Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları 24-25 Şubat 2001

Tesbitler - Problemler - Teklifler, 24-25 Şubat 2001

Siyasî tarih, idarî sistem, hukuk, edebiyat, iktisat, İslâm felsefesi-kelâm, tasavvuf, bilim tarihi ve çağdaş Türk düşüncesi konulu dokuz oturum halinde düzenlenen sempozyumun tebliğcileri ve sundukları tebliğler aşağıdaki gibidir:

Prof. Dr. Feridun Emecen, Klasik Dönem Osmanlı Siyasî Tarihine Yaklaşımlar Üzerine Bazı Mülâhazalar
Doç. Dr. Azmi Özcan, Modern Dönem Osmanlı Siyasî Tarihi Çalışmaları Üzerine Gözlemler
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyet Döneminde Yapılmış Osmanlı Klasik Devir İdarî Tarihi Çalışmaları
Doç. Dr. Ali Akyıldız, Yakınçağ Osmanlı İdarî Tarihi Çalışmaları
Prof. Dr. M. Âkif Aydın, Hukuk Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış
Doç. Dr. Fethi Gedikli, Hukuk Tarihi Araştırmalarında Şer‘iyye Sicillerinin Önemi ve Buna Dayanılarak Yapılan Araştırmalar
Dr. Şükrü Özen, Osmanlı Fıkıh Literatürü: Tesbitler ve Teklifler
Prof. Dr. Orhan Okay, Osmanlı’nın Batılılaşma Dönemi Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar
Prof. Dr. İskender Pala, Günümüze Dönük Yüzüyle Osmanlı Şiiri: Tesbitler, Öneriler
Prof. Dr. Murat Çizakça, Osmanlı İktisat Tarihi Çalışmaları: XVIII. Yüzyıla Kadar
Dr. Mehmet Genç, Osmanlı İktisat Tarihi Çalışmaları: XVIII-XIX. Yüzyıllar
Dr. İhsan Fazlıoğlu, Osmanlı Felsefe - Bilim Mirası Nasıl Okunmalıdır?
Doç. Dr. M. Sait Özervarlı, Osmanlı Kelâm Geleneğinden Nasıl Yararlanırız?
Prof. Dr. A. Yaşar Ocak, 1980 Sonrası Türkiye’de Yapılan Osmanlı Dönemi Tasavvuf Tarihi Araştırmalarına Eleştirel Bir Bakış
Prof. Dr. Mustafa Kara, Makbul ve Maktul Tasavvuf Kültürü ile İlgili Tesbitler ve Teklifler
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Bilim Tarihi Çalışmaları Hakkında Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Emre Dölen, Son Yirmi Beş Yılda Yapılan Osmanlı Bilim Tarihi Çalışmalarının Bir Değerlendirmesi
Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Osmanlı’da İlmiyeye Dair Yapılan Çalışmalar Üzerine Gözlemler
Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya, Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Türk Siyasî Düşüncesi
Doç. Dr. İsmail Kara, Çağdaş Türk Düşüncesi Nasıl Ele Alınabilir?
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
              - Uluslararası Kâtip Çelebi...
              - Uluslararası Katip Çelebi...
              - Fahreddîn Râzî Sempozyumu
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I - 16...
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I -
              - Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-...
              - AB Ülkelerinde Din - Devl...
              - XI. ve XVIII. Yüzyıllar İ...
              - Geçmişten Geleceğe İbn Ha...
              - Modern Dönemde Dinî İliml...
              - Dünden Bugüne Osmanlı Ara...
              - Günümüz Dünyasında Müslüm...
              - İslâm ve Modernleşme 10-1...
              - İslâm, Gelenek ve Yenileş...
              - Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler