İslâm Araştırmaları Dergisi (39, 2018)

 

 

 

Makaleler

Mu‘tezile’nin Hüseyniyye Ekolünün Dünyevî Aslah Konusuna Yaklaşımı / The Approach of the Ḥusayniyya School of Mu‘tazila to Aŝlaḥ in Mundane
Matters
7
ORHAN ŞENER KOLOĞLU

Yemenî’nin Tuhfetü’l-eşrâf Adlı el-Keşşâf Şerhinde Mu‘tezile Savunusu / The Defense of Mu‘tazila in al-Yemenī’s Commentary on al-Kashshāf titled Tuḥfa al-ashrāf 29
MEHMET TAHA BOYALIK

The Relationship Between the Holy Spirit and Human Perfection in the Baptismal Theology of Gregory of Nazianzus: Examined with Reference to Christian Arabic Literature / Nazianzuslu Grigorios’un Vaftiz Teolojisinde Kutsal Ruh İle İnsanın Mükemmelleşmesi Arasındaki İlişki: Hıristiyan Arap Literatürü Bağlamında Bir İnceleme 55
ELİF TOKAY

تحقيق «تخريج الأقوال في مسألة الاستبدال» لابن قطلوبغا / A Critical Edition of the Takhrīj al-aqwāl fī mas’ala al-istibdāl by Ibn Quṭlūbughā 89
YASİN ERDEN 


Araştırma Notları  
 

Küleynî’nin el-Kâfî’sinde Ravza Bölümü ve Etrafındaki Tartışmalar / Discussions Around the Chapter of “al-Rawēa” in al-Kulaynī’s al-Kāfī 149
BEKİR KUZUDİŞLİ 

Kitâbiyat

Ahmed Alwishah and Josh Hayes (ed.), Aristotle and the Arabic Tradition 159
ŞEYMA KÖMÜRCÜOĞLU 

M. Taha Boyalık, Dil, Söz ve Fesâhat: Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi 166
AHMET  AYTEP 

Michael Ebstein, Mysticism and Philosophy in al-Andalus: Ibn Masarra, Ibn al-‘Arabī and the Ismā‘īlī Tradition 174
EMRAH KAYA

Vefeyat

Hindistanlı Hadis Âlimi Muhammed Mustafa el-A‘zamî (1930-2017) 183
AYŞE ESRA ŞAHYAR

2018, 191 s.
ISSN 1301-3289   

Önceki Sayılara Ulaşmak  İçin Tıklayınız

 Yazım Tarihi : 06/04/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  Yayınlar
           TDV İslâm Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini