522 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hikmet Yağlı MAVİL  

İmam Eş‘arî’nin Kelâm Düşüncesi

 Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2018*

ISBN 978-605-68669-0-6, 581 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Osman AYDINLI  

Semerkant Tarihi -Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar-

 Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2011; 2018*

 

ISBN 978-605-81261-5-2, 610 sayfa 

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mehmet ÜMİT

Zeydiyye-Mu‘tezile Etkileşimi -Zeyd b. Ali’den Kâsım er-Ressî’nin Ölümüne Kadar-

 Ankara, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2020*

 

ISBN, Sayfa: 978-625-7205-71-9 / 255 s. 

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hilmi DEMİR

DELİL VE İSTİDLÂLİN MANTIKÎ YAPISI
İlk Dönem Sünnî Kelâm Örneği

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2012; (2. bs.) 2021*

 

ISBN, Sayfa: 978-625-8023-05-3, 298 s. 

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

  

 

 

M. Macit SEVGİLİ

Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021*

 

ISBN, Sayfa: 978-625-8023-13-8 / 327 s

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

  

 

 

 

Ömer DİNÇ

Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

 

ISBN / Sayfa: 978-625-8023-92-3 / 445 s.

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

  

 

 

 

 

B. Tahkikli Eserler:  

Lübâbü'l-kelâm

Alâeddin el-ÜSMENDÎ (ö. 552/1157)

thk. M. Sait ÖZERVARLI

İstanbul, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2019*
 
ISBN, Sayfa:  978-605-7580-32-0, 81+231 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

Sahîh-i Buhârî (Tıpkıbasım ve İnceleme)

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil el-BUHÂRÎ (ö. 256/870)

inceleme: Muhammed Mücîr el-HATÎB, Arafat AYDIN

İstanbul, İSAM Yayınları / Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2019; 2020*

ISBN, Sayfa:

Tk.                   978-975-17-4116-5

 1. Cilt              978-975-17-4117-2, 86+258 s.

2. Cilt               978-975-17-3793-2, 528 s.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

et-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd

 

Ebû Şekûr es-SÂLİMÎ (v.460/1068)

thk. Ömür TÜRKMEN

 

İstanbul – Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Dâru İbn Hazm 2017*

 ISBN 978-975-389-895-9, 42+438 s.

 Daha fazla bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitâbü’t-Tevhîd

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v. 333/944)

thk. Bekir TOPALOĞLU - Muhammed ARUÇİ

 

İstanbul – Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları & İrşad Kitabevi,  2003; 2019*

ISBN, Sayfa: 978-975-389-939-0, 42+582 s.

 Daha fazla bilgi için tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

Levâmiu’l-burhân ve kavâtiu’l-beyân fî meâni’l-Kur’ân, I-II

Muhammed b. Hasan el-MUÎNÎ (ö. 537/1143),

thk. Dr. Sefer HASANOV

 

2. bs. – İstanbul: İSAM Yayınları & Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019*

ISBN, Sayfa:
Tk.: 978-605-7519-73-3 
I. Cilt: 978-605-7519-69-6, 36, 568 s.
II. Cilt: 978-605-7519-74-0, 624 s.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

Şerhu’l-Câmii’s-sagīr I-II

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090),

thk. Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın

 

ISBN / Sayfa
978-625-7581-99-8 (Tk.)
978-625-8023-00-8 (1. Cilt), 33 + 579 s.
978-625-8023-01-5 (2. Cilt), 636 s.

İstanbul - Ankara - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, 2021*; (2. bs.) 2021*

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

Şerhu’l-Câmii’s-sagīr I-II

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090),

thk. Prof.Dr. Ertuğrul Boynukalın

 

ISBN / Sayfa
978-625-7581-99-8 (Tk.)
978-625-8023-00-8 (1. Cilt), 33 + 579 s.
978-625-8023-01-5 (2. Cilt), 636 s.

İstanbul - Ankara - Beyrut: İSAM Yayınları & TDV Yayınları & Darulrayaheen, 2021*

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız  

 

 

 

 

et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd

Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115)

thk. Dr. Ali Tarık Ziyat Yılmaz

 

 

ISBN / Sayfa

978-625-8023-33-6, 47 + 201 s.

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021*

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız  

 

 

 

C. Tercüme Eserler:  

 

Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme )

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v. 333/944)

 trc. .Bekir Topaloğlu

Ankara, ISAM Yayınları & TDV Yayınları, 16. bs., 2020*

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme (sert kapak)

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (v. 333/944)

 trc. .Bekir Topaloğlu

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2002; (17. bs.) 2021*
ISBN / SAYFA
978-975-389-963-5 / 771 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha fazla bilgi için  tıklayınız

 

 

*Eserin bu baskısı Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yayınlanmıştır. 

 

  

 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler