BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
İSAM’da 1 Gün Başvuruları Devam Ediyor!

İstanbul’daki İslâmî ilimler ve ilâhiyat fakülteleri lisans öğrencilerine İSAM Kütüphanesi ve projelerini yerinde tecrübe edebilme imkânı sunan “İSAM’da 1 Gün” başvuruları devam ediyor.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dinç’in telif ettiği Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı adlı kitabı İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırılar Dizisi’nden yayımlandı. Kitap, eldeki bütün bilgiler göz önüne alındığında tefsirin, İslamî ilimlerin ilk aşamasını temsil ettiği, nüzul süreciyle başlayan ve bizzat vahyin belirlediği bir “Kur’an-ı Kerim’i anlama faaliyeti” olduğu tezini işlemektedir.

4. Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu Başlıyor!

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında dördüncüsü 20 Haziran - 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Osmanlı Türkçesi Tenkitli Neşir Kursu başvuruları 17-29 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Eser: NEVEVÎ

Nevevî’nin hayatına ve ilmî şahsiyetine, içinde bulunduğu ilmî çevreye, eserlerine, ilim ve düşünce dünyasına ve etkilerine nüfuz etmeyi amaçlayan, bu konulara dair makalelerle literatür tanıtımını hedefleyen eklerden oluşan, editörlüğü Doç.Dr. Nail Okuyucu tarafından yapılan İslam İlim Geleneğinde NEVEVÎ kitabı İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İSAM Yayınları tarafından yayımlandı.

AYP’de 33. ve 34. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Erdal KURĞAN “The Concept of 'Meşrutiyet' in the Context of the Secularization of Legal and Political Knowledge in the Ottoman Empire (1860-1911)” başlıklı tezini 04.03.2022 tarihinde; üçüncü dönem (2018 yılı) araştırmacılarından Halil IŞILAK, ise “Safevîler Dönemi İmâmiyye Şîası’nda Tasavvuf Düşüncesi Üzerine Tartışmalar” başlıklı tezini 01.04.2022 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmışlardır

Kütüphanemizde Randevu Uygulamasına Son Verildi

İSAM Kütüphanesi 2-3-4 Mayıs tarihlerinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle kapalı olacaktır. 5 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren kütüphanemiz, kontenjan sınırı ve randevu uygulaması olmaksızın hizmet vermeye başlayacaktır. Bütün kütüphane üyelerimizin bayramını tebrik ederiz.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 93. sayısı yayımlanmıştır.

Meşihat Arşivi Defter Katalogu Veri Tabanı Erişime Açıldı!

Meşihat Arşivi Defter Katalogu Veri Tabanı araştırmacıların kullanımına sunulmuş olup 5255 defterin katalog bilgileri erişime açılmıştır.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd adlı eseri, Dr. Ali Tarık Ziyat Yılmaz tarafından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve İSAM’ın Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Erken Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi M. Macit Sevgili’nin telif ettiği Cüveynî’nin Kıyas Anlayışı adlı kitabı İSAM Erken Klasik Dönem Projesi kapsamında İlmî Araştırılar Dizisinden yayımlandı. Kitap ünlü Şâfiî hukukçu/usulcü ve Eş‘arî kelamcı Cüveynî’nin (ö. 478/1085) kıyasa dair yaklaşım, değerlendirme, yorum, analiz, tespit, çıkarsama ve kurgulamalarını içermektedir.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (47, 2022)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 47. Sayısı çıktı.

Kadı Sicilleri Katalogu Veri Tabanına Yeni Defterler Eklendi

İSAM Kütüphanesi’nde yer alan Kadı Sicilleri Katalogu Veri Tabanı’nda farklı arşivlerden temin edilerek bir araya getirilmiş ve araştırmacıların istifadesine sunulmuş 23.670 deftere, 410 yeni defter eklenerek toplam defter sayısı 24.080’e ulaşmıştır.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (58, 2021)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 58. sayısı yayımlandı.
EBUSSUÛD TEFSİRİ YAYIMLANDI

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin (ö. 982/1574), tefsir tarihinde iz bırakan İrşâdü’l-akli’s- selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı eseri, Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş ve Muhammed İmâd el-Nabulsî tarafından ilk kez müellif nüshasından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Prof.Dr. Mehmet Çiçek’in telif ettiği Müfessir Olarak Ali Kuşcu adlı kitabı yayımlandı. Ali Kuşçu’nun tefsirciliğinin, Teftazânî’nin el-Keşşâf Hâşiyesi’ne yazdığı haşiye üzerinden incelendiği bu çalışma, Ali Kuşçu’yu ve eserini ayrıntılı bir şekilde tanıtmakta ve onun hem tefsir usulüne yönelik görüşlerini hem de âyet yorumlarını takdim ederek tefsir ilmine katkılarını ortaya koymaktadır.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) (YENİ)
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Meşihat Defterleri 
          Kataloğu VT
(YENİ)
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi
         Arşivi (PDF)
 
    Bora Keskiner Koleksiyonu (YENİ)
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları