Geçmişten Geleceğe İbn Haldun 3-4 Haziran 2006

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İBN HALDUN

Vefatının 600. Yılında İbn Haldun’u Yeniden Okumak
 
3-4 Haziran 2006
 
TDV İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM),İSTANBUL
 
3 Haziran, Cumartesi
 
9:30-10:00
Açılış Konuşmaları
M. Âkif Aydın
Recep Şentürk
 
10:00-10:30
Açılış Konferansı
Şerif Mardin
 
İBN HALDUN'UN MİRASI
 
10:45-13:00
Oturum I: İbn Haldun, Siyaset ve İktisat
Başkan ve Müzakereci: Ahmet Tabakoğlu
 
1. İbrahim Erol Kozak: “Epistemolojik Dönüşüm ve İbn Haldun”
2.Şenol Korkut: “İbn Haldun'un Medeni Siyaset İlmini Eleştirisi”
3. Selim Cafer Karataş: “İbn Haldun’un İktisat Teorisi Bağlamında Milletlerin Yükselişi ve Çöküşü”
4. Mustafa Özel: “İbn Haldun’un İktisadi Görüşleri”
 
-Öğle yemeği -
 
14:00-16:00
Oturum II: İbn Haldun, Tarih, Hukuk ve Toplum
Başkan ve Müzakereci: Mustafa Fayda
 
5. Ferhat Koca: “İbn Haldun’un Fıkhî Birikimi ve İslâm Hukuk Tarihiyle İlgili Görüşleri (Mukaddime Çerçevesinde)”
6. Yavuz Yıldırım: “İbn Haldun’un Tarih Metodolojisi”
7. M. Akif Kayapınar: “İbn Haldun'da Asabiyet”
8. Enes Karić: “Ibn Khaldun’s Views on Tafsir (Qur’anic Commentary) as Discussed in His al-Muqaddimah
 
16:15-18:15
Oturum III: İbn Haldun ve İslami İlimler
Başkan ve Müzakereci: Süleyman Uludağ
 
9. Murteza Bedir: “İbn Haldun’un Gözüyle Naklî İlimler”
10. Ömer Türker: “Mukaddime’deki Aklî İlimler Algısının Değerlendirilmesi”
11. Hilmo Neimarlija: “Ibn Khaldun’s Reflections on the Idea of History”
12. Ali Çaksu: “İdeal-Gerçek Uyuşmazlığına İbn Haldun'un Yaklaşımının Bazı Örneklerle Tahlili”
 
*****
 
4 Haziran, Pazar
 
DÜNYADA İBN HALDUN OKUMALARI
 
9:30-11:15
Oturum IV: İbn Haldun’un İslam Dünyasına Tesiri
Başkan ve Müzakereci: Ümit Meriç
 
13. Ejder Okumuş: “İbn Haldun’un Osmanlı Düşüncesine Etkileri”
14. Cengiz Tomar: “Mit ve Gerçek Arasında: Arap dünyasında İbn Haldun Tartışmaları”
15.Taghi Azadarmaki: “Ibn Khaldun’s Social Theory and Iranian Society”
 
11:30-13:00
Oturum V: İbn Haldun’un Batı Düşüncesine Tesiri
Başkan ve Müzakereci: Ahmet Arslan
 
16. Mahmoud Dhaouadi: “The Concept of Change in
Ibn Khaldun’s and Western Classical Sociologists’ Thought”
17. Yusuf Kaplan: “Batılı Yorumcular ve İbn Haldun’un Medeniyet Kavramı”
 
-Öğle yemeği -
 
İBN HALDUN GÖZÜYLE GÜNÜMÜZ ve GELECEK
 
14:00-15:15
Oturum VI: İbn Haldun’dan Hareketle Yeni Kuramsal Arayışlar
Başkan ve Müzakereci: Kenan Gürsoy
 
18. Lütfi Sunar -Faruk Yaslıçimen: “Sosyal Bilimlerde Açılım İmkanları: İbn Haldun’dan Hareketle Bir Analiz”
19. Tahsin Görgün: “İbn Haldun’un Toplum Metafiziğinin Güncelliği ve Günümüzde Toplum Araştırmaları Açısından Önemi”
 
15:30-17:15
Oturum VII: İbn Haldun’dan Hareketle Modern Dünyayı Yorumlamak
Başkan ve Müzakereci: Şerif Mardin
 
20. Durmuş Hocaoğlu: "İbn Haldun Perspektifinden Avrupa Birliği’nin Geleceği”
21. Syed Farid Alatas: “Current Muslim Reform Projects and Their Destiny: A Critical Analysis from Ibn Khaldun’s Perspective”
22. Recep Şentürk: “Medeniyetler Sosyolojisi: İbn Haldun’un Umran Kuramı Açısından Medeniyetler Arası İlişkilerin Geleceği”
 
17:30-18:30
Değerlendirme Konuşmaları
Başkan: Mehmet Genç 
 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
              - Uluslararası Kâtip Çelebi...
              - Uluslararası Katip Çelebi...
              - Fahreddîn Râzî Sempozyumu
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I - 16...
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I -
              - Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-...
              - AB Ülkelerinde Din - Devl...
              - XI. ve XVIII. Yüzyıllar İ...
              - Geçmişten Geleceğe İbn Ha...
              - Modern Dönemde Dinî İliml...
              - Dünden Bugüne Osmanlı Ara...
              - Günümüz Dünyasında Müslüm...
              - İslâm ve Modernleşme 10-1...
              - İslâm, Gelenek ve Yenileş...
              - Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler