İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

el-Lüm‘a fi’l-hudûs ve’l-kıdem ve’l-kazâ ve’l-kader ve tahkīki’t-teklîf 

İbrâhim b. Mustafa el-Halebî el-Medârî (ö. 1190/1776)

thk. Dr. Münzir Şeyhhasan

XVIII. yüzyılda İstanbul’da yaşayan ve çok yönlü bir ilmî kişiliğe sahip olan Halebî el-Lüm‘a adlı eserinde kelam ilminin zor konularından olan hudûs; kaza ve kader; teklifin geçerliliği ve hakikatini kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele almıştır. Felsefe, kelam ve tasavvuf ilimlerinin unsurlarını dikkate alarak oluşturduğu usulle farklı ekollerin ilgili konular hakkındaki görüşlerini bir araya getirip değerlendirmeye tâbi tutmuş, onların zayıf bulduğu yönlerini eleştirmekle kalmayıp kendi görüşünü de ortaya koymuştur.

Eser daha önce M. Zâhid el-Kevserî (ö. 1371/1952) tarafından neşredilmiştir (1939). Eserin bu neşrinde, öncekinden farklı olarak tahkikte müellif nüshası kullanılmış, müellifin ve bazı talebelerinin nüsha kenarı notları eklenmiştir. Bütün bunların yanında Kevserî’nin neşri de ayrı bir nüsha olarak değerlendirilip, neşrin farklarına ve Kevserî’nin esere düştüğü notlara dipnotlarda yer verilmiştir. Oluşturulan zengin taksim sistemi ve notlarla birlikte 12 şema ve tablo ile metnin daha iyi anlaşılabilir hale getirilmesine gayret edilmiş, başına müellif ve eseriyle ilgili geniş bir inceleme yazısı, sonuna da eserden istifadeyi kolaylaştıran çok yönlü dizinler eklenmiştir. 

 

 

 

 

İstanbul - Ankara: İSAM Yayınları & TDV Yayınları, 2022

ISBN / Sayfa 
Cilt Karton Kapak: 978-625-428-129-7 83+341 s.

ISBN / Sayfa 
Prestij Karton Kapak: 978-625-428-130-3 83+341 s. 

 

 

Türkçe jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Arapça jenerik, içindekiler, takdim ve önsöz için tıklayınız.

Karton kapak versiyonu satın almak için tıklayınız.

Prestij versiyonu satın almak için tıklayınız.

 

Yayın Tarihi: 15/03/2023

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler