SÎRET SEMPOZYUMU - I - 16-17 EKİM 2010

         SÎRET SEMPOZYUMU -I-
 
“TÜRKİYE’DE SÎRET YAZICILIĞI”
 
(16-17 EKİM 2010/İSTANBUL)
 
İSLÂM TARİHÇİLERİ DERNEĞİ (İSTAD)
ve

- TDV İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM) İŞBİRLİĞİ İLE

 

 

 

 

 

                Türkiye’de geçmişte olduğu gibi günümüzde de Hz. Peygamber’in hayatını ve dönemini (Sîret) ihtiva eden araştırmalar yapılmakta, gerek kitap, makale, deneme gibi yazılı, gerekse şiir, nesir, sinema, tiyatro, çizgi film gibi edebî ve sanatsal eserler ortaya konulmaktadır. Şüphesiz İslâm Peygamberinin hayatının en iyi şekilde bilinmesi, Müslümanlar kadar Müslüman olmayanlar açısından da ehemmiyet arz etmektedir. Bu bakımdan, onun gündemden düşmeyen sîretinin çeşitli açılardan incelenip araştırılması, bilmeyenlere tanıtılması, yanlış tanıyanlara doğrusunun gösterilmesi, sevenlerine nasıl sevmeleri gerektiğinin öğretilmesi, birçok problemle karşılaşan çağımız insanına “inançtan çevreye, ahlâktan siyasete, iktisattan modaya kadar değişik problemlere çözüm önerileri sunmanın gerekliliği” yanında, bunun ne ölçüde (kemmiyet) ve nasıl (keyfiyet) gerçekleştirilebileceği üzerinde de düşünülmesi ve bu konuda emek ve mesaî harcamış olanlara bir özeleştiri fırsatının verilmesi lüzumu hissedilmektedir.  

Bu hedefler doğrultusunda İslam Tarihçileri Derneği (İSTAD) ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) müştereken tertip etmeyi planladıkları sempozyumda “Türkiye’de Sîret Yazıcılığı” konusu ele alınacaktır. Önümüzdeki yıllarda da devamı düşünülen Sîret Sempozyumları serisinin ilkini teşkil edecek olan bu sempozyumun oturum başlıkları, ele alınması düşünülen muhtemel bazı konular ve sempozyum takvimi aşağıdadır. Sempozyumda özellikle günümüz sîret yazıcılığının çeşitli yönleriyle ele alınıp tartışılması temel hedef olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte belirtilen hedefe temel teşkil edebilecek ve sağlıklı bir karşılaştırma imkanı verebilecek şekilde tarihi mirasın değerlendirilmesi de mümkün olabilecektir. Bu bakımdan tebliğlerin, Türkiye’de günümüz Sîret yazıcılığını önceleyen bir plan çerçevesinde hazırlanması, bunun yanı sıra sadece teorik değil, pratik çözümler ve öneriler sunmaya da elverişli olması gerekmektedir.
15 Mart 2010 tarihine kadar gönderilecek 250 - 300 kelimelik tebliğ özetleri Sempozyum düzenleme ve bilim kurullarınca değerlendirildikten sonra, sonuç ilgililere duyurulacaktır. Sempozyumda her tebliğ için toplam bir saat ayrılacak, tebliğler 30 dakika içinde sunulacak, ilk müzakere için 10, diğer müzakereler için 5’er dakika süre verilecektir. Sunulan tebliğler ve müzakereler ilgili kurullar tarafından değerlendirildikten sonra sempozyum kitabında yayımlanacaktır.
Tebliğ özetleri ile tebliğ metinleri siyersempozyumu@gmail.com adresine word belgesi olarak gönderilmelidir. İstanbul dışından gelecek tebliğci ve müzakerecilerin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır.
 
SÎRET SEMPOZYUMU -I-
         TÜRKİYE’DE SÎRET YAZICILIĞI
 
(15-17 EKİM 2010 /İSTANBUL)
 
KONU BAŞLIKLARI
1.      Akademik Sîret Çalışmaları
a.       Durum Tespiti: Mirasımız
aa. Osmanlı Son Dönemi Sîret Yazıcılığı ve Yöntem Arayışı
ab. Cumhuriyet Dönemi (1923-2010) Sîret Yazıcılığı İstatistikî Durumu
b.       Tarihçi Sîret Anlayışı
ba- Sîret Yazımında Yöntem Tartışmaları
bb-       - “Klasik Sîret Yazıcılığı”
            -“Eleştirel Yaklaşım”, “Sîreti Yeniden Okuma” ve/veya “Hz. Muhammed’i Anlama-Anlamlandırma” Adı Altında Yapılan Çalışmalar
-Sîret Yazıcılığında Vurgu Farklılığı ve Seçicilik
c.       Hadis, Tefsir, Kelam, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, İslam Felsefesi, Edebiyat, Tasavvuf vb. Farklı Disiplinlerin Sîret Anlayışı
 
2.      Popüler Sîret Çalışmaları 
a.       Popüler Sîret Çalışmaları, Etkisi ve Sonuçları
b.       Popüler Sîret Çalışmalarının Olumlu-Olumsuz Örnekleri
c.       Hedef kitle: Çocuklar, Gençler, Yetişkinler, Kadınlar vb.
d.       Sanat (Sinema, Tiyatro vb.) ve Görsel Malzemede (Çizgi Film, Belgesel vb.) Sîretin Ele Alınışı
 
 
3. Yurtdışı Sîret Çalışmalarının Etkisi
a. Tercüme Sîret Çalışmaları, Etkisi ve Sonuçları
b. Oryantalist Bakış Açısı, Etkisi ve Sonuçları
                         
Yukarıda sunulan ana başlıklar çerçevesinde, ülkemizde Cumhuriyet döneminde kaleme alınan sîret çalışmaları çok farklı bakış açılarıyla ele alınıp, tenkit edilebilir. Tebliğcilere bir perspektif sunmak düşüncesiyle bazı konu başlıkları şöyle sıralanabilir:
1.       Sîret Yazıcılığında Yöntem Tartışmaları
2.       Bilimsellik/Popülarite Ayrımı ve Ölçütü
3.       Hedef Kitle Sorunu
4.       Sîret Yazıcılığında Vurgu Farklılığı ve Seçicilik
5.       Klâsik Sîret Mirasının Değerlendirilmesi ve Güncelleştirilmesi
6.       Sîret Yazımında Anakronizm ve Kronoloji Sorunu
7.       Saldırgan ve Savunmacı Yaklaşımlar Arasında Sîret Yazıcılığı
8.       Sîret Yazımında Hz. Muhammed Algısı
9.       Pozitivist-Rasyonalist Yaklaşımlar
10.   İslâm İlimleri ve Diğer Sosyal Bilimler ile Sîret İlişkisi
11.   Tercüme Sîret Çalışmaları, Etkisi ve Sonuçları vb.
 
SEMPOZYUM TAKVİMİ
 
Birinci duyuru
01 Şubat 2010
Tebliğ özetlerinin (250- 300 kelimelik) gönderileceği son tarih
15 Mart 2010
Tebliğ özetleri kabul edilen katılımcılar için ikinci duyuru
15 Nisan 2010
Tebliğ metinlerinin gönderileceği son tarih
15 Ağustos 2010
Tebliğlerin müzakerecilere gönderileceği tarih
01 Eylül 2010
Sempozyum
15-17 Ekim 2010
      
 
SEMPOZYUM BİLİM KURULU
DÜZENLEME KURULU
1.Prof. Dr. Mustafa FAYDA
1. Prof. Dr. M. Âkif AYDIN
2.Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL
2. Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
3.Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
3. Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
4.Prof. Dr. Ziya KAZICI
4. Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
5.Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL
5. Prof. Dr. İsmail Safâ ÜSTÜN
6.Prof. Dr. İsmail YİĞİT
6. Yrd. Doç. Dr. Gülgûn UYAR
7.Prof. Dr. Rıza SAVAŞ
7. Dr. Casim AVCI
8.Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
8. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT
9.Doç. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ
9. Dr. M.Kâmil YAŞAROĞLU
10.Doç. Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞÇI
 
 
 
SEKRETERYA:
 
Dr. Tahsin KOÇYİĞİT (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Dr. Nuh ARSLANTAŞ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Harun YILMAZ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 
İLETİŞİM:
 
E mail: siyersempozyumu@gmail.com (Tebliğ özetleri bu adrese gönderilecektir.)
 
GSM : (0 532) 207 35 42 (Dr. Tahsin Koçyiğit)

 SEMPOZYUM İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Etkinlikler
           Konferanslar
                2001 Yılı Konferansları
                2002 Yılı Konferansları
                2003 Yılı Konferansları
                2004 Yılı Konferansları
                2005 Yılı Konferansları
                2006 Yılı Konferansları
                2007 Yılı Konferansları
                2008 Yılı Konferansları
                2009 Yılı Konferansları
                2010 Yılı Konferansları
                2011 Yılı Konferansları
                2012 Yılı Konferansları
           Sempozyumlar
              - Uluslararası Kâtip Çelebi...
              - Uluslararası Katip Çelebi...
              - Fahreddîn Râzî Sempozyumu
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I - 16...
              - SÎRET SEMPOZYUMU - I -
              - Nizâm-ı Kadîm"den "Nizâm-...
              - AB Ülkelerinde Din - Devl...
              - XI. ve XVIII. Yüzyıllar İ...
              - Geçmişten Geleceğe İbn Ha...
              - Modern Dönemde Dinî İliml...
              - Dünden Bugüne Osmanlı Ara...
              - Günümüz Dünyasında Müslüm...
              - İslâm ve Modernleşme 10-1...
              - İslâm, Gelenek ve Yenileş...
              - Sempozyumlar
           İlmî Toplantı ve Paneller
           Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
           Atölye Çalışmaları
           Seminerler