Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları

Tespitler - Problemler - Teklifler

 

Eser, Osmanlı tarihi çalışmalarının tahlil edilmesi ihtiyacı ve Türkiye’de tarih metodolojisi, kaynak analizi ve kullanımı gibi sorunların tartışılmasına hasredilmiş ilmî toplantıların eksikliği dikkate alınarak İSAM tarafından 24-25 Şubat 2001 tarihinde düzenlenen Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler, Problemler, Teklifler başlıklı sempozyum tebliğlerinden oluşmaktadır. Tebliğlerde siyasi tarih, idare tarihi, hukuk tarihi, iktisat tarihi, bilim tarihi, İslâm felsefesi, kelâm, tasavvuf, fıkıh, ilmiye, edebiyat ve çağdaş Türk düşüncesi alanlarında gerçekleştirilen Osmanlı araştırmaları yaklaşım, yöntem ve kaynaklar yönünden ilmî bir tenkide tabi tutulmuş, mevcut çalışmalarla ilgili tespitler yanında müstakbel araştırmalarla ilgili bazı teklifler dile getirilmiştir.

 • Açılış Konuşmaları / Ş. Tufan Buzpınar - Yusuf Halaçoğlu
 • Klasik Dönem Osmanlı Siyasî Tarihine Yaklaşımlar Üzerine Bazı Mülahazalar / Feridun Emecen
 • Türkiye'de Yakın Çağ Siyasî Tarihi Araştırmalarına Dair Gözlemler
 • Cumhuriyet Döneminde Yapılmış Osmanlı Klasik Devir İdarî Tarihi Çalışmaları / İlber Ortaylı
 • Yakın Çağ Osmanlı İdarî Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme / Ali Akyıldız
 • Osmanlı Hukuk Tarihçiliği ve Problemleri / M. Âkif Aydın
 • Şer'iye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere Dayalı Araştırmalar / Fethi Gedikli
 • Osmanlı Hukuk Literatürü : Tespitler ve Teklifler / Şükrü Özen
 • Yeni Türk Edebiyatının Osmanlı Dönemi Araştırmaları Üzerine : Tespitler , Problemler ve Teklifler / Orhan Okay
 • Günümüze Dönük Yüzüyle Osmanlı Şiiri : Öneriler / İskender Pala
 • Osmanlı İktisat Tarihi Çalışmaları (XVIII. Yüzyıla Kadar) / Murat Çizakça
 • Türk Felsefe - Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz) / İhsan Fazlıoğlu
 • Osmanlı Kelâm Geleneğinden Nasıl Yararlanabiliriz? / M. Sait Özervarlı
 • Türkiye'de 1980 Sonrası Osmanlı Dönemi akademik Nitelikli Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış / A. Yaşar Ocak
 • Makbul ve Maktul Tasavvuf Kültürü ile İlgili Tespitler, Problemler, Teklifler / Mustafa Kara
 • Osmanlı Bilim Tarihi Araştırmalarının Dünü / Ekmeleddin İhsanoğlu
 • Türkiye'de Osmanlı Bilim Tarihi Araştırmaları / Emre Dölen
 • Osmanlı'da İlmiyeye Dair Çalışmalar Üzerine Gözlemler / Mehmet İpşirli
 • Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Türk Siyasî Düşüncesi / Gökhen Çetinsaya
 • Çağdaş Türk Düşüncesi Çalışmalarının Usul ve Muhtevaya İlişkin Bazı Meseleleri / İsmail Kara
 • Kapanış Konuşmaları / Ş. Tufan Buzpınar - Nejat Göyünç - Ekmeleddin İhsanoğlu - Mehmet Genç

2007, 319 s.
ISBN 978-975-389-524-8

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini