DOĞU DİNLERİ
Bu kitap, son yıllarda Batı’da ortaya çıkan ve yayılan, çoğu zaman da hiçbir din ve tarikatla ilgilerinin olmadığını söyleyerek, kendilerini bilimsel araştırma ve çağdaş yöntemlere dayandıran akımların öğreti ve uygulamalarının doğru anlaşılıp değerlendirilebilmesi ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çabanın ürünüdür. Detaylar ...

ANAHATLARIYLA YAHUDİLİK
Bu çalışma, hem Türkiye’de Yahudiliğe yönelik artan ilgiye hem de Yahudiler’in ve Müslümanlar’ın birbirlerini daha iyi tanıma ihtiyacına ve gerekliliğine binaen İSAM Yayınları tarafından yayımlanmış olan Yahudilik başlıklı daha geniş bir çalışmanın daraltılmış versiyonudur. Detaylar ...

Din, İlim ve Sanatta Hermenötik
Hermenötik düşünceyi, bir nesnenin kavramsal analizi, bir tarihsel olgunun dilsel tasviri, bir inancın felsefî-kelâmî açıdan doğrulanmaya çalışılması gibi farklı düşünme tarzlarından ayıran en belirgin vasıflarından biri, düşünmenin her zaman kendi tarihsel krizi veya sorununu hem üreten hem de onu çözmeye çalışan bir ikili süreç içinde var olduğunu kabullenmesidir. Detaylar ...

ABBÂSÎLER
Abbâsîler, İslâm tarihinde kesin bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bir ihtilâlle Emevîler’in yönetimine son vererek kendilerini iktidara taşımıştı. 500 yılı aşkın bir süre yönetimde kalan Abbâsîler’in iktidara gelişi siyasî, toplumsal, kültürel ve dinî yapılanmada birçok değişikliği de beraberinde getirmişti. Detaylar ...

ENDÜLÜS
İslâm dünyasının medeniyet yarışında kalıcı ve etkileyici yeni bir hamle yapabilmesi, ancak geçmişiyle sağlıklı bir irtibat kurması hâlinde mümkün olacaktır. Bu kitap, Endülüs tarihi özelinde böyle bir çabanın kapısını aralamaya yardımcı olmak için kaleme alınmıştır. Detaylar ...

İSAM KONUŞMALARI kitaplaştırıldı.
Disiplinler arası bir anlayış ve heyecan verici araştırma soruları eşliğinde 2010-2011 yılları arasında düzenlenen İSAM Konuşmaları kitaplaştırıldı. Metin Kunt XVI. yüzyıl Osmanlı siyasasında saltanat ve hükümet ayrışmasını, Beşir Ayvazoğlu İstanbul kültürü ve estetiğini, Hedda Reindl-Kiel Osmanlı yöneticilerinin hayat tarzını, lüks tüketimini ve hediyeleşme usullerini incelemektedir. Detaylar ...

Vildan Serdaroğlu Coşkun’un Zaîfî’nin Sergüzeştnâme’si İSAM Yayınlarından Çıktı
XVI. yüzyıl şairlerinden Zaîfî’nin kendi hayatını anlattığı Sergüzeştnâme’si üzerine olan bu kitap, eserin tenkitli neşri ve Eski Türk Edebiyatı sahasındaki bazı konulara dair araştırmalardan oluşmaktadır. Detaylar ...

SELÇUKLULAR C. I - Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157)
Bu çalışmada, Büyük Selçuklu Devleti'nin doğuş, yükseliş ve çöküş öyküsü, devrin ana kaynakları ve modern araştırmalara dayanılarak okuyucuya sunulmaktadır. Detaylar ...

İBN RÜŞD

Hüseyin SARIOĞLU Detaylar ...

İMPARATORLUK ÇAĞININ OSMANLI SULTANLARI - I

Feridun M. EMECEN Detaylar ...

KELÂMA GİRİŞ

Ulvi Murat KILAVUZ-Ahmet Saim KILAVUZ Detaylar ...

İslâm Sanatı

Selçuk MÜLAYİM Detaylar ...

SİNAN bin Abdülmennan, Bir Dünya Mimarının Hayat Hikayesi, Eserleri ve Ötesi

Selçuk MÜLAYİM Detaylar ...

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

Halil İNALCIK Detaylar ...

İSLÂM'IN İNANÇ ESASLARI

İlyas Çelebi Detaylar ...

BATI DÜŞÜNCESİ
Felsefî Temeller

Kasım KÜÇÜKALP - Ahmet CEVİZCİ Detaylar ...

Tefsire Giriş

Muhsin DEMİRCİ Detaylar ...

FÂRÂBÎ

Yaşar AYDINLI Detaylar ...

Sadreddin Konevî

Ekrem DEMİRLİ Detaylar ...

İSLÂM ESTETİĞİ

Turan KOÇ Detaylar ...

İbn Sînâ

Ömer Mahir ALPER Detaylar ...

Son Peygamber Hz. Muhammed

Casim AVCI (ed.) Detaylar ...

İSLÂM ve BATI

İbrahim KALIN Detaylar ...

Tarihsel ve Kültürel Boyutlarıyla ALEVÎLİK

İlyas ÜZÜM Detaylar ...

KUR'AN'A GİRİŞ

Mehmet PAÇACI Detaylar ...

ALLAH İNANCI

Bekir TOPALOĞLU Detaylar ...

HIRİSTİYANLIK

Şinasi GÜNDÜZ Detaylar ...

İslâm’ın Yolu: Sünnet

Murteza BEDİR Detaylar ...

İslâm Medeniyetinde Bilgi ve Bilim

Alparslan AÇIKGENÇ Detaylar ...
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
    Timur Kocaoğlu Evrakı (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

  Yayınlar
           TDV İslam Ansiklopedisi
           İSAM Yayınları - Kitaplar
           Süreli Yayınlar
           Yayın Temini