AYP’de 20. ve 21. Doktoralar Tamamlandı

Tez Konusu: İbn Haldûn'un Kurân Anlayışı . 

 

Marmara Üniversitesi’nde Prof.Dr. Muhsin DEMİRCİ’nin danışmanlığında yürüttüğü “İbn Haldûn'un Kurân Anlayışı" başlıklı doktora çalışmasını 13.02.2020 tarihinde savundu. 

 

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) bünyesinde doktorasını tamamlayarak mezun olan yirminci araştırmacı olan Sümeyye SEVİNÇ, akademik çalışmalarını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde sürdürmektedir

Tez Konusu: Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme

 

Prof.Dr Yusuf ADIGÜZEL danışmanlığında “Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme” konulu doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi’nde 17.02.2020 tarihinde tamamladı.

 

Akademik çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde sürdüren Merve Betül ÜÇER, İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) bünyesinde doktorasını tamamlayarak mezun olan yirmi birinci araştırmacıdır.

 

AYP Projesi kapsamında daha önce doktorasını tamamlamış olan araştırmacılarımız:

1.     Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 11.11.2015

§  Tez Konusu: “Kur’an'ın Anlam Farklılaşmasına İ‘râbın Etkisi -Âlûsî Tefsiri Örneği”

2.     Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 07.01.2016

§  Tez Konusu: “Alâuddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri”

3.     Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üniversitesi, 21.01.2016

§  Tez Konusu: “İbn Berrecân (v. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı”

4.     Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üniversitesi, 25.05.2016

§  Tez Konusu: “İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l­-Hadis”

5.     Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 27.05.2016

§  Tez Konusu: “Muhyiddin İbnü'l-Arabî'de İşârî Tefsir”

6.     Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 26.09.2017

§  Tez Konusu: “Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi”

7.     Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017

§  Tez Konusu: “Şehâbeddin Karâfî’nin Fıkıhtaki Yeri”

8.     Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018

§  Tez Konusu: “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu”

9.     Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniversitesi, 28.06.2018

§  Tez Konusu: “Mâverâunnehir Hanefi Usül Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V. –VIII. Asırlar)”

10.   Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 12.10.2018

§  Tez Konusu: “Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l Hilaf”

11.   Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova Üniversitesi, 17.05.2019

§  Tez Konusu: “Türk (Bahrî) Memlükler Döneminde Hadis İlmi (Hicri VII ve VIII. Asırlar)”

12.   Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 20.06.2019

§  Tez Konusu: “XVIII. Asır İstanbul Mevlevîliği”

13.   Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 28.06.2019

§  Tez Konusu: “İbn Arabi ve Frithjof Schuon'un Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması”

14.   Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 08.07.2019

§  Tez Konusu: “Teftâzânî’de Bilgi Teorisi”

15.   Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 21.08.2019

§  Tez Konusu: “4/10. Yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)”

16.   Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 23.09.2019

§  Tez Konusu: “Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi”

  1. Dr. Zainelaabidine İbn Khayat Zougari, İslam Hukuku, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 02.12.2019
    • Tez Konusu: “Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartışmaları”
  2. Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019
    • Tez Konusu: “İbnü’l-Arabî Tâkipçisi Olarak Abdurrahman Câmî ve Şerhu Fusûsu’l-hikem’i: Tahkik ve İnceleme”
  3. Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019
    • Tez Konusu: “Hâris El-Muhâsibî'nin Din Eğitimine İlişkin Görüşleri”

Yazım Tarihi: 18.02.2020 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
  Kütüphane RANDEVU Sistemi

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 


İSTANBUL KADI SİCİLLERİ


 
     

  Haberler
           Haberler