Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)
Lisans Akademik Destek Programı (LADEP)


 

İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi) 2006 yılından bu yana özellikle İslâm ilimleri eksenli bir hayat düşleyen gençler için bir program yürütüyor.

LADEP (Lisans Akademik Destek Programı) olarak anılan ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile İSAM arasında gerçekleşen bir protokole dayalı olarak kurulan bu program, yükseköğrenim hayatına her şeyden önce ilim ehli olmak niyetiyle başlayan İlâhiyat fakültesi öğrencilerine hitap ediyor.

Lisans yıllarının ardından akademik basamakları çıkmaya niyetli öğrencilerden oluşturduğu çalışma gruplarına üç aşamalı bir program sunan LADEP’e ilk yıl katılanların pek çoğu bugün doktora tezlerini yazmakla meşgul birer araştırma görevlisi oldular.

Temel hedefi İslami ilimler alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere, bu ideallerini nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda bir vizyon vermek, yol göstermek ve bu yolda atacakları ilk adımlara yardım etmek olan LADEP, ilâhiyat fakültelerine alternatif bir müfredat yerine, ilâhiyat eğitimini ikmal eden ve destekleyen bir bakış açısıyla düzenleniyor.

LADEP Seminerleri

Bir sertifika programı olan LADEP birbirinden bağımsız üç aşamaya sahiptir. İslami ilimlerin kavram ve sistematiğine yönelik seminerlerden oluşan birinci aşama (LADEP-1) bir sene içinde tamamlanır. İki sene süren ikinci aşamada (LADEP-2) bu ilimlerin literatür ve güncel problemlerine yönelik seminerler verilir. Üçüncü aşama (LADEP-İhtisas) ise yüksek lisans programlarına hazırlık amaçlı ve kişiye özel çalışmalardan oluşmakta, genellikle lisans öğreniminin son yılından başlayarak yüksek lisans ders dönemine kadar devam etmektedir.

LADEP seminerleri klasik Arapça bir metni okumakla yetinmeyen, aksine katılımcıları İslami ilimlerin günümüzde nasıl anlaşılması ve çalışılması gerektiğine dair düşünmeye teşvik eden ve aynı zamanda onların akademik kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen seminerlerdir. Seminerlere paralel olarak gerçekleştirilen çeşitli ferdi ve grup çalışmalarında katılımcıların akademik araştırma ve ifade kabiliyetlerinin gelişmesi için gayret gösterilmektedir.

LADEP seminerleri hafta içi her akşam 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Böylelikle katılımcıların hem fakülte derslerini aksatmamaları, hem de diğer zamanlarda İstanbul’daki kültürel faaliyetlere katılmalaya imkân bulmaları amaçlanmaktadır.

İmkânlar / Yükümlülükler

LADEP’e katılmaya hak kazanan adaylar şu imkânlara kavuşurlar:
• Program boyunca İSAM Kütüphanesi’ne üyelik ve belirli sayıda ücretsiz fotokopi/tarama imkanı
• Kitap bursu
• Yabancı dil desteği
• Öğle yemeği

LADEP’te verilen akademik destek mukabilinde herhangi bir ücret ya da hizmet talep edilmemekle birlikte programın sağlıklı yürütülebilmesi ve alınacak verimin en üst seviyede olması için katılımcıların seminer kurallarına riayet etmesi gerekmektedir.

LADEP-2 seminerlerine hak kazanan bir öğrencinin, bu programın sertifikasını alabilmesi için şu şartları sağlaması gerekir:
• LADEP-2’yi başarıyla tamamlaması
• Devamsızlığın %10’u aşmaması
• Seminer ödevlerinin eksiksiz ve zamanında teslimi

Başvuru ve Mülâkât

LADEP başvuruları akademik dönem başında İSAM internet sitesi ve ilgili fakültelere asılan afişler yoluyla ilan edilmekte, başvurular İSAM internet sayfasında doldurulan e-form üzerinden kabul edilmektedir.

LADEP her üç aşama için akademik dönem başında başvuruları kabul eder ve not ortalaması, üniversiteye giriş başarı sırası ve başvuru formunda verilen bilgiler gibi kıstaslara göre adayları değerlendirir. Söz konusu değerlendirmede en etkili unsuru, adayın İslami ilimlerle ilgisini hayat boyu sürdürme kararlılığı teşkil eder.

Başvuru Şartları

LADEP’e başvuracak adaylarda şu şartlar aranır:
• İlâhiyat ya da İslâmî İlimler fakültesi birinci öğretim öğrencisi olmak
• LADEP-1 için lisans birinci sınıf, LADEP-2’ye müracaat için lisans ikinci sınıf öğrencisi olmak
• Hafta içi her akşam 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilen LADEP seminerlerini eksiksiz takip etmek

Sıkça Sorulan Sorular

• LADEP’e kimler müracaat edebilir?
LADEP-1’e lisans birinci sınıf, LADEP-2’ye ise lisans ikinci sınıf talebeleri müracaat edebilmektedir.

• LADEP’e istediğim aşamadan başlayabilir miyim?
Evet, LADEP-2’ye müracaat edebilmek için LADEP-1’i tamamlamış olma şartı aranmamaktadır.

• LADEP-1 seminerleri nelerdir?
LADEP-1, dört temel İslam ilmi (Fıkıh, Hadis, Kelam, Tefsir) ile çağdaş İslam düşüncesine dair giriş seminerlerinden oluşur. Örneğin Fıkıh seminerinde “İbadât” konuları klasik bir muhtasar üzerinden takip edilirken, Kelam seminerinde klasik bir akâid muhtasarı okunmaktadır.

• LADEP-2 seminerleri nelerdir?
LADEP-2, dört temel İslam ilminin problem alanları, literatürü ve çağdaş meselelerini, klasik metinler ekseninde işleyen seminerlerden oluşur. Örneğin Fıkıh seminerinde “munâkehât-mufârakât” konuları muhtasar bir metin eksenli takip edilirken, Kelam seminerinde klasik bir kelâm muhtasarı okunmaktadır. LADEP-2’de ayrıca öğrencilere kitap listeleri verilerek, lisans yılları boyunca takip etmeleri gereken okuma programları yaptırılır.

• LADEP-İhtisas programının içeriği nedir?
LADEP-İhtisas, yüksek lisansa hazırlık amacıyla yapılan danışma toplantıları, bu kademeye kabul edilen öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen dar kapsamlı okuma grupları ve öğrenci merkezli seminer ödevlerinden oluşur.

• LADEP’e başvurmak istiyorum, ne zaman ve nereye başvuracağım?
LADEP başvuruları akademik dönem başında İSAM internet sitesi ve ilgili fakültelere asılan afişler yoluyla ilan edilmekte, başvurular İSAM internet sayfasında doldurulan e-form üzerinden kabul edilmektedir.


• LADEP’e hangi fakülte öğrencileri başvurabilir?
Prensip olarak her İlâhiyat ve İslamî İlimler fakültesi öğrencisi LADEP’e başvurma hakkına sahiptir. Ancak İSAM’daki seminer saatlerine yetişme sıkıntısı çekmesi kuvvetle muhtemel fakülte öğrencilerine, harcayacakları zaman ve enerjiyi göz önüne alarak başvurmamaları tavsiye edilmektedir. Bu sebeple program İlâhiyat alanındaki her fakülteye açık olmasına rağmen, öğrencilerinin büyük çoğunluğu Marmara ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden gelmektedir.

• LADEP’e girmeye hak kazanan bir öğrencinin, bu programın sertifikasını alabilmesi için hangi şartları taşıması gerekir?
• LADEP-2’yi başarıyla tamamlaması
• Devamsızlığın %10’u aşmaması
• Seminer ödevlerinin eksiksiz ve zamanında teslimi

• Kitap bursu ve yabancı dil desteği imkânlarından yararlanmak için LADEP’te başarı şartı var mı?
Hayır, yabancı dil desteği sadece LADEP-2 öğrencilerine sağlanmakla birlikte programa katılan tüm öğrenciler bu fırsatlardan istifade edebilmektedir.

• LADEP nakit burs desteği vermekte midir?
Hayır, LADEP nakit ihtiyaç veya başarı bursu vermemektedir.

• LADEP seminerleri nerede yapılmaktadır?
Her üç aşamada da seminerler İSAM Kampüsünde yapılmakta, katılımcılar seminerler boyunca İSAM Kütüphanesinden istifade imkânı elde etmektedirler.

İletişim
ladep@isam.org.tr