İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ TAHKİKLİ NEŞİR!

Risâle fî edebi’l-müftî

Ebü’l-Feyz Mehmed Fıkhî el-Aynî
 (ö. 1147/1735)

nşr. Osman Şahin

XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı fakihlerinden ve fetva eminlerinden Ebü’l-Feyz Mehmed (Muhammed) Fıkhî el-Aynî’nin Hanefî mezhebinde fetva âdabı/usulü alanına ait eseri Risâle fî edebi’l-müftî, Prof.Dr. Osman Şahin’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.
 
Hanefî mezhebinde fetva usulü alanında kaleme alınmış müstakil dört çalışmadan biri olan Risâle fî edebi’l-müftî, müftünün fetva verirken, fetva soranın da fetva isterken riayet etmeleri gereken usul ve kaideleri ortaya koyan ve literatürde “edebü’l-fetvâ”, “âdâbü’l-müftî”, “resmü’l-müftî” ve “usûlü’l-iftâ” gibi adlarla da anılan fetva usulü alanının nâdir eserlerindendir. Hanefî mezhebinin fetva usulünü ana hatlarıyla ortaya koyan bu çalışma, küçük hacmine rağmen altmışın üzerinde kaynaktan istifade etmesi, daha evvel bu alanda yazılmış eserlerde yer almayan yeni konu başlıklarını içermesi ve dönemin fetva usulü anlayışıyla fetva kurumunun işleyişine ışık tutması açısından önemlidir. 

Eser İstanbul baskısıyla eş zamanlı olarak Beyrut’ta Dâru İbn Hazm tarafından da basılmıştır.

2018, 41+159 sayfa

ISBN 978-605-68669-5-1

İstanbul – Beyrut: İSAM Yayınları

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız
Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız

Satın almak için tıklayınız.


Yayım Tarihi 04/10/2018

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Türkiye Kütüphaneleri VT 
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler