BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı Güncellendi

Değerli Araştırmacılarımız
Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanımıza Tasavvuf (nşr. Şeyh Mustafa Saffet [Yetkin]), Meşveret (nşr. Ahmed Rıza), Volkan (nşr. Kıbrıslı Derviş Vahdetî), Çağlayan (nşr. Orhan Şaik [Gökyay]), Mecmûa-i Edebiyye (nşr. Mehmed Ekrem), Hürriyet (nşr. Yeni Osmanlılar Cemiyeti) dergilerine ait yaklaşık 1.615 makalenin künyesi eklenmiştir. Osmanlıca Makaleler Veri Tabanımızdan 27.475 makalenin künyesi ile tam metinlerine (PDF olarak) ulaşılabilir.

Brill Online
Brill Humanities & Social Sciences Journal koleksiyonunda yer alan 2000 yılı ve sonrasında yayımlanmış olan sayıları erişime açık bulunan 171 adet dergi ile birlikte tüm sayılarına online olarak ulaşabileceğiniz 12 adet dergi İSAM Kütüphanesi yerel ağında erişime açılmıştır.
İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2017 Mülakat Sonrası Süreç Hakkında
11 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında farklı alanlardan toplam 666 başvurunun yapıldığı AYP 2017 dönemi aday belirleme sürecinin son aşaması olan mülakatlar 10-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Mülakatlara 12 ilim dalından toplam 110 kişi katılmıştır. Mülakata katılan adaylar aşağıdaki kıstaslara göre belirlenmişlerdir.
İslâm Araştırmaları Dergisi (38, 2017) - YENİ SAYI!

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 38. (2017) sayısı çıktı.

Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (50, 2017)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 50. sayısı yayımlandı.
İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015), Başvuru Eserleri Dizisi’nden Çıktı

Prof.Dr. İsmail E. Erünsal, Mustafa Birol Ülker ve Esra Karayel Muhacir tarafından hazırlanan bu eser 1953-2015 yılları arasında yapılan 13.328 İlâhiyat tezinden ilim dünyasının haberdar olmasını sağlamak amacıyla TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

"LADEP 12. Dönem (2017-2018) Mülâkatı Tamamlandı!"

LADEP 2017-2018 (12. Dönem) mülâkatı tamamlanmıştır.

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Fadıl Ayğan, Son Peygamberi Müjdelemek -Beşâirü'n-nübüvve-
Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan, Son Peygamberi Müjdelemek -Beşâirü'n-nübüvve- kitabında klasik dönem açısından beşâirü’n-nübüvve çerçevesinde cereyan eden teolojik tartışmanın izini sürüyor ve bu düşüncenin tarihî seyrini inceliyor.
İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Kâşif Hamdi Okur, İslâm Hukukunda Sosyal Sorumluluk -Âkıle Örneği

Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur, bu eserinde İslâm hukukunun tarihî kökenlerini, sosyolojik gelişimini, İslâm öncesi dönemdeki malzemenin İslâmî sosyoetik değerler sistemine eklemlenmesinde İslâm hukukçularının yaklaşım tarzlarını göstermesi bakımından, sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde âkıle müessesesini ele alıyor.

Temel Kültür Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları III

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan bu kitapta 1648-1757 yılları arasının askerî ve siyasî olaylarını IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud ve III. Osman gibi yedi padişahın biyografileri çerçevesinde ele alıyor.

Kitâbü’t-Tevhîd’in tahkikli neşrinin yeni baskısı çıktı.

Kitâbü’t-Tevhîd, genelde İslâm düşüncesinin ve özellikle Müslüman nüfusun yüzde ellisinden fazlasını sinesinde barındıran Hanefî-Mâtürîdî ekolünün temel kaynaklarının başında yer alır. Ebû Mansûr el-Matürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’inin Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ve Dr. Muhammed Aruçi tarafından hazırlanan tahkikli neşri İSAM tarafından yeni tasarım ve genişletilmiş dizinlerle tekrar okuyucununun istifadesine sunuldu.

“Mustafa Sabri Efendi’nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı” isimli çalıştay gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi ve Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü (Das Institut für Islamische Theologie) ile ortaklaşa düzenlenen “Mustafa Sabri Efendi’nin İslam Düşüncesine ve Yeni Kelam Çalışmalarına Katkısı” isimli uluslararası çalıştay 8 Ağustos 2017 tarihinde İSAM’da gerçekleşti.

Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın (YADEP) ilk aşaması sona erdi.

17 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasından gerçekleşecek olan Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı’nın ilk kısmını teşkil eden yoğun seminer dönemi, son gün gerçekleştirilen “Türkiye İlahiyat Fakülteleri: Tespitler, Çözüm Önerileri ve Geleceğe Dair Projeksiyonlar” çalıştayı ile sona erdi.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı Araştırmaya Açıldı.
Filozof, şair ve politikacı Rıza Tevfik Bölükbaşı’ya (1869-1949) ait evrak koleksiyonu 497 ayrı dosyada tasnif edilerek araştırmaya açılmıştır.
İSAM Yayınları’ndan yeni bir kitap: Gülen Yapılanması: 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler

Bir dinî oluşum, nasıl önce bir kült, sonra terör uygulayan bir örgüt haline geldi? Bir daha böyle bir şey yaşanmaması için neler yapmak gerekir? Yaşananlardan sonra dinî algının sağlıklı bir yola girmesi, toplumsal travmanın atlatılması, hasarın onarılması nasıl mümkün olabilir?

Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi kitabının yeni baskısı çıktı.

Türk tarihçilerinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bu kitabında Devlet, eyalet idaresi, maliye ve ekonomi olmak üzere üç bölümden oluşan kitapta Osmanlı örfî hukukunun genel yapısı, Osmanlı padişahlarının adaleti temin maksadıyla yayımladıkları adalet fermanları ve Osmanlı idarî, malî ve iktisadî yapısı incelenmektedir.

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Muhammet Yılmaz, Muhammed Ebû Zehre ve Tefsiri

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz’ın İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması ve anlatılması için Müslümanlara bir yorum imkânı sunan tefsir geleneğinin son örneklerinden Zehretü’t-tefâsîr’i merkezine alan bu çalışması, odağına aldığı eserden hareketle çağdaş tefsir yöntemine dair genel çerçeveye bir katkı sunuyor.

İSAM 9. Uluslararası Tahkik Kursu ve Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Tamamlandı

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 3 - 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında “9. Uluslararası Tahkik Kursu” kapsamında düzenlenen “Temel Seviye”, “İleri Seviye” ve “İhtisas” kursları ile bu dönem ilk defa düzenlenen Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu sona erdi. Kurslar İkinci Klasik Dönem Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

İlmî Araştırmalar Dizisi’nden Yeni Kitabımız Çıktı: Burhan Sümertaş, Sıdkın Semantik Serüveni

Sıdkın Semantik Serüveni: Kur’an’da Doğruluk ve samimiyet başlıklı bu çalışmasında Burhan Sümertaş “sıdk” kavramını Kur’an’da geçtiği 155 ayet çerçevesinde semantik tahlil yöntemiyle inceliyor.

İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı Güncellendi
İSAM Kütüphanesi tarafından hazırlanan metin erişimli İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı güncellenmiştir. Veri tabanında 48.850 makale künyesi ile 43.051 makalenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabilir, konu başlığı, makale adı, yazar adı ve anahtar kelime alanlarından sorgulama yapabilirsiniz.
 
     

     
 

    Kütüphane Katalog Tarama
    Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
    İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Osmanlıca Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
    Brill Online Dergiler
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP) ÖNEMLİ NOT