BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
DÎNÎ EPİSTEMOLOJİYE GİRİŞ TANRI İNANCININ RASYONELLİĞİ (2.Baskı)
Çağdaş din felsefesinde Tanrı inancının rasyonelliği problemi, “dinî epistemoloji” başlığı altında mütalaa edilmektedir.
İSAM KONUŞMALARI kitaplaştırıldı.
Disiplinler arası bir anlayış ve heyecan verici araştırma soruları eşliğinde 2010-2011 yılları arasında düzenlenen İSAM Konuşmaları kitaplaştırıldı. Metin Kunt XVI. yüzyıl Osmanlı siyasasında saltanat ve hükümet ayrışmasını, Beşir Ayvazoğlu İstanbul kültürü ve estetiğini, Hedda Reindl-Kiel Osmanlı yöneticilerinin hayat tarzını, lüks tüketimini ve hediyeleşme usullerini incelemektedir.
İslâm Araştırmaları Dergisi (30, 2013) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 30. (2013/2) sayısı çıktı.
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 69. Sayısı Tamamlandı
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 69. sayısı çıkmıştır.
İkinci Tahkik Kursu Sona Erdi
Yazma eserlerin tahkikli neşrine yönelik olarak İSAM, Londra merkezli İslâm Mirası Vakfı (Al-Furqan Islamic Heritage Foundation) ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye) işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası Tahkik Kursu” sona erdi.
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ İNTERNET ORTAMINDA KULLANIMA AÇILDI!
TDV İslâm Ansiklopedisi 25 Ocak 2014 Cumartesi Günü İnternet Ortamında Kullanıma Açıldı.
Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi - Fatma KIZIL
Hadislerin ortaya çıktığı dönemi tespit etmek üzere Batı’da uygulanan tarihlendirme yöntemleri, oryantalist paradigmanın, hadis literatürünün büyük kısmının uydurma haberlerden müteşekkil olduğu şeklindeki öncülüne dayanarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu paradigmanın öncüllerinin, hadis tarihlendirmesine etkisi örneklerle tahlil edilmekte, oryantalistlerin bakış açısı farklılığından kaynaklanan yorumları ele alınmaktadır.
Kitâbü’t-Tevhîd (Açıklamalı Tercüme) – Tercüme Eden: Bekir Topaloğlu
Ebû Hanîfe çizgisinde ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’ye nisbetle kurulan Mâtürîdiyye mezhebi, tek başına bütün Müslümanların yarısını kendisine bağlamayı başaran bir ekoldür. Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i bu ekolün temel kitaplarından biridir. Buna rağmen Kitâbü’t-Tevhîd’in başta Mâtürîdiyye mensupları olmak üzere ilim adamları tarafından yeterince bilindiğini söylemek mümkün değildir. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu tarafından tercüme edilen Kitâbü’t-Tevhîd’in, İmam Mâtürîdî ve ekolü üzerindeki anlaşılmaz ihmali belli ölçüde gidereceğini ümit etmekteyiz.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nin 44. cildi yayımlandı!
TDV İslâm Ansiklopedisi'nin 44. cildi tamamlandı. Ardından ek ciltleri yayımlanacak olan Ansiklopedi'nin yeni çıkan 44. cildi YÛSUF maddesiyle başlıyor, ZWEMER maddesiyle sona eriyor.
İSAM BÜLTENİ'nin 40. Sayısı Yayımlandı
İSAM Bülteni’nin, 2013 yılı faaliyetlerini ele alan 40. sayısı yayımlandı. Bültenin bu sayısı 2013 yılı içerisinde vefat eden değerli araştırmacımız Prof. Dr. Muhammed Aruçi’ye ithaf edildi.
ARAPÇA MAKALELER VERİTABANI IslamicInfo İSAM’DA!
İSAM elektronik veritabanlarına bir yenisini daha ekledi. İSAM Elektronik Yayın Projesi kapsamında, Türkiye’de ilk defa bir Arapça makaleler veritabanı İSAM araştırmacıları ve kütüphane üyelerinin hizmetine sunuluyor. Dâru’l-Manzûme (Dar Almandumah) tarafından hazırlanan IslamicInfo adlı veritabanı şu an itibariyle 341 dergi ve 249 ilmî toplantı kitabını tarıyor.
İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA FAHREDDİN er-RÂZÎ
Fahreddin er-Râzî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmayı amaçlayan bu kitap, Türkiye’de İslâm araştırmaları alanında ciddi bir düzeye ulaşan bilimsel birikimi, özgün makaleler yoluyla derinlemesine ele alan ve böylece alanın ilgililerine kaynaklık etmeyi amaçlayan derleme bir çalışmadır.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)