Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı 
M. Macit Sevgili
 

Dr. Öğr. Üyesi M. Macit Sevgili’nin telif ettiği Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı başlıklı kitabı, İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırmalar Dizisinden yayımlandı. Kitapta;  seçkin eserleri, yetkin öğrencileri, özgün görüşleri, orijinal tespitleri ve farklı bakış açısıyla İslam düşüncesine yön veren âlimlerin başında gelen İmâmü’l Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085), farklı eserlerinde yer alan kıyasa dair görüşleri bir araya getirilmiştir.

Cüveynî’nin, mütekellimîn usulünün en önemli eserlerinden olup üslubunun ağırlığından dolayı “ümmetin bilmecesi” olarak anılan eseri el-Burhân’da en kapsamlı şekilde ele aldığı ve akılcı yönünü en çok yansıttığı alan, kıyastır. Cüveynî kıyas ve tâlil konuları bağlamında makāsıd düşüncesine getirdiği yenilikler ve sağladığı katkılarla, makāsıd tarihinde izi sürülen bir çizginin öncüsü olmuş ve bu düşüncenin kurucu teorisyenleri arasında yer almıştır. Maslahatçı yorumun genişliği ve lafızcı yorumun darlığı arasındaki denge arayışında, İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) çizgisini takip etmiş ve genellikle onun doktrinine tâbi olmuşsa da kıyas başta olmak üzere birçok konuda kendine özgü yaklaşımlar ortaya koymuştur. Kitap ünlü Şâfiî hukukçu/usulcü ve Eş‘arî kelamcı Cüveynî’nin kıyasa dair yaklaşım, değerlendirme, yorum, analiz, tespit, çıkarsama ve kurgulamalarını kapsamaktadır.

 

 İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2021*

ISBN / Sayfa: 978-625-8023-13-8 / 327 s.

Jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Satın almak için tıklayınız.


Yayın Tarihi: 14.02.2022   

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler