İkinci Klasik Dönem Projesi

“İslâm medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi” olarak adlandırılabilecek olan h. 7-13. (m. 13-19.) yüzyıllar arası entelektüel birikimin gereği gibi araştırma mevzuu edilmesi, yaklaşık yedi asırlık bu dönemin ilmî ve fikrî boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefiyle İSAM tarafından, bünyesinde pek çok alt projeyi ihtiva edecek bir çerçeve proje olan İkinci Klasik Dönem Projesi gündeme alınmıştır. Günümüz tarih yazıcılığında İslâm medeniyeti tarihi Moğol istilâsı sonrası genelde İslâm medeniyetinde özelde İslâm düşüncesi ve ilimlerinde gelişmenin inkıtaa uğradığı varsayımıyla yazılmaya çalışılmıştır. Batı’da 19. yüzyılda oluşturulan, sömürgeleşme süreciyle birlikte müslümanlar arasında da yaygınlık kazanan bu bakış açısı İslâm tarihiyle ilgili yargılarımızı eksik bırakmıştır. Neticede İslâm tarihi, düşüncesi, sanatı, kurumları, önde gelen şahsiyetleri, literatürü ve olaylarıyla insicamlı bir bütünlük içinde ele alınamamıştır.
Bu alandaki çalışmalarla sadece İslâm medeniyet tarihinin bir dönemi değil aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. Bu proje vasıtasıyla İkinci Klasik Dönem’de tartışılan ilmî meseleler yeniden kazanılarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirilecek ve böylece yeni dönemin inşasında, hâlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade edilmesi sağlanacaktır.
Bu dönemle ilgili çalışmalar kapsamında İslâm ilimleri, İslâm düşüncesi, İslâm bilim tarihi, İslâm medeniyetinde beşerî ilimler ve sanat alanının yanı sıra İslâm ve diğer medeniyetler arası mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahraaltı Afrika, Delhi Sultanlığı döneminden itibaren Hint altkıtası ve Moğol istilası sonrası Orta Asya ve İran’a yoğunlaşacaktır. Proje kapsamında kataloglama, telif, tahkik, tercüme türünden yayınlar yapılması öngörülmektedir
.
 

_______________________________________________________________

•     İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlanan eserler için 
tıklayınız.

•     Proje kapsamında muhakkik yetiştirmek amacıyla İSAM'da düzenlenen tahkik kursları için bakınız (Check for the critical edition courses organized at ISAM in order to train editors within the scope of the project):
         
1. Dönem / First Term
          2. Dönem / Second Term
          3. Dönem / Third Term
          4. Dönem / Fourth Term
          5. Dönem / Fifth Term
          6. Dönem / Sixth Term 
          7. Tahkik Kursu/Seventh Term
          8. Tahkik Kursu/Eighth Term

 
•      Proje kapsamında gerçekleştirilen “Uluslararası Tahkik Çalıştayı” ile ilgili habere ulaşmak için tıklayınız.
•     
 Proje kapsamında gerçekleştirilen “ Teori ve Pratik Arasında Yazma Eserlerin Neşri” isimli seminer haberine ulaşmak için tıklayınız.
•      Proje kapsamında 1436/2015 yılı Ramazan ayında gerçekleştirilen “Toplu Tahkik Atölyesi” için tıklayınız.  

•     İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) Türkçe için tıklayınız

     İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) Arapça için tıklayınız

 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) YENİ
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
           İkinci Klasik Dönem Projesi
              - İkinci Klasik Dönem Proje...
           Elektronik Yayın Projesi
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi