Araştırmacı Yetiştirme Projesi


 

İSAM geçmişte olduğu gibi bugün de araştırmacı yetiştirilmesine ve araştırmacılık kalitesinin yükseltilmesine hususi bir önem vermektedir. Genel olarak ilahiyat ve toplum bilimleri alanında araştırma kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmayı, yükseköğretimde ihtiyaç duyulan ve üniversitelerce karşılanamayan konularda eksikliklerin giderilmesini sağlayarak destek vermeyi ve ilgili alanlarda strateji geliştiren bir kurum haline gelmeyi hedef olarak belirleyen İSAM bu amaç doğrultusunda çeşitli projeler yürütmektedir.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın işbirliğiyle hayata geçirilen ve TDV İslam Araştırmaları Merkezi tarafından icra edilen Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP), 2012 yılında başlatılmış araştırmacı yetiştirmeye yönelik bir proje olup belirlenen adaylara yüksek lisans ve doktora dönemi boyunca akademik ve mali destek verilmesini kapsamaktadır.
Ülkemizde üniversitelerin, özellikle de ilahiyat ve İslâmi ilimler fakültelerinin sayısının son dönemde hızla artması üzerine, hem İslâm araştırmaları hem de insan ve toplum bilimleri alanında nitelikli araştırmacı yetiştirilmesine ve araştırma kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak gayesiyle bu proje uygulanmaya başlanmıştır.
2012 yılında 1. Dönem, 2014 yılında ise 2. Dönem ve 2017 yılında 3.Dönem aday belirlemelerinin yapıldığı proje kapsamında toplam 1.609 araştırmacı adayı (ilk dönem 550, ikinci dönem 393, üçüncü dönem 666 aday) müracaat etmiş, başvuru şartlarını sağlayan toplam 1.062 kişi (ilk dönem 125, ikinci dönem 326 aday, üçüncü dönem 611 aday) bilim sınavına davet edilmiştir.
Başarı, ihtiyaç ve AYP öncelikleri açılarından denge gözetilerek çok yönlü bir değerlendirmenin yapıldığı mülakatlarda, AYP destek programının adayın akademik beklenti ve hedeflerine ne ölçüde katkı yapabileceği gibi hususlar da dikkate alınarak üç dönemde 12 farklı ilim dalında/araştırma alanında toplam 149 aday (ilk dönem 41, ikinci dönem 66, üçüncü dönem 42 aday) projeye kabul edilmiştir.
Dört yıllık süre zarfında proje yönergesinde belirtilen şartların sağlanamaması, sağlık sorunları, doktora çalışmasını tamamlayarak mezun olma, İSAM’da tam zamanlı istihdam vb. sebeplerle 51 adayın Araştırmacı Yetiştirme Projesi ile ilişiği kesilmiş olup 98 aday program kapsamında çalışmalarına devam etmektedir.Araştırma Alanlarına Göre Desteklenen
Araştırmacı Sayısı
Araştırma Alanı
Araştırmacı
Sayısı
Arap Dili ve Belağatı
6
Dinler Tarihi
9
Hadis
9
İslam Bilim Tarihi
1
İslam Düşüncesi/Kelam
13
İslam Eğitim Tarihi
5
İslâm Hukuku
16
İslam Tarihi
9
İslâm Ülkeleri/Toplumları/Mezhepler Tarihi
10
Kuran İlimleri ve Tefsir
11
Mantık
4
Tasavvuf
5
Genel Toplam
98


Belirlenen adaylar verilen destek açısından üç grupta değerlendirilmektedir. 
Tam Burslu Araştırma Desteği (1.Grup): Tam burs, İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve / veya yurtdışı yabancı dil desteği ile yurtdışı araştırma desteğinden oluşur. Bu destekten herhangi bir kurumda görevi olmayan ve başka bir kurumdan 1. gruba denk bir burs almayanlar yararlanabilir.
Kısmî Burslu Araştırma Desteği (2.Grup): Kısmî burs, İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve / veya yabancı dil desteği ile yurtdışı araştırma desteğinden oluşur. Bu destekten Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim elemanları / araştırmacılar yahut İSAM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen kurumlarda çalışanlar yararlanabilir.
Burssuz Araştırma Desteği (3.Grup): İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve /veya yurt dışı yabancı dil desteği ile yurt dışı araştırma desteğinden oluşur. Bu destekten ilk iki grupta değerlendirilmeyenler yararlanabilir. Bu grupta yer alan araştırmacı adayları, İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve /veya yurt dışı yabancı dil desteği ile yurt dışı araştırma desteğinden faydalanabilirler.
Yabancı Uyruklu Araştırmacı Adayı Desteği: T.C. vatandaşı olmayıp programa kabul edilen yabancı uyruklu araştırmacı adaylarına özel destek verilmekte olup kişinin durumuna göre Tam Burslu, Kısmi Burslu veya Burssuz araştırma desteğinden birisi değişiklik göstermektedir.

AYP EĞİTİM PROGRAMI 

 

1.       Eğitim Programının Hedefleri
Proje kapsamında uygulanan eğitim programının araştırmacı adaylarına yönelik dört temel hedefi ve buna bağlı olarak dört ayağı bulunmaktadır:
1)      Yabancı dil (özellikle Arapça ve İngilizce) yetkinliğini geliştirme. 
2)      Metodolojik yetkinlikleri ve alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, ihtisas alanlarıyla ilgili literatüre ve klasiklere hakimiyet.
3)      Metin üretimi ve akademik yazım becerilerini geliştirme.
4)      Yurtdışı araştırma tecrübesi kazandırma.
 
2.       Eğitim Faaliyetleri
a)       Yabancı Dil Çalışmaları: Proje kapsamında Arapça ve İngilizce dillerinde akademik seviye zorunlu tutulmuştur. Ayrıca alanla ilgili üçüncü dil öğrenimi de teşvik edilmektedir.
b)      Seminerler: Seminerler, araştırmacıların teorik/metodolojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan ikinci aşama olarak planlanmıştır. Bahar ve güz dönemi olmak üzere tüm yıla yayılarak gerçekleştirilmektedir. 
c)       Akademik Metin Üretim Çalışmaları: Akademik metin üretim çalışmaları kapsamında makale, kitap tanıtımı, tebliğ gibi farklı türden metinlerin yazımına dair uygulama yaptırılması hedeflenmektedir.
d)      İlim Dalı Sorumluluğu: Araştırmacı adaylarının çalışmalarında rehberlik etmek ve akademik destek vermek üzere ilim dalı sorumluluğu uygulaması 2015 yılı itibariyle hayata geçirilmiş, aylık düzenli toplantılar ile araştırmacı adaylarının akademik gelişimini temin ve takip amaçlı küçük grup rehberliği şeklinde bir çalışmadır. 12 ilim dalı için 17 ayrı ilim dalı sorumlusu belirlenmiştir. İlim dalı sorumlusu ile araştırmacı adayı arasındaki ilişki, sınıf ortamındaki hoca-öğrenci veya birebir danışmanlık ilişkisinden farklı, makro düzeyde akademik gelişimi takip, değerlendirme ve yönlendirmeye matuf bir rehberlik faaliyeti şeklindedir. Faaliyet alanını, resmi tez danışmanlığı ile lisansüstü eğitim müfredatında yer alan seminer dersi ve araştırma usulü çalışmalarının haricinde kalan alanlar oluşturmaktadır. 
İlim dalı sorumluları nezaretinde yapılacak çalışmalarla, kişilerin sadece alanı ile ilgili çalışmalara sıkışıp kalmasının önlenmesi, akademik dünyadaki güncel gelişmelerin takip edilmesi ve nitelikli akademik ürünlerin ortaya konulması hedeflenmektedir.
e)      Yurt Dışı Araştırma ve Yabancı Dil Geliştirme Desteği: Projede bir doğu bir de batı ülkesi olmak üzere planlanan yurt dışı eğitim desteği hem yabancı dil eğitimine hem de araştırma çalışmalarına verilen destekten oluşmaktadır. Ayp Eğitim Seminerleri
Alan
Seminer Adı / Konusu
Giriş Dersleri
İslami İlimlere Giriş
İslam Düşüncesine Giriş
İlmi Araştırmalar Gelişmeler ve Teknikler
Teori ve metodoloji
Sosyal Teori 1-2
Bilim Teorisi
Doğa Felsefesi
Tarih Teorisi ve Metodolojisi
Araştırma Usulü
Dil İlimleri ve Belağat
Mantık ve Matematik Felsefesi
Akademik Metin Yazımı
Akademik Yazım Çalışması
İhtisas Okumaları
İhtisas OkumalarıProje hakkında bilgi ve AYP 2014 ilanı için ayrıca bk. http://www.isam.org.tr/ayp/

AYP YÖNETİMİ
Araştırmacı Yetiştirme Projesi, TDV Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan AYP Talimatnamesi ve İSAM Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Araştırmacı Yetiştirme birimi ve AYP İlim heyeti eliyle yürütülmektedir. AYP İlim Heyeti, AYP’nin genel planlaması, icrası ve geliştirilmesinde İSAM yönetimi ve Araştırmacı Yetiştirme birimine danışmanlık yapmak üzere oluşturulmuştur.

Güncelleme Tarihi : 30/05/18  

Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
              - Araştırmacı Yetiştirme Pr...
           İkinci Klasik Dönem Projesi
           Elektronik Yayın Projesi
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi