Seminere Davet: “Tahkikli Neşir Sanatı Üzerine Düşünceler”

 

Arapça tahkikli neşir çalışmalarıyla tanınan Muhammed Avvâme Hoca, İSAM’ın düzenlediği 10. Uluslararası Tahkik Kursu kapsamında 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 18:00’de “Tahkikli Neşir Sanatı Üzerine Düşünceler” başlıklı bir seminer verecektir. Seminere kurs katılımcıları dışındaki ilgililer de davetlidir. 
 

Konuşmacı
Muhammed Avvâme
Başlık
Tahkikli Neşir Sanatı Üzerine Düşünceler
Yer İSAM Konferans Salonu
Tarih / Saat
4 Temmuz 2018 Çarşamba / 18:00
Özgeçmiş

 

24 Ocak 1940 tarihinde Halep’te doğdu. 1976’da Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden mezun oldu. Halep Şa`bâniye Medresesi’nde hocalık ve idarecilik yaptı. 1980 yılından Türkiye’ye yerleştiği 2016 yılına kadar Suudi Arabistan’daki birçok üniversitede dersler verdi. 1981 yılında Medine İslâm Üniversitesi bünyesinde hadis ilmine dair bir çok temel eserin tahkikli neşrini gerçekleştiren Merkezü’l-bahsi’l-ilmî adlı (daha sonra Merkezü hidmeti’s-sünne ve’s-sîreti’n-nebeviyye adını aldı) araştırma merkezini kurdu. Bu kurumda 36 yıl boyunca tahkikli neşir faaliyetleri yürüttü.

Habîburrahman el-Aʻzamî, M. Zekeriyâ el-Kandehlevî, M. Abdürreşâd en-Nuʻmânî gibi bir çok âlimden icâzeti bulunan Muhammed Avvâme, kendilerinden özellikle hadis ve tahkikli neşir alanlarında istifade ettiği hocaları Abdullah Sirâceddin ve Abdülfettah Ebû Gudde vasıtasıyla M. Zâhid el-Kevserî’nin ilmî çizgisini sürdürmektedir.

Çok sayıda telif eserleri de bulunan Muhammed Avvâme’nin 80 cildi aşan çalışmalarının önemli bir kısmını tahkikli neşirler oluşturmaktadır. Bütün yazma nüshalara ulaşmadaki hassasiyeti, tahkikine yaptığı eser üzerine yazılmış hâşiye ve ta‘lîklerden en az birini eserin beraberinde neşretmeye özen göstermesi ve neşrettiği eserin dipnotlarında hadis ilminin meseleleri ve güncel tartışmalar hakkında önemli katkılar ortaya koyması Avvâme’nin neşirlerini ayrıcalıklı kılan hususiyetlerdir.

Muhammed Avvâme’nin tahkikli neşrini gerçekleştirdiği eserlerden bazıları şunlardır:

1. İbn Ebû Şeybe (ö. 235/849), el-Musannef
2. Ebû Dâvûd (ö. 275/889), es-Sünen
3. Tirmizî (ö. 279/892), eş-Şemâil
4. Beyhakî (ö. 458/1066), el-Medhal ilâ ilmi’s-sünen
5. Sem‘ânî (ö. 562/1166), el-Ensâb
6. Zehebî (ö. 748/1348), el-Kâşif
7. Zeylaî (ö. 762/1360), Nasbü’r-râye
8. İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1449), Takrîbü’t-Tehzîb
9. Sehâvî (ö. 902/1497), el-Kavlü’l-bedî`
10. Süyûtî (ö. 911/1505), Tedrîbü’r-râvî

 

Not
Seminer dili Arapçadır.

 

Yazım Tarihi: 02/07/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler