logo
/

Risāle fī Edebi’l-Muftī

XVIII. yüzyılın tanınmış Osmanlı fakihlerinden ve fetva eminlerinden Ebü’l-Feyz Mehmed (Muhammed) Fıkhî el-Aynî’nin Hanefî mezhebinde fetva âdabı/usulü alanına ait eseri Risâle fî edebi’l-müftî, Prof.Dr. Osman Şahin’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Hanefî mezhebinde fetva usulü alanında kaleme alınmış müstakil dört çalışmadan biri olan Risâle fî edebi’l-müftî, müftünün fetva verirken, fetva soranın da fetva isterken riayet etmeleri gereken usul ve kaideleri ortaya koyan ve literatürde “edebü’l-fetvâ”, “âdâbü’l-müftî”, “resmü’l-müftî” ve “usûlü’l-iftâ” gibi adlarla da anılan fetva usulü alanının nâdir eserlerindendir. Hanefî mezhebinin fetva usulünü ana hatlarıyla ortaya koyan bu çalışma, küçük hacmine rağmen altmışın üzerinde kaynaktan istifade etmesi, daha evvel bu alanda yazılmış eserlerde yer almayan yeni konu başlıklarını içermesi ve dönemin fetva usulü anlayışıyla fetva kurumunun işleyişine ışık tutması açısından önemlidir. 

Eser İstanbul baskısıyla eş zamanlı olarak Beyrut’ta Dâru İbn Hazm tarafından da basılmıştır.

Satın almak için tıklayınız.
 

Önerilen Etiketler
osmanlı
Fıkıh
Kaza
Hanefi mezhebi
Fetva Usulü
Güncellenme Tarihi : 1 Mart 2024