Erken Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

 Kılıç Aslan Mavil

Çağdaş kelâm tarihi araştırmaları genellikle tevil anlayışının Ehl-i sünnet düşüncesine İbn Fûrek ya da Cüveynî gibi Eş‘arî bilginlerce dahil edildiğini yazar. Halbuki tefsire dair eserine Te’vîlâtü’l-Kur’ân adını veren İmam Mâtürîdî, nasların aklî, bütüncül ve sistemli yorumu diyebileceğimiz tevil yöntemini Eş‘arî kelâmcılardan çok önce benimsemiş ve bu yöntemi itikadî âyetlerin yorumunda büyük bir başarıyla uygulamıştır.

Ebû Hanîfe’den itibaren başlayan, aklın söylemi ile vahyin söylemini ortak bir vasatta buluşturma çabası İmam Mâtürîdî ile birlikte sistematik ve entelektüel bir tavır halini alır. Bu akılcı tavır ya da yöntem kendisinin talebelerince de geliştirilerek sürdürülmüştür.
Bununla birlikte aynı çevrede Mâtürîdî’nin kurduğu tevil anlayışından geri dönüş diyebileceğimiz daha nakilci ve muhafazakâr eğilimlere de rastlanmaktadır.

Elinizdeki eser, klasik dönem Mâtürîdiyye düşüncesinin vahye bakışına ve yorum teorisine ışık tutmayı hedeflemektedir. Mâtürîdîliğin tevil anlayışının dayandığı temel ilkelerin belirlenmeye çalışıldığı kitapta, dinî yorumun Ebû Hanîfe’den Ebü’l-Berekât en-Nesefî’ye kadar olan süreçteki (II-VII/VIII-XII. yüzyıllar) gelişimi çeşitli örnekleriyle birlikte etraflıca ele alınmaktadır

   Önsöz ve İçindekiler için tıklayınız.

   Satın almak için tıklayınız.
 

 

   2017, 522 sayfa

    ISBN 978-975-389-967-3

Yayım Tarihi 16/04/2018 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini