AYP’de 46. ve 47. Doktoralar Tamamlandı

 

 

 

 

 

Dr. Talha İsmail Duman

 

Ortadoğu’daki İslâmî Hareketlerin Siyasal Entegrasyonu: Mısır İhvanı, Hizbullah ve Hamas Örnekleri

 

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Talha İsmail Duman, Prof.Dr. Kemal İnat danışmanlığında yürüttüğü Ortadoğu’daki İslâmî Hareketlerin Siyasal Entegrasyonu: Mısır İhvanı, Hizbullah ve Hamas Örnekleri başlıklı tezini Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları Bilim Dalında tamamladı.

 

Talha İsmail Duman, akademik çalışmalarını Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsünde sürdürmektedir.

Dr. Ayşe Nur Yamanus

 

Eş‘arî Hadis Ekolü


Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından
Ayşe Nur Yamanus, Eş‘arî Hadis Ekolü başlıklı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis Bilim Dalında Prof.Dr. Hüseyin Hansu danışmanlığında tamamladı.

 

Ayşe Nur Yamanus, akademik çalışmalarına Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesinde devam etmektedir.

 

AYP Projesi kapsamında daha önce doktorasını tamamlamış olan araştırmacılarımız:

 

1.      Dr. Mustafa BAŞKAN, Tasavvuf, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 06.06.2023

Tasavvufta Aşk Tasavvuru: Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed ed-Deylemî (ö. 392/1002) Örneği

2.      Dr. Gürzat KAMİ, Tarih (İngilizce), Marmara Üniversitesi, 14.02.2023

Tez Konusu: Damascene Scholars in the Mamluk-Ottoman Transition: History of Three Generations of the Ghazzi Family (1450-1650) - Memlük-Osmanlı Geçiş Döneminde Dımaşk Uleması: Gazzi Ailesinin Üç Kuşağının Tarihi (1450-1650)

 

3.      Dr. Ahmet AKDENİZ, Kelam, Dicle Üniversitesi, 02.02.2023

Tez Konusu: Şîa Kelamının Bilgi Kaynakları (Şerîf el-Murtazâ Örneği)

 

4.      Dr. Muhammet Ali KOCA, Kelam, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 23.01.2023

Tez Konusu: Seyyid Şerîf Cürcânî'de Nefsin Mahiyeti ve Bilgi Teorisi

 

5.      Dr. Muhammet Enes MİDİLLİ, İslam Tarihi, Marmara Üniversitesi, 22.11.2022

Uleymî'nin Kudüs Tarihi: Memlükler Döneminde Kudüs'te Âlimler ve Eğitim Kurumları

 

6.      Dr. Erol FIRTIN, Medeniyet Araştırmaları, İbn Haldun Üniversitesi, 15.10.2022

Ottoman Theories of Virtue Politics: Contribution of Kınalızade Ali Çelebi

 

7.      Dr. Ömer Faruk CAN, Tarih, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 28.10.2022

Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı: Azmzade Sadık el-Müeyyed Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1860-1910)

 

8.      Dr. Ayşe Nur DUMAN, Hadis, Marmara Üniversitesi, 21.10.2022

Ehl-i sünnet ve Şîa'da Müşterek Rivayetlerin Tahlili -Küleynî'nin el-Kâfî İsimli Eserinin Usûl Bölümü Örneği-

 

9.      Dr. Fatma KARAİSMAİL, Felsefe, İstanbul Üniversitesi, 18.08.2022

Fahreddin er-Râzî'nin Önerme Anlayışı

 

10.    Dr. Üsame BOZKURT, Hadis, Dicle Üniversitesi, 27.07.2022

4./10. Asırda Ehl-i Hadîsin İç Tartışmaları

 

11.    Dr. Ünal ŞAHİN, İslam Hukuku, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 09.05.2022

İmam Züfer ve Usul Anlayışı

 

12.    Dr. Halil IŞILAK, İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara Üniversitesi, 01.04.2022

Safevîler Dönemi İmâmiyye Şîası’nda Tasavvuf Düşüncesi Üzerine Tartışmalar

 

13.    Dr. Erdal KURĞAN, Modern Türk Tarihi, Boğaziçi Üniversitesi, 04.03.2022

The Concept of 'Meşrutiyet' in the Context of the Secularization of Legal and Political Knowledge in the Ottoman Empire (1860-1911)

 

14.    Dr. Zehra ÖZLİ, Arap Dili ve Belağatı, Sakarya Üniversitesi, 02.02.2022

er-Risâle Dergisinin XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri

 

15.    Dr. Ali İhsan Kılıç, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 30.12.2021

İbnu’l-Arabi’nin Velayet Öğretisi

 

16.    Dr. Mustafa Kemal Koca, Hadis, Yalova Üniversitesi, 29.12.2021

Sahabenin Adaleti: Ehli Sünnet İçi İhtilaflar

 

17.    Dr. Ahmet Eşer, Hadis, İstanbul Üniversitesi, 11.08.2021

Hadis İlminde Fehrese Literatürü

 

18.    Dr. Yunus Kaymaz, Dinler Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 04.06.2021

Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları (Kökeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Sureci)

 

19.    Dr. Feyza Doğruyol, İslam Mezhepleri Tarihi, Sakarya Üniversitesi, 06.05.2021

Hille Medresesinin Şii Usuli Gelenekteki Yeri: Muhakkık el-Hilli Örneği

 

20.    Dr. Halil İbrahim Kaygısız, Tefsir, Yalova Üniversitesi, 24.12.2020

Fahreddin er-Razi’ye Gore Kur’an’da Mecaz Meselesi

 

21.    Dr. Muhammed Usame Onuş, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 04.12.2020

VI.-VII. Asırlarda Dımaşk Hanbeliliği

 

22.    Dr. İmam Rabbani Çelik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 02.12.2020

XV. yy. Osmanlı Düşüncesinde Telvih Haşiyeleri: Teklife Dair Tartışmalar

 

23.    Dr. İmran Çelik, İslam Hukuku, Dicle Üniversitesi, 01.10.2020

İslam Hukuk Tarihinde İmam Nevevi ve Fıkhi Tercihleri

 

24.    Dr. Mehdi Cengiz, Arap Dili ve Belagatı, Marmara Üniversitesi, 28.08.2020

Fahreddin er-Razi’de Lafzın Manaya Delaleti Bağlamında Dilde Kesinlik Problemi

 

25.    Dr. Merve Betül Üçer, Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi, 17.02.2020

Orta Sınıfın Utancı: Duygu Sosyolojisi Acısından 1980’ler Türkiye’sinde Toplumsal Değişme

 

26.    Dr. Sümeyye Sevinç, Tefsir, Marmara Üniversitesi, 13.02.2020

İbn Haldun’un Kur’an Anlayışı

 

27.    Dr. Ahmet Beken, Felsefe ve Din Bilimleri, Çukurova Üniversitesi, 26.12.2019

Haris el-Muhasibi’nin Din Eğitimine İlişkin Görüşleri

 

28.    Dr. Abdulrahman Acer, Tasavvuf, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 26.12.2019

İbnu’l-Arabi Takipçisi Olarak Abdurrahman Cami ve Şerhu Fususu’l-hikem’i: Tahkik ve İnceleme

 

29.    Dr. Zainelaabidine İbn Khayat Zougari, İslam Hukuku, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 02.12.2019

Esnaf-ı Sitte Hadisi Bağlamında Faiz Tartışmaları

 

30.    Dr. Ayşe Uzun, Tefsir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 23.09.2019

Hicri İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi

 

31.    Dr. Abdulhamit Dündar, Tarih, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 21.08.2019

4/10. Yuzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)

 

32.    Dr. Ziya Erdinç, Kelam, Sakarya Üniversitesi, 08.07.2019

Teftazani’de Bilgi Teorisi

 

33.    Dr. C. Ceren Çavuş, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 28.06.2019

İbn Arabi ve Frithjof Schuon’un Metafizik Düşüncelerinin Karşılaştırılması

 

34.    Dr. Ayşegül Mete, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 20.06.2019

XVIII. Asır İstanbul Mevleviliği

 

35.    Dr. Nagihan Emiroğlu, Hadis, Çukurova Üniversitesi, 17.05.2019

Türk (Bahri) Memlukler Dönemi’nde Hadis İlmi (Hicri VII-VIII. asırlar)

36.    Dr. Abdurrahim Bilik, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 12.10.2018

Fıkhın Bir Alt Disiplini Olarak İlmu’l-Hilaf

37.    Dr. Zübeyde Özben, Hadis, Sakarya Üniversitesi, 28.06.2018

Maveraünnehir Hanefi Usul Eserlerinde Sünnet Anlayışı (V.-VIII. asırlar)

 

38.    Dr. Bekir Özüdoğru, Hadis, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 23.02.2018

Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu

39.    Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 25.12.2017

Şehabeddin Karafi’nin Fıkıhtaki Yeri

 

40.    Dr. Tuba Erkoç Baydar, İslam Hukuku, Marmara Üniversitesi, 26.09.2017

Fıkhi Acıdan Otanazi ve Tedavinin Esirgenmesi

 

41.    Dr. Davut Ağbal, Tefsir, Fırat Üniversitesi, 27.05.2016

Muhyiddin İbnu’l-Arabi’de İşari Tefsir

 

42.    Dr. Fahreddin Yıldız, Hadis, Marmara Üniversitesi, 25.05.2016

İlmi Bir Disiplin Olarak Fıkhu’l-hadis

 

43.    Dr. Mehmet Yıldız, Tasavvuf, Ankara Üniversitesi, 21.01.2016

İbn Berrecan (o. 536/1141) ve Tasavvuf Anlayışı

 

44.    Dr. Kübra Zümrüt Orhan, Tasavvuf, Marmara Üniversitesi, 07.01.2016

Alauddevle Simnani ve Tasavvufi Görüşleri

 

45.    Dr. Harun Abacı, Tefsir, Sakarya Üniversitesi, 11.11.2015

Kur’an’ın Anlam Farklılaşmasına İ‘rabın Etkisi -Alusi Tefsiri Örneği-

 

 

 

 

 

 

Yazım Tarihi: 08.08.2023 

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Haberler
           Haberler