BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Tahkikli Neşir İçin Yeni Bir Rehber: İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu

Tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak Okan Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu yayınlandı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (51, 2018)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 51. sayısı yayımlandı.
Erken Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç Aslan Mavil'in kaleme aldığı Mâtürîdî Kelâmında Tevil, Mâtürîdîliğin tevil anlayışının dayandığı temel ilkeleri belirlemeye çalışmakta, aynı zamanda dinî yorumun Ebû Hanîfe’den Ebü’l-Berekât en-Nesefî’ye kadarki gelişimini etraflıca ele alarak çağdaş kelâm tarihi araştırmalarına bir katkı sunmaktadır.

İkinci Klasik Dönem Projesi’nden YENİ KİTAP!

Doç.Dr. Osman Güman’ın telif ettiği Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi, fıkıh usulünde nasların ve hukukî sözlü işlemlerin yorumunda temel zemini oluşturan dil bahislerini ele alıyor.

İslâm Araştırmaları Dergisi (39, 2018) - YENİ SAYI!

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 39. (2018) sayısı çıktı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve TDV Mütevelli Heyeti İSAM’da

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş ile TDV Mütevelli Heyeti üyeleri 19 Mart Pazartesi günü İSAM’ı ziyaret ettiler. TDV Mütevelli Heyeti toplantısı İSAM’da Sayın Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini İSAM’ın yürüttüğü projeler ve yeniden yapılandırma süreci çalışmaları oluşturdu.

İSAM BÜLTENİ 44. Sayısı Yayımlandı

İSAM Bülteni’nin, 2017 yılı faaliyetlerini ele alan 44. sayısı yayımlandı. Bültenin bu sayısı 2017 yılı içerisinde Hakk’ın rahmetine kavuşan, İSAM müelliflerinden merhum Prof.Dr. Nebi Bozkurt, Prof.Dr. M. Orhan Okay’a ithaf edildi.

AYP’de Sekizinci Doktora Tamamlandı!
Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Bekir Özüdoğru “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu” isimli tezini başarıyla savunarak doktorasını tamamladı
Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler’in 80. Sayısı Tamamlandı

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımız 80. sayısı çıkmıştır.

İkinci Klasik Dönem Projesi'nden Yeni Kitap: Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye

Şemsüddin Ebû Abdillah Muhammed b. Mahmûd el-İsfehânî (v.688/1289), Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye fî cümletin mine’l-fünûni’l-ilmiyye, thk. Dr. Mansur Koçinkağ – Dr. Bilal Taşkın, İstanbul - Beyrut: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1438/2017, 29+419 s.

 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları