el-'Akîdetü'r-Rükniyye fî şerhi lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah

Ebû Muhammed Rüknüddin Ubeydullah b. Muhammed b. Abdülazîz es-Semerkandî (ö. 701/1301)
(nşr. Mustafa Sinanoğlu)

Mâverâünnehir Hanefî/Mâtürîdî âlimlerinden Ubeydullah es-Semerkandî’nin el-‘Akîdetü’r-Rükniyye adlı eserinin tahkikli neşri olan bu çalışmada “fasıl” şeklinde ayrılan başlıklarla bütün temel kelâm konuları ele alınmakla beraber her akaid kitabında bulunmayan bazı meselelere temas edilmesi ve Mâtürîdiyye mezhebine ait görüşlerin nakledilmesi 3./9. ve 4./10. yüzyıllardan itibaren oluşan Mâverâünnehir Mâtürîdî kelâm geleneğinin 7./13. yüzyılda da canlılığını koruduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Semerkandî, eserde Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin görüşlerini aktarmakta, Ebû Hanîfe, Ebü’l-Leys es-Semerkandî, Ebül’l-Yüsr el-Pezdevî ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’den nakillerde bulunmaktadır. Mu‘tezile, Felâsife ve Râfizîler gibi mezhep ve gruplara karşı Ehl-i sünnet’in görüşünü savunurken genelde Hanefî/Mâtürîdî görüşleri dile getirmesi ve Eş‘ariyye’ye karşı Mâtürîdiyye’nin görüşlerini aklî ve naklî delillerle savunması onun itikadî konulardaki tercihini açıkça ortaya koymaktadır.

2008, 39, 117 s.
ISBN 978-975-389-532-3

Satın almak için tıklayınız

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini