BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
IV. Uluslararası Tahkik Kursu Başladı
İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi) ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma´hedu’l-mahtûtâti’l-arabiyye) işbirliğiyle uluslararası katılımlı olarak düzenlenen IV. Uluslararası Tahkik Kursu, 26 Ocak 2015 günü yapılan açılış oturumu ile başladı.
Asım Cüneyd Köksal’ın FIKIH USULÜNÜN MAHİYETİ ve GAYESİ İsimli Eserinin Yeni Baskısı Çıktı
Bu çalışmada, özellikle Gazzâlî sonrası dönem dikkate alınarak, bütün ilimler için geçerli olduğu kabul edilen kavramlar çerçevesinde fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesi araştırılmaktadır. Söz konusu kavramlar, öncelikle fıkıh usulünden bağımsız olarak ortaya konulup inceledikten sonra fıkıh usulüne tatbik edilmiş, ardından da modern Batı hukuk düşüncesi çerçevesinde Batılı hukuk disiplinleriyle fıkıh usulünün mahiyet ve gaye bakımından bir mukayesesi yapılmıştır.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Bir Eser Daha: Tuncay Başoğlu, FIKIH USULÜNDE FAHREDDİN er-RÂZÎ MEKTEBİ
Bu çalışmada İslâm medeniyetinin ikinci klasik döneminde fıkıh usulünün gelişimine büyük etkide bulunan Fahreddin er-Râzî mektebi ve usul görüşleri ele alınmaktadır. Râzî’nin usul görüşleri, el-Mahsûl etrafında oluşan literatür ve Râzî mektebine mensup olan yedi usulcü tanıtılmakta, mektebin usul görüşleri ve yazım üslûbuyla ilgili özellikleri tespit edilmektedir.
İkinci Klasik Dönem Projesi’nden Yeni Bir Yayın: TÜRKİYE’DE TARİKATLAR: TARİH ve KÜLTÜR
Bir başvuru eseri mahiyetinde tasarlanan elinizdeki kitap, Türkiye’de tarikatlar tarihi alanında ciddi düzeye ulaşan ilmî bilgi birikiminin telif makaleler yoluyla bir araya getirildiği ilk akademik derleme eserdir.
Abdullah Durmuş’un FIKHÎ AÇIDAN GÜNÜMÜZ PARA MÜBADELESİ İŞLEMLERİ İsimli Eserinin Yeni Baskısı Çıktı
Elinizdeki eserde halen uygulanmakta olan kaldıraçlı ve kaldıraçsız spot/peşin forex işlemleri ile forward, future, opsiyon ve swap gibi türleri bulunan türev döviz işlemleri fıkhî açıdan incelenmeye ve alternatifleriyle birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır.
İSAM, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne Layık Görüldü
2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, kurum kategorisinde, başta TDV İslam Ansiklopedisi olmak üzere Türkiye’de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar nedeniyle İSAM’a verildi.
Murteza Bedir'in "Buhara Hukuk Okulu" adlı eseri İSAM yayınlarından çıktı.
Osmanlı öncesi Türk hukuk ve toplumsal tarihinin fıkıh (İslâm hukuk bilimi) kaynakları üzerinde olağanüstü zenginliğine rağmen çok fazla akademik araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma X-XIII. yüzyıllar arasında Buhara ve çevresinde (bugünkü Orta Asya, eski adıyla Mâverâünnehir) hukuk sahasında yaşanan çok canlı bir dönemin edebî ürünleri -özellikle vâkıât (fetâvâ) adı verilen özel bir tür- üzerine yoğunlaşmaktadır.
Ali İhsan Yitik’in Doğu Dinleri İSAM Yayınlarından Çıktı
Bu kitap, son yıllarda Batı’da ortaya çıkan ve yayılan, çoğu zaman da hiçbir din ve tarikatla ilgilerinin olmadığını söyleyerek, kendilerini bilimsel araştırma ve çağdaş yöntemlere dayandıran akımların öğreti ve uygulamalarının doğru anlaşılıp değerlendirilebilmesi ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çabanın ürünüdür.
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 71. Sayısı Tamamlandı
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 71. sayısı çıkmıştır.
Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu İçin Bildiri Özeti Kabulleri Başladı!
İSAM, İSAR ve Kahire Yazma Eserler Enstitüsü (Ma’hedü’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye) işbirliğiyle 7-8 Mart 2015 tarihlerinde İSAM’da düzenlenecek olan Katip Çelebi: İslam Medeniyeti’nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi başlıklı sempozyum için bildiri özeti kabulleri başlamıştır. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 30 Kasım 2014’tür. Ayrıntılı bilgi için: www.katipcelebi.info
İslâm Araştırmaları Dergisi (31, 2014) - YENİ SAYI!
İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslam Araştırmaları Dergisi'nin 31. (2014/1) sayısı çıktı.
Osmanlı Araştırmaları / The Journal Of Ottoman Studies (44, 2014)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 44. sayısı yayımlandı.
 
     

     
   
     

 SON ÇIKANLAR


 İSAM Yayınları


 MAP
Misafir Araştırmacı Programı (MAP)