Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr

Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (696/1296)
thk. Bahattin Dartma
 

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında ilk defa neşredilen bu eser, hayatı hakkında fazla malumat bulunmayan VII. (XIII.) yüzyıl tabip, edip, müfessir ve fakihlerinden Ebü’l-Berekât Yûsuf b. Hilâl es-Safedî (ö. 696/1296) tarafından kaleme alınmış bir Kur’ân-ı Kerîm tefsiridir. Eser asıl mesleği tabiplik olan, Süryânîce ve İbrânîce gibi, önceki bazı kutsal kitapların dillerini bilen, tefsirde aklın önemini ve taklit karşıtlığını vurgulayan bir müellifin kaleminden çıkmış olması hasebiyle dikkat çekicidir. 

Keşfü’l-esrâr
, klasik dirayet tefsirlerinin bazı müşterek özelliklerini taşısa da miras âyetlerini ayrıntılı şemalarla izah etmesinde olduğu gibi müellifinin mesleğinin ve eğilimlerinin etkisiyle dönemi ve benzer literatür içinde kendine özgü bazı özelliklere de sahiptir. Eser âyetlerin tefsirine aklı ve nakli dinde iki temel delil olarak kabul etmek suretiyle yaklaşması, Tevrat ve İncil’in muharref olduklarını söylemekle birlikte onlardan iktibaslar yapması, başta nesih, müteşâbih ve hurûf-ı mukattaa olmak üzere temel ulûmü’l-Kur’ân alanlarında müellifin kendine mahsus bir takım kabullerini ihtiva etmesi ve âyetlerin bu kabuller çerçevesinde yorumlanmasıyla temayüz etmektedir. 

Yurt içi baskısı ve dağıtımı TDV Yayınlarınca yapılmakta olan eserin, yurt dışı baskısı ve dağıtımı Beyrut’ta İrşad Kitabevi tarafından yapılmaktadır.
 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2019; (2. bs.) 2021**

ISBN / Sayfa: 

Karton kapak versiyon:
978-625-7672-69-6 (Tk.)
978-625-7672-70-2 (I. Cilt), 25+571 s.
978-625-7672-71-9 (II. Cilt), 596 s.
978-625-7672-72-6 (III. Cilt), 632 s.
978-625-7672-73-3 (IV. Cilt), 658 s.
978-625-7672-74-0 (V. Cilt), 288 s.

Prestij versiyon:
978-605-7580-25-2 (Tk.)
978-605-7580-26-9 (I. Cilt), 25+571 s.
978-605-7580-27-6 (II. Cilt), 596 s.
978-605-7580-28-3 (III. Cilt), 632 s.
978-605-7580-29-0 (IV. Cilt), 658 s.
978-605-7580-30-6 (V. Cilt), 288 s.

 


Türkçe jenerik, içindekiler ve takdim için tıklayınız

Arapça jenerik, içindekile ve takdim için tıklayınızKarton kapak versiyonu satın almak için tıklayınız

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız

Yayım Tarihi 07/05/2019

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim