logo
/
Temel İslam Ansiklopedisi

Temel İslam Ansiklopedisi

Ansiklopedi alanındaki yetkinliğini ve tecrübesini TDV İslâm Ansiklopedisi ile ortaya koymuş olan İSAM, 2010-2019 yılları arasında 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırladığı yeni ansiklopedisini 2019 yılı sonunda Temel İslam Ansiklopedisi (TİA) adıyla 8 cilt hâlinde yayımladı.

Rusya Müslümanlarından gelen Rusça bir İslam ansiklopedisi hazırlama teklifi üzerine hazırlanmaya başlanan Temel İslam Ansiklopedisi, müslüman toplulukların yaşadığı coğrafyalardaki dinî bilgi ve öğretim ihtiyacına katkıda bulunma temel gayesi çerçevesinde İslam’ın mesajını sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmayı, İslam dininin temel konu ve kavramları ile peygamberler ve önde gelen âlimler hakkında geniş okuyucu kitlesine doğru ve yeterli bilgi sunmayı, günlük dinî bilgiler konusunda kaynaklık etmeyi ve İslam’ın günümüzün belli başlı meselelerine bakışını ana hatlarıyla ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Temel İslam Ansiklopedisi, 1426 madde, 1132 atıf maddesi, 383 bilgiçizim (infografik) içermekte olup biyografi maddeleri 353 kimlik kartıyla zenginleştirilmiştir. Bilgiçizim başlığı altında toplanabilecek kroki, harita, tasnif şeması, tablo, kronoloji şeması, liste gibi çizimler, eğitimciler tarafından derslerde eğitim malzemesi olarak kullanılabileceği gibi din hizmetleri ve irşat faaliyetlerinde yardımcı kaynak olma özelliğine de sahiptir.

Temel İslam Ansiklopedisi’nin Belli Başlı Özellikleri
- Dünyanın dört bir yanında farklı din ve kültürlerle bir arada yaşayan müslüman toplulukların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacına uygun bir içerik ve üslupla hazırlanmış olması,
- İslam dininin inanç esasları, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum hayatına dair ilke ve hükümlerini olabildiğince kuşatıcı bir şekilde ele alması,
- Dinî bilgiyi sahih kaynaklara dayanarak, İslam ümmetinin tarih boyunca ana yolunu, ortak şuur ve vicdanını oluşturan itidalli anlayışı esas alarak aktarması,
- Dinî terimler ve konular, Kur'ân'ın belli başlı sûreleri, Allah'ın isimleri (esmâ-yi hüsnâ), mezhepler, tarikatlar, dinler, Kur’an’da adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber döneminin önemli olayları, sahabîler ve önde gelen âlimlere dair madde başlıklarına yer vermesi,
- Modern çağda rolü ve etkisi giderek artan, günümüzde genellikle fıkıh kapsamında incelenen banka, eğitim, ekonomi, giyim-kuşam, iletişim, insan hakları, medya, reklam, spor vb. temel bazı kavramların madde başı yapılması ve İslam'ın bu konulara yaklaşımının özenle işlenmesi,
- Ansiklopedi maddelerinin yaklaşık üçte ikisinin dinî kaynaklarda ve ilim dallarında sıkça kullanılan kavram ve terimlerden oluşması,
- Peygamberlere, peygamberlerle ilişkili önemli tarihî şahsiyetlere, sahabîlere ve İslam tarihi boyunca çeşitli yönleriyle öne çıkan âlimlere ait 392 biyografi maddesinin bulunması,
- Biyografisi bulunan kişiler hakkında özlü bilgiler içeren görselleştirilmiş kimlik kartlarına yer verilmesi,
- Dünyada ve bölgemizde yaygın olan dinler, İslam tarihinde ortaya çıkan çeşitli ilmî gelenekler, mezhepler ve toplumsal hareketlere dair maddelerin yer alması,
- Çeşitli kavram, konu ve olayları anlatmak üzere 383 bilgiçizimle (infografik) zenginleştirilmesi,
- Bilgi ve manevi boyutu bir arada ele alması,
- Anlaşılır bir dil ve üslup ile hazırlanması,
- Ortaöğretim ve yükseköğretimde eğitim malzemesi olarak kullanılabilecek nitelikte olması.

Önerilen Etiketler
Temel İslam Ansiklopedisi
TİA
Güncellenme Tarihi : 27 Şubat 2024