İkinci Klasik Dönem Projesi

İslâm medeniyetinin dinî ve aklî ilimleriyle ilgili akademik çalışmalar günümüze kadar bu medeniyetin ilk altı asrına yoğunlaşmıştır. İslâm medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi'ndeki (Hicri 7. / Miladi 13.- Hicri 12. / Miladi 19. asırlar arası) entelektüel birikim ise gereği gibi araştırma mevzuu edilmemiştir. İslâm medeniyetinin İkinci Klasik Dönemi gereği gibi işlenmediği için, insanlık tarihinin yaklaşık yedi asırlık döneminin fikrî ve ilmî boyutları, önemli ölçüde kısıtlı ve dolayısıyla yanlış bilinmektedir. Günümüz İslâm tarihi yazıcılığında Moğol istilâsı sonrası genelde İslâm medeniyetinde özelde İslâm düşüncesi ve ilimlerinde gelişmenin inkıtaa uğradığı varsayımıyla İslâm medeniyeti tarihi yazılmaya çalışılmıştır. Batı’da 19. yüzyılda oluşturulan, sömürgeleşme süreciyle birlikte müslümanlar arasında da yaygınlık kazanan bu bakış şekli İslâm tarihiyle ilgili yargılarımızı eksik bırakmıştır. Neticede İslâm tarihi, düşüncesi, sanatı, kurumları, önde gelen şahsiyetleri, literatürü ve olaylarıyla insicamlı bir bütünlük içinde ele alınamamıştır.
Bu alandaki çalışmalarla sadece İslâm medeniyet tarihinin bir dönemi değil aynı zamanda insanlık tarihinin çok önemli bir devresi aydınlanmış olacaktır. İSAM, bu zaman diliminde temerküz eden ve bünyesinde pek çok alt projeyi ihtiva edecek bir çerçeve proje gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.Bu çerçeve proje, İslâm dünyasında araştırmacılara yeni imkânlar ve araştırma alanları açacak, daha verimli eserler üretilmesine vesile olacaktır; İslâm kültürüne ait mirası, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirecek, İslâm medeniyeti araştırmalarıyla ilgili metodolojik sorunları ortaya koyarak çözüme kavuşturulması yolunu açacak, söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üslûba sahip çalışmalar yapılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalar vasıtasıyla İkinci Klasik Dönem’de tartışılan ilmî meseleler yeniden kazanılarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirilecek ve böylece yeni dönemin inşasında, hâlihazırdaki sorunların tespit, tahlil, tenkit ve hallinde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade edilmesi sağlanacaktır.
Bu dönemle ilgili çalışmalar kapsamında İslâm ilimleri, İslâm düşüncesi, İslâm bilim tarihi, İslâm medeniyetinde beşerî ilimler ve sanat alanının yanı sıra İslâm ve diğer medeniyetler arası mukayeseli çalışmalar yer alacaktır. Gerçekleştirilecek projeler Osmanlı coğrafyası, Sahraaltı Afrika, Delhi Sultanlığı döneminden itibaren Hint altkıtası ve Moğol istilası sonrası Orta Asya'ya yoğunlaşacaktır.

_______________________________________________________________

•     İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlanan “Telif ve Tahkik Eserler” için 
tıklayınız.

•     Proje kapsamında muhakkik yetiştirmek amacıyla İSAM'da düzenlenen tahkik kursları için bakınız (Check for the critical edition courses organized at ISAM in order to train editors within the scope of the project):
         
1. Dönem / First Term
          2. Dönem / Second Term
          3. Dönem / Third Term
          4. Dönem / Fourth Term
          5. Dönem / Fifth Term
          6. Dönem / Sixth Term 
          7. Tahkik Kursu/Seventh Term
          8. Tahkik Kursu/Eighth Term

 
•      Proje kapsamında gerçekleştirilen “Uluslararası Tahkik Çalıştayı” ile ilgili habere ulaşmak için tıklayınız.
•     
 Proje kapsamında gerçekleştirilen “ Teori ve Pratik Arasında Yazma Eserlerin Neşri” isimli seminer haberine ulaşmak için tıklayınız.
•      Proje kapsamında 1436/2015 yılı Ramazan ayında gerçekleştirilen “Toplu Tahkik Atölyesi” için tıklayınız.  

 
Arkadaşına Gönder
Yazdır
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Arapça Makaleler VT (PDF)
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

  PROJELER
           Erken Klasik Dönem Projesi
           TDV İslam Ansiklopedisi Projesi
           TDV Temel İslam Ansiklopedisi Projesi
           Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
           İkinci Klasik Dönem Projesi
              - İkinci Klasik Dönem Proje...
           Elektronik Yayın Projesi
           İstanbul Tarihi Projesi
           Kadı Sicilleri Projesi