BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
Doktora Tez Sunumlarına Davet

İSAM AYP araştırmacılarımızdan Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU ve Dr. Nagihan EMİROĞLU 22 Kasım 2019 (Cuma) saat 16:00 'da merkezimizde (araştırma binası A06 nolu derslik-mescid katı) doktora tezlerini sunacaklardır. Sunuma tüm araştırmacılar davetlidir.
Dr. Bekir ÖZÜDOĞRU: Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Amel Olgusu Dr. Nagihan EMİROĞLU: Türk (Bahrî) Memlükler Döneminde Hadis İlmi (Hicri VII ve VIII. Asırlar)

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayları Tamamlandı

TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyonuna yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında planlanan çalıştaylar tamamlandı. Ansiklopedi’de yer alan farklı alanların her biriyle ilgili değerlendirmelerin gündeme alındığı Nisan ayındaki ilk çalıştayın ardından tüm alanları ilgilendiren konuların ele alındığı dört çalıştay Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

İlmî Araştırmalar Dizisinden YENİ ESER!

Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez bu kitapta, İslam fıkhı ile Batı hukukundaki yaklaşımlar arasında mukayeseler yapmakta, belirli İslam âlimlerinin fıkıh usulü ve makāsıd konusundaki temel düşüncelerini incelemektedir. Doç.Dr. Tuncay Başoğlu’nun editörlüğünü yaptığı Dirâsât fıkhiyye ve usûliyye, İSAM Yayınları İlmî Araştırmalar Dizisi’nden okurların istifadesine sunuldu.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha Boyalık’ın el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi adlı kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Dr. Mustafa Bülent Dadaş tarafından tahkik edilen Şeyh Bedreddin’in (ö. 820/1417-18) et-Teshîl Şerhu Letâifi’l-İşârât adlı fıkıh kitabı İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında TDV İSAM tarafından yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM’dan altı yeni ortak yayın!

Daha önce İSAM’ın yayınladığı Nûreddin es-Sâbûnî’nin, el-Kifâye (thk. Prof.Dr. Muhammet Aruçi) ve el-Müntekā (thk. Prof.Dr. Mehmet Bulut), Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî’nin Kitâbü’l-kavâidi’l-külliyye (thk. Dr. Mansur Koçinkağ - Dr. Bilal Taşkın), Mehmed Fıkhî el-Aynî’nin Risâle fî edebi’l-müftî (thk. Prof.Dr. Osman Şahin), Kāsım b. Kutluboğa’nın Kitâbü Takrîbi’l-garîb (thk. Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner) ve Muhammed b. Hasan el-Muînî’nin Levâmiu’l-burhân (thk. Dr. Sefer Hasanov) adlı eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve İSAM ortak yayını olarak istifadeye sunuldu

İSAM ve İHÜ İslami İlimler Fakültesi Ortak Tahkik Kursu Sona Erdi

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İbn Haldun Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi ortaklığıyla 09-20 Eylül 2019 tarihleri düzenlenen Tahkik Kursu 20 Eylül Cuma günü yapılan kapanış oturumu ve sertifika programı ile sona erdi.

AYP’de Onaltıncı Doktora Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) ikinci dönem (2014 yılı) araştırmacılarından Ayşe UZUN, “Hicrî İlk Dört Asırda Tefsir-Sözlük İlişkisi” isimli tezini 23.09.2019 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler
İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 85. sayısı yayımlanmıştır.
İSAM Kadı Sicili ve Ulema Sicil Dosyaları Veritabanları Güncellendi

Muhtelif arşivlerden temin edilen 56 kadı sicili ve arşiv defteri ile 6.835 Şeyhülislâmlık (Bâb-ı Meşihat) ulema sicill-i ahval dosyası daha dijitalleştirilerek İSAM Kütüphanesi araştırmacılarının hizmetine sunuldu.

YENİ SAYI: İslâm Araştırmaları Dergisi (42, 2019)

İSAM tarafından yayınlanmakta olan İslâm Araştırmaları Dergisi'nin 42. sayısı çıktı.

YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (54, 2019)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 54. sayısı yayımlandı.
 
     

     
 

  Kütüphane KATALOG TARAMA
 

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
 
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim

İSTANBUL KADI SİCİLLERİ

 
     

 İSAM Yayınları