BİZDEN HABERLER / DUYURULAR
İSAM’da Pandemi Tedbirleri ve Kütüphane Kullanımı

Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri ve genelgeleri düzenli olarak takip eden İSAM Pandemi Kurulu hem İSAM çalışanlarının hem de İSAM Kütüphanesi’ni kullanan araştırmacıların sağlıklı bir ortamda çalışmalarını temin etmek amacıyla “İSAM’da Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile “İSAM Kütüphane Kullanım Rehberi”ni bir kez daha güncelledi. Aynı zamanda Kütüphane Randevu Sistemi de yenilendi.

AYP Doktora Tez Sunumlarına Davet

İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) araştırmacılarından Dr. Sümeyye SEVİNÇ ve Dr. Merve Betül ÜÇER 26.01.2022 Çarşamba saat 16:00’da online olarak doktora tezlerini sunacaklardır.

AYP’de 30. ve 31. Doktoralar Tamamlandı

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) araştırmacılarından Ali İhsan KILIÇ “İbnü’l-Arabî’nin Velâyet Öğretisi” başlıklı tezini 30.12.2021 tarihinde; Mustafa Kemal KOCA ise “Sahabenin Adaleti: Ehli Sünnet İçi İhtilaflar” başlıklı tezini 29.12.2021 tarihinde başarıyla savunarak doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

YENİ SAYI! Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler

İSAM kütüphanesi tarafından sürekli olarak takip edilen yabancı dillerdeki periyodiklerin; İçindekiler sayfalarını ihtiva eden ve dört ayda bir hazırlanan Yeni Gelen Dergiler ve İçindekiler isimli yayınımızın 92. sayısı yayımlanmıştır.

Kadı Sicilleri Katalogu Veri Tabanına Yeni Defterler Eklendi

İSAM Kütüphanesi’nde yer alan Kadı Sicilleri Katalogu Veri Tabanı’nda farklı arşivlerden temin edilerek bir araya getirilmiş ve araştırmacıların istifadesine sunulmuş 23.670 deftere, 410 yeni defter eklenerek toplam defter sayısı 24.080’e ulaşmıştır.

Bora Keskiner Koleksiyonu Araştırmaya Açıldı
366 belge, 1204 sayfadan oluşan Bora Keskiner Koleksiyonu, 124 dosya altında tasnif edilerek araştırmaya açılmıştır.
YENİ SAYI! Osmanlı Araştırmaları Dergisi (58, 2021)
İSAM ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin müşterek yayını olan Osmanlı Araştırmaları'nın 58. sayısı yayımlandı.
EBUSSUÛD TEFSİRİ YAYIMLANDI

Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin (ö. 982/1574), tefsir tarihinde iz bırakan İrşâdü’l-akli’s- selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm adlı eseri, Mehmet Taha Boyalık, Ahmet Aytep, Ziyaüddin el-Kaliş ve Muhammed İmâd el-Nabulsî tarafından ilk kez müellif nüshasından tahkik edilerek neşre hazırlandı ve “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesinden Yeni Yurt Dışı Baskılar

İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında hazırlanan ve Yurt içi baskısı ve dağıtımı TDV Yayınlarınca yapılmakta olan iki eserin; Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid - Hâşiyetü’t-Tecrîd - Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte (Mahmûd b. Abdurrahmân el-İsfahânî - Seyyid Şerîf el-Cürcânî, thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim) ve Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh (Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî, thk. İsmet Garibullah Şimşek), yurt dışı baskısı Beyrut’ta Darulrayaheen tarafından yapıldı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ ESER

Osmanlı son döneminin önde gelen ve tanınmış Hanefî fakihlerinden İbn Âbidîn’in (ö. 1252/1836) fetva usulü (resmü’l-müftî) alanında kaleme aldığı Şerhu Ukūdi resmi’l-müftî adlı eseri, Dr. Öğr. Üyesi Şenol Saylan’ın tahkikiyle “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında yayımlandı.

İkinci Klasik Dönem Projesi Kapsamında YENİ KİTAP!

Prof.Dr. Mehmet Çiçek’in telif ettiği Müfessir Olarak Ali Kuşcu adlı kitabı yayımlandı. Ali Kuşçu’nun tefsirciliğinin, Teftazânî’nin el-Keşşâf Hâşiyesi’ne yazdığı haşiye üzerinden incelendiği bu çalışma, Ali Kuşçu’yu ve eserini ayrıntılı bir şekilde tanıtmakta ve onun hem tefsir usulüne yönelik görüşlerini hem de âyet yorumlarını takdim ederek tefsir ilmine katkılarını ortaya koymaktadır.

YENİ SAYI! İslam Araştırmaları Dergisi (46, 2021)

İSAM tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi’nin 46. Sayısı çıktı.

İSAM Bülteni’nin 47. Sayısı Yayımlandı

İSAM’ın yıllık faaliyetlerini bir araya getiren İSAM Bülteni’nin 2020 yılını ele alan 47. sayısı yayımlandı.

 
     

     
 

  Kütüphane RANDEVU Sistemi
  Kütüphane KATALOG TARAMA

  METİN ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI

   İlahiyat Makaleler VT (PDF)
    Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT (PDF) YENİ
    Dokümantasyon VT (PDF)
    Osmanlıca Makaleler VT (PDF)
    Risaleler VT (PDF)
    Osmanlı Salnâmeleri VT (PDF)
  KÜNYE ERİŞİMLİ VERİ TABANLARI
    İlahiyat F. Tezler Kataloğu VT
    Türkiye Kütüphaneleri VT
    Makaleler VT
    Kadı Sicilleri Kataloğu VT
   Ulema Sicil Dosyaları VT (YENİ)
  ARŞİV VERİ TABANLARI
    Hüseyin Hilmi Paşa Evrakı
    Yusuf İzzeddin Efendi Evrakı
    Muhammed b. T. et-Tancî Evrakı 
    Ziyad Ebüzziya Evrakı 
    Orhan Şaik Gökyay Evrakı
    Kemal Batanay Müzik Arşivi
    Mehmed Safayhi Evrakı
    Veysel Paşa Evrakı
    Rıza Tevfik Bölükbaşı Evrakı
   Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi (PDF) 
    Bora Keskiner Koleksiyonu
   Kütüphane Yayın Teklif Formu
    Elektronik Kaynaklar
    Linkler             Üyelik
    Anket

    İletişim
 
 
     

 İSAM Yayınları